Show simple item record

Physical geographic factors of the water balance and the possibilities for a sustainable use of water resources in the Timok River basin

dc.contributor.advisorGavrilović, Ljiljana
dc.creatorMilijašević, Dragana
dc.date.accessioned2016-01-05T11:50:53Z
dc.date.available2016-01-05T11:50:53Z
dc.date.available2020-07-03T08:26:42Z
dc.date.issued2014-10-22
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2182
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1696
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9249/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46217231
dc.description.abstractОсновни циљ истраживања у оквиру ове дисертације је постављање научно релевантних, теоријско исправних и апликативно прихватљивих основа вредновања физичкогеографских фактора водног биланса у функцији одрживог коришћења водних ресурса у сливу Тимока. Задаци истраживања се, пре свега, односе на изналажење најрелевантнијих узрочно-последичних веза и односа фактора природне средине и водних ресурса, као и водних ресурса и њиховог одрживог коришћења. Познавање елемената речних режима и биланса представља неопходан предуслов оптималног коришћења површинских вода. С обзиром на сложеност и обим предмета истраживања, у раду је постојала потреба за применом одговарајућих метода погодних за постављање полазних хипотеза, доказивање ставова, проверавање и обликовање научних закључака до којих се у раду желело доћи. У раду се тежило својеврсном доприносу методологији и унапређењу логичко-сазнајног поступка при чему су објективност, прецизност и практична примењивост добијених резултата били у фокусу. Допринос је дат описивањем, систематизацијом, објашњењима и новим подацима, као и чињеницом да се водни биланс и одрживо коришћење водних ресурса посматрају у просторном контексту и у узрочно-последичном односу међузависности. Водни режим је анализиран на основу података измерених на 10 хидролошких станица у сливу. Анализа средњемесечних и годишњих водостаја река у сливу је показала да је континуалност кретања водостаја током године условљена заједничким дејством плувијалног и нивалног чиниоца. Тимок припада рекама са плувио-нивалним режимом умерено- континенталне варијанте. Режим протицаја Тимока је у директној зависности од режима протицаја његових саставница, Белог и Црног Тимока. Амплитуда протицаја показује да је максимални средњемесечни протицај 12,1 пута већи од минималног средњемесечног протицаја, што указује на неуједначен режим протицаја...sr
dc.description.abstractThe main purpose of the body of research presented in this thesis is to establish scientifically relevant, theoretically correct and applicatively acceptable bases for the evaluation of physical geographic factors of the water balance with the aim of achieving a sustainable use of water resources in the Timok River Basin. The tasks of the study are primarily related to identifying the most relevant causal connections and relations between environmental factors and water resources, as well as those between water resources and their sustainable use. The knowledge of the elements of river regimes and balances is a necessary precondition for an optimal use of surface waters. Having in mind the complexity and the scope of the subject of research, it was necessary to apply appropriate methods in order to define the initial hypotheses, prove the postulates, test and shape scientific conclusions towards which this study has led us. This thesis seeks to contribute to the methodology and improve the logical cognitive procedure, while laying focus on objectivity, accuracy and practical applicability of the results. The contribution consists in descriptions, systematization, explanations and new data, as well as the fact that the water balance and sustainable use of water resources are analyzed in a spatial context, taking into account the causal relationship between interdependent variables. The water regime is analyzed on the basis of data measured at ten hydrological stations in the basin. The analysis of average monthly and annual water levels in the river basin has shown that continuous water level fluctuations during the year are a result of a joint effect of pluvial and nival factors. The Timok belongs to rivers with a moderately continental pluvio-nival regime. Its flow regime directly depends on the flow regimes of its constituent tributaries, the Beli Timok and the Crni Timok. The amplitude of the flow shows that the maximum average monthly flow is 12.1 times higher than the minimum average monthly flow, indicating an uneven flow regim...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47007/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectслив Тимокаsr
dc.subjectTimok River basinen
dc.subjectфактори отицања водаsr
dc.subjectводни режимsr
dc.subjectводни билансsr
dc.subjectодрживо коришћење водних ресурса.sr
dc.subjectrunoff factorsen
dc.subjectwater regimeen
dc.subjectwater balanceen
dc.subjectsustainable use of water resourcesen
dc.titleФизичкогеографски фактори водног биланса и могућности одрживог коришћења водних ресурса у сливу Тимокаsr
dc.titlePhysical geographic factors of the water balance and the possibilities for a sustainable use of water resources in the Timok River basinen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractГавриловић, Љиљана; Милијашевић, Драгана; Fizičkogeografski faktori vodnog bilansa i mogućnosti održivog korišćenja vodnih resursa u slivu Timoka;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3705/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3706/Dragana_Milijasevic_referat_GGF.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3705/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3706/Dragana_Milijasevic_referat_GGF.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2182


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record