Show simple item record

Special labor law protection of vulnerabile categories of employees : ratio legis, legitimate goals and protection instruments doctoral dissertation

dc.contributor.advisorKovačević, Ljubinka
dc.contributor.otherVujadinović, Dragica
dc.contributor.otherNovaković, Uroš
dc.contributor.otherBojić, Filip
dc.contributor.otherReljanović, Mario
dc.creatorRajić Ćalić, Jovana
dc.date.accessioned2023-11-28T17:19:12Z
dc.date.available2023-11-28T17:19:12Z
dc.date.issued2023-09-02
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=9354
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:31785/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/125264137
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21901
dc.description.abstractПредмет истраживања докторске дисертације јесте посебан степен заштите која се пружа одређеним категоријама запослених у радном односу. Она се уставом и законским актима гарантује женама, особама са инвалидитетом, малолетницима, с тим што је ауторка експлицитно издвојила и запослене са породичним дужностима који de facto завређују посебну заштиту. Ради се о категоријама које су разнородне па се не може говорити о јединственом концепту посебне заштите. Свака од ових категорија завређује посебан степен заштите али по различитим основама, што је једна од проблематика које се истражује у раду. Како осетљиве категорије немају исту позицију приликом запошљавања и на раду, истражен је однос начела једнакости, начела равноправности и начела забране дискриминације са концептом посебне заштите. Други део фокусиран је на дефинисање и груписање осетљивих категорија у домаћем и у упоредном праву, као и у пракси европских судова. Разматрани су циљеви посебне заштите и указано је на могућност издвајања нових категорија у посебно осетљиве. Надаље, ауторка се посветила истраживању сваке од категорија које уживају посебну заштиту на раду. Тако је трећи део посвећен проблематици положаја малолетника у радном праву и концепту заштите ове категорије. Положај жена у четвртом делу истражен је кроз призму једнакости мушкараца и жена, дискриминације у свим нивоима рада, успостављања баланса између породичног и професионалног живота, уз испитивање могућности да се права жена унапреде кроз социјални дијалог. Пети део посвећен је оправданости издвајања запослених са породичним дужностима у групу осетљивих категорија, уз посвећивање пажње посебној заштити коју жена завређује због репродуктивне улоге. Шести део посвећен је положају особа са инвалидитетом и изазовима у пружању посебне заштите овој категорији. Ауторка се није задржала искључиво на дескрипцији. Рад указује на мањкавости домаћег правног система у вези са применом посебне заштите и нуди решења како да се постојећи правни оквир унапреди. Поред позитивноправног и упоредноправног метода, коришћени су и егзегетички, историјскоправни, мултидисциплинарни и логички метод. Прикупљена литература послужила је да се применом научних метода пружи научни допринос о категоријама којима се пружа посебна заштита, потврде хипотезе и разради концепт вулнерабилности у радном праву.sr
dc.description.abstractThe subject of the research of the doctoral dissertation is a special level of protection that is provided to certain categories of employees in employment. It is guaranteed by the constitution and legal acts to women, persons with disabilities, and minors, with the fact that the author explicitly singled out employees with family duties who de facto deserve special protection. The named categories are diverse, so we cannot talk about a single concept of special protection. Each of these categories deserve a special level of protection, but on different grounds, which is one of the issues researched in the paper. Since sensitive categories do not have the same position during employment and at work, the principle of equality, the principle of non-discrimination with the concept of special protection were researched. The second part focuses on the definition and grouping of sensitive categories in domestic and comparative law, as well as in the practice of European courts. The goals of special protection were discussed and the possibility of separating new categories into particularly sensitive ones was pointed out. Furthermore, the author devoted herself to the research of each of the categories that enjoy special protection at work. Thus, the third part is dedicated to the issue of the position of minors in labor law and the concept of protection of this category. The position of women in the fourth part is explored through the prism of equality between men and women, discrimination in all levels of work, establishing a balance between family and professional life, while examining the possibility of improving women's rights through social dialogue. The fifth part is devoted to the justification of pointing out employees with family duties in the group of sensitive categories, while paying attention to the special protection that women deserve due to their reproductive role. The sixth part is dedicated to the position of persons with disabilities and challenges in providing special protection to this category. The author did not stop only at the description. The paper points out the shortcomings of the domestic legal system in connection with the application of special protection and offers solutions to improve the existing legal framework. In addition to the positive legal and comparative method, exegetical, historical legal, multidisciplinary and logical methods were also used. The collected literature was used to provide a scientific contribution about the categories that are provided with special protection, to confirm hypotheses and elaborate the concept of vulnerability in labour law by applying scientific methods.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectвулнерабилност, осетљиве категорије, посебна заштита, забрана дискриминације, равноправност, малолетници, запослени са породичним обавезама, жене, особе са инвалидитетом.sr
dc.titleПосебна радноправна заштита осетљивих категорија запослених: ratio legis, легитимни циљеви и инструменти заштитеsr
dc.title.alternativeSpecial labor law protection of vulnerabile categories of employees : ratio legis, legitimate goals and protection instruments doctoral dissertationen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/157175/Disertacija_14435.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/157176/Izvestaj_Komisije_14435.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21901


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record