Show simple item record

Ecoclimatic and balneological features of spa settlements in Juzna Morava basin as function of sustainable development

dc.contributor.advisorPecelj, Milovan
dc.contributor.otherMilinčić, Miroljub
dc.contributor.otherNikolić, Milena
dc.creatorStevanović, Vladica D.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:50:53Z
dc.date.available2016-01-05T11:50:53Z
dc.date.available2020-07-03T08:26:43Z
dc.date.issued2014-07-11
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2183
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1707
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9275/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46218767
dc.description.abstractПознавање климатских, биоклиматских и балнеолошких референци значајно је за познавање лечилишних и рекреативно-терапеутских вредности бањских и климатских места. У том контексту сматрамо важним истаћи и утицај планетарних климатских промена на екоклиматске и биоклиматске вредности бањско-климатских места, као важних лечилишних, рекреативних и еколошких дестинација. У подручју слива Јужне Мораве налази се 10 афирмисаних бањских насеља: Бујановачка Бања, Врањска Бања, Сијеринска Бања, Пролом Бања, Куршумлијска Бања, Луковска Бања, Рибарска Бања, Сокобања, Нишка Бања и Звоначка Бања. Ни једна од ових бања нема квалитетно обрађене и комплетне био-климатске анализе, те је било неопходно приступити изради озбиљних климатско-биоклиматских анализа у којима би се, поред балнеолошке слике, презентирала лечилишно-терапеутско- рекреативна могућност наведених бањских места. Истраживања физичко-географских карактеристика имају задатак да одговоре на основне природне предиспозиције које су условиле термоминералне појаве, што је била полазна основа за формирање бањских места која су се с временом развила у бањска насеља. У питању је утврђивање природних потенцијала, њихове валоризације, водећи рачуна о правилном управљању и заштити човекове животне средине. Постојеће информације у проспектима о бањама су неодређене и нестручне, па се о појединим бањама говори као о местима која имају ,,здрав планински ваздух", ,,специфичну ружу ветрова У циљу комлетирања слике потенцијалности наведених бањаских места изнеће се анализа екоклиматских и балнеолошких карактеристика и ставити у функцију и планирања и развоја датих места, која су се временом трансформисала у насеља. То подразумева и анализу климатских елемената и комплексних климатских веза. У раду су анализирати климатски елементи: температура ваздуха, влажност ваздуха, ваздушни притисак, ветар, облачност и трајање сунчевог сјаја, како би се схватиле основне карактеристике климе ових места...sr
dc.description.abstractAn insight into climatic, bioclimatic and balneological references is crucial to understanding healing and recreationally therapeutic spa and climatic place values. In the context given, it is important to emphasise the influence of global climatic changes on the eco climatic and bioclimatic values of spa climatic places as important healing, recreational and ecological destinations. There are ten formed spa settlements within the Juzna Morava Basin, which includes Bujanovacka Banja, Vranska Banja, Sijerinska Banja, Prolom Banja, Kursumlijska Banja, Lukovska Banja, Ribarska Banja, Sokobanja, Niska Banja and Zvonacka Banja. None of the spas has completely viewed bioclimatic analyses; therefore, it was of crucial importance to initiate the foundation of relevant bioclimatic analyses, in which, apart from a balneological image, the healing and therapeutaically recreational capacity of the places would be presented. The exploration of physically geographical features aims at answering the basic natural prerequisites that have caused thermo mineral phenomena, which has formed the basis for the formation of spas ,which over time have grown into settlements. This determines natural potentials, including their valorization, minding the course of correct management and environmental protection. The current information concerning spa prospects has been imprecise and unprofessional. Therefore, particular spas have been referred to as having healthy mountainous air or a specific wind source. In an attempt to complete the picture of the given spas potential, what is being exposed is the analysis of eco climatic and balneological features, its planning function, as well as the development of the places, which in time have become settlements. This entails a climatic element analysis and complex climatic relations. The work has analysed climatic elements : air temperature, air humidity, air pressure, winds , cloudiness and the permanance of sun rays in order to realise the basic climatic features of the places. What follows is the analysis of a complex climatic relation as to determine the basic climatic types, bio types and classes...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectслив Јужне Моравеsr
dc.subjectJuzna Morava Basinen
dc.subjectклиматологијаsr
dc.subjectекоклиматологијаsr
dc.subjectбиоклиматологијаsr
dc.subjectбалнеологијаsr
dc.subjectпросторно планирањеsr
dc.subjectеколошко планирањеsr
dc.subjectеколошко управљањеsr
dc.subjectзаштита животне срединеsr
dc.subjectодрживи развојsr
dc.subjectclmatologyen
dc.subjecteco- climatologyen
dc.subjectbio climatologyen
dc.subjectbalneologyen
dc.subjectspatial planningen
dc.subjectecological planningen
dc.subjectecological managementen
dc.subjectenvironmental protectionen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.titleЕкоклиматске и балнеолошке карактеристике бањских насеља слива Јужне Мораве у функцији одрживог развојаsr
dc.titleEcoclimatic and balneological features of spa settlements in Juzna Morava basin as function of sustainable developmenten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractПецељ, Милован; Милинчић, Мирољуб; Николић, Милена; Стевановић, Владица Д.; Ekoklimatske i balneološke karakteristike banjskih naselja sliva Južne Morave u funkciji održivog razvoja;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3710/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2183


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record