Show simple item record

Limit states of reinforced high strength concrete prefabricated two-chord structures

dc.contributor.advisorAćić, Mirko
dc.contributor.otherĐurđević, Mihajlo
dc.creatorFurtula, Boško B.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:52:03Z
dc.date.available2016-01-05T11:52:03Z
dc.date.available2020-07-03T08:28:24Z
dc.date.issued2013-10-22
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2197
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1223
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8147/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513345426
dc.description.abstractU ovoj disertaciji izvršena je teorijska i eksperimentalna analiza linijskog montažnog armiranobetonskog nosača sa čeličnim zetegama. Da bi se potvrdile teorijske postavke proračuna, unapredila tehnologija grañenja i omogućilo praćenje ponašanja ovih sistema u svim naponsko-deformacijskim stanjima, izvršena su eksperimantalna istraživanja sa betonom visoke čvrstoće na pritisak. Eksperimentalno su ispitivana i analizirana dva nosača (modela) “A“ i “B“, raspona 20.00 m u prirodnoj veličini koji su izrañeni od betona visokih čvrstoća od 75 MPa i 78 MPa, respektivno. U uvodnom delu je navedeno da ovakvi nosači u velikoj meri zadovoljavaju zahteve savremene tehnologije grañenja u koje spadaju: znatna redukcija sopstvene težine, brza i laka montaža i izbegavanje potreba za betoniranjem na licu mesta. Pored toga, ispunjeni su svi zahtevi u pogledu stabilnosti, funkcionalnosti i trajnosti ovakvih nosača. Kratkotrajno statičko opterećenje, nanošeno je u sedam faza, a osma faza je izvršena tako što je nosač izložen udaru u sleme pod punim opterećenjem sedme faze slobodnim padom tega od 5.00 kN sa visine 6.00m. U poglavlju 2 je prikazan pregled najznčajnijih svojstava betona visoke čvrstoće, metode projektovanja betonske mešavine, pregled radnih dijagrama betona u pojedinim zemljama i njihovo poreñenje sa odgovarajućim analizama. U poglavlju 3 dat je pregled najznačajnijih objekata od betona visoke čvrstoće koji su realizovani u svetu sa osnovnim karakteristikama i recepture za beton na nekim objektima. Pregled primene dvopojasnih sistema, uglavnom u našoj zemlji, prikazan je u poglavlju 4. Ovi konstrukcijski sistemi su nastali i unapreñeni na Grañevinskom fakultetu u Beogradu, što je rezultiralo njihovom velikom primenom u našoj zemlji. Dat je pregled realizovanih objekata sa karakterističnim detaljima autora sa ovog fakulteta i nekih detalja koje je autor disertacije realizovao, sam ili u saradnji sa njima. Peto poglavlje daje opis eksperimentalnih istraživanja: pripremu, izradu probnih mešavina, pravljenje modela u prirodnoj veličini i nanošenje opterećenja sa merenjima opštih i lokalnih deformacija nakon svake faze opterećenja. U šestom poglavlju daje se teorijska analiza ovih dvopojasnih sistema. Izložena je analiza stanja napona i deformacija, zatim analiza graničnih stanja ovih sistema u obliku integro-diferencijalnih jednačina. Ukratko je prikazan jedan metod dvojice kiniskeh autora, koji predstavlja uprošćenje metoda koji su predložili naši autori Ivković, Perišić, Aćić i Pakvor. Izvršena je teorijska analiza ponašanja nosača usled dejstva udara i razvijen je poseban računarski program na bazi konačnih elemenata i uporeñeni mereni i teorijski rezultati koji se dobro slažu. U sedmom poglavlju prikazuje se metodologija odreñivanja faktora graničnog opterećenja koje nosač dovodi u stanje granične ravnoteže za aplicirano i jednako podeljeno opterećenje na gornjem pojasu. Primenjeni postupak odreñivanja faktora graničnog opterećenja i mehanizma loma je zasnovan na dualitetu statičkih i kinematičkih veličina, i primenom linearnog programiranja odreñene karakteristične statičke i kinematičke veličine i formulisani zaključci. Za ova opterećenja je izvršena analiza ponašanja sistema prema teoriji I i II reda za elastično ponašanje nosača. U osmom poglavlju je izvršena završna uporedna analiza, tj. poreñenje teorijskih i eksprimentalnih rezultata i konstatovano njihovo dobro slaganje...sr
dc.description.abstractIn this PhD thesis is carried out theoretical and experimental analysis of linear, prefabricated reinforced concrete structures with a lower steel chord. To confirm the theoretical calculations, improve construction technology and to enable monitoring of the behavior of these systems in all stress-strain states was carried out an experimental research with concrete of high compressive strength. Two girders (models) “A” and “B” are investigated experimentally in lifesize, made of high strengths concrete with a compressive strength 75 MPa and 78 MPa. In the introductory chapter states that these structures largely meet the requirements of modern construction technology which include: significant reduction of its own weight, quick and easy assemblage, avoiding the need for concreting on site, and in addition met all the requirements in terms of stability, functionality and durability of these structural systems. The short-term static load was applied in seven stages, and in the eights stage the ridge of the loaded structure was exposed to the impact of the weight free fall 5.00 kN from a height 6.00 m. In Chapter 2 is given an overview of the most important features of high-strength concrete, methods of concrete admixture design, review of operating diagrams for concrete in certain countries and their comparison with the corresponding analysis. In Chapter 3 is given an overview of the most important buildings constructed of high strength concrete that have been realized in the world with the basic characteristics and admixtures of concrete on some of these buildings. Through Chapter 4 provides an overview of application of two-chord structural systems, mainly in our country. These systems are created and developed in Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade, which led to their wide application in our country. The review of the executed projects and characteristic details designed by authors from this faculty and some of the details that the author has realized, either alone or in collaboration with them, is presented. The fifth chapter mostly describes experimental research, preparation, making of test mixtures, creating a life-size models, applying loads with measurements of general and local deformation after each load stage. The sixth chapter gives a theoretical analysis of the two-chord structures. Provides a stress and strain analysis, and then the limit state analysis of the system in the form of integrodifferential equations. One method, given by two Chinese authors, that represents simplification of the method for analysis of these systems, proposed earlier by Ivkovic, Perišić, Aćić and Pakvor, is shortly explained. The seventh chapter presents a methodology for determining the factor of limit load that leads the structural system into a state of limit equilibrium for the applied load and equally distributed load all along upper chord. Procedure for determining the factor of limit load and mechanism of collapse is based on the duality of characteristic static and kinematic quantities. Appling Linear programming these quantities are determined successfully and corresponding conclusion are formulated. For all mentioned loadings, an analysis for elastic behaviour of investigated structures according to the theory of the first and second order is carried out. A comparative analysis, i.e. comparison of theoretical and experimental results, is performed in Chapter 8, and good agreement is found between these results...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Грађевински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectbeton visoke čvrstoćesr
dc.subjecthigh strength concreteen
dc.subjectdvopojasni konstruktivni sistemisr
dc.subjectfaktor opterećenjasr
dc.subjectgranična ravnotežasr
dc.subjecttwo-chord structuresen
dc.subjectload factoren
dc.subjectlimit equilibriumen
dc.titleGranična stanja armiranobetonskih montažnih dvopojasnih nosača od betona visokih čvrstoćasr
dc.titleLimit states of reinforced high strength concrete prefabricated two-chord structuresen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractAћић, Мирко; Ђурђевић, Михајло; Фуртула, Бошко Б.; Гранична стања армиранобетонских монтажних двопојасних носача од бетона високих чврстоћа; Гранична стања армиранобетонских монтажних двопојасних носача од бетона високих чврстоћа;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3981/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3981/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2197


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record