Show simple item record

Composition, antimicrobial and antioxidant activity of the essential oils of Thumus algeriensis, Thymus capitatus, Satureja thymbra and Salvia fruticosa from Libya

dc.contributor.advisorMarin, Petar
dc.contributor.otherDžamić, Ana
dc.contributor.otherSoković, Marina
dc.contributor.otherJanaćković, Peđa
dc.creatorGiweli, Abdulhmid Ahmed
dc.date.accessioned2016-01-05T11:48:30Z
dc.date.available2016-01-05T11:48:30Z
dc.date.available2020-07-03T08:07:25Z
dc.date.issued2013-11-16
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2165
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1160
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7999/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44645647
dc.description.abstractУ овом раду анализиран је састав етарских уља неких биљних врста из фамилије Lamiaceae које расту kao самониклe у Либији (Thymus capitatus, Th. algeriensis, Satureja thymbra и Salvia fruticosa) коришћењем GC и GC-MS техника. Уља Thymus capitatus, Th. algeriensis и Salvia fruticosa карактеришу се присуством оксигенованих монотерепена, који су заступљени са 87.60%, 54.67% и 64.89%. Монотерпенски угљоводоници су главна група једињења код врсте Satureja thymbra , чинећи 58.57% од укупног уља. Главна једињења етарског уља Thymus capitatus су карвакрол (68.19%) и тимол (12.29%), док етарско уље Th. algeriensis карактерише тимол (38.50%) који је главна компонента. Уље Satureja thymbra као водеће компоненте садржи γ- терпинен (39.23%), тимол (25.16%) и p-цимен (7.17%). Висок садржај 1.8- цинеола (49.34%) и камфора (7.53%) је присутан у уљу Salvia fruticosa. Такође је испитивано антиоксидативно дејство уља и главних компонената етарских уља коришћењем DPPH теста. Највиши антиоксидативни потенцијал показало је уље Satureja thymbra (IC50 = 0.0967 mg/ml раствора), затим Thymus capitatus (IC50 = 0.119 mg/ml раствора), Th. algeriensis sa IC50 od 0.299 mg/ml, а најнижа активност добијена је са уљем Salvia fruticosa (IC50 = 15.53 mg/ml раствора). Добијене IC50 вредности за тимол и карвакрол су 0.403 и 0.105 mg/ml, и 0.0717 mg/ml раствора за BHA. Коришћењем методе микродилуције испитивана је антимикробна активност на осам бактерија и осам гљива. Као тест организми коришћено је четири врсте Грам-негативних бактерија - Escherichia coli (ATCC 35210), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Salmonella typhimurium (ATCC 13311), Proteus mirabilis (хумани изолат) и четири Грам- позитивне бактерије – Listeria monocytogenes (NCTC 7973), Bacillus cereus (клинички изолат), Micrococcus flavus (ATCC 10240), и Staphylococcus aureus (ATCC 6538)...sr
dc.description.abstractThe essentiasl oils composition of some essential o ils from Lamiaceae family wild growing in Libya ( Thymus capitatus, Thymus algeriensis, Satureja thym bra and Salvia furticosa ) have been analyzed using GC and GC-MS. The oils o f Thymus capitatus, Th. algeriensis and Salvia fruticosa were characterised with domination of oxygenated monoterepenes with percentage 87.60%, 54 .67% and 64.89 % respectively. Monoterpene hydrocarbons was the maj or group of the compounds of the oil of S . thymbra represented 58.57% of the total oil. The main compounds of Th. capitatus essential oil were carvacrol (68.19%) followed by thymol (12.29%), while Th. algeriensis essential oil was characterized by thymol (38.50%) as the major component. The oil of S . thymbra was demonstrated by γ - terpinene (39.23%), thymol (25.16%) and p -cymene (7.17%) as the major constituents. S . fruticosa oil was characterized by contained 1,8-cineole (49 .34%) and camphor (7.53%) as the main compounds. The oils wer e also, screened for antioxidant activity by DPPH assay, and compared wi th their main compounds. The highest antioxidant activity showed S. thymbra oil with IC 50 = 0.0967 mg/ml of solution, followed by Th. capitatus (IC 50 = 0.119 mg/ml, Th. algeriensis with the IC 50 of 0.299 mg/ml and the lowest activity was found fo r S. fruticosa (IC 50 = 15.53 mg/ml of solution), comparing with 0.403 and 0.105 mg/ml for thymol and carvacrol, and 0.0717 mg/ml of solution for BHA. Furthermore, anti microbial activity was tested using microdilution method against eight bacteria a nd eight fungal species. Gram- negative from bacteria: Escherichia coli (ATCC 35210), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Salmonella typhimurium (ATCC 13311), Proteus mirabilis (human isolate) and from Gram-positive bacteria: Listeria monocytogenes (NCTC 7973), Bacillus cereus (clinical isolate), Micrococcus flavus (ATCC 10240), and Staphylococcus aureus (ATCC 6538) were used...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectThymus cаpitаtussr
dc.subjectThymus capitatusen
dc.subjectThymus algeriensisen
dc.subjectSatureja thymbraen
dc.subjectSalvia fruticosaen
dc.subjectessential oilen
dc.subjectantimicrobial activityen
dc.subjectantioxidant activityen
dc.subjectThymus аlgeriensissr
dc.subjectSаturejа thymbrаsr
dc.subjectSаlviа fruticosаsr
dc.subjectетарско уљеsr
dc.subjectантимикробна активностsr
dc.subjectантиоксидативна активностsr
dc.titleСастав, анимикробна и антиоксидативна активност етарских уља Thymus algeriensis, Th. capitatus, Salvia fruticosa и Satureja thymbra из Либијеsr
dc.titleComposition, antimicrobial and antioxidant activity of the essential oils of Thumus algeriensis, Thymus capitatus, Satureja thymbra and Salvia fruticosa from Libyaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractМарин, Петар; Јанаћковић, Пеђа; Соковић, Марина; Джамић, Aна; Гиwели, Aбдулхмид Aхмед; Sastav, animikrobna i antioksidativna aktivnost etarskih ulja Thymus algeriensis, Th. capitatus, Salvia fruticosa i Satureja thymbra iz Libije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/1589/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record