Show simple item record

Characteristics of the life history and distribution of the Egyptian vulture Neophron percnopterus in the Republic of Macedonia.

dc.contributor.advisorTomović, Ljiljana
dc.contributor.otherKalezić, Miloš
dc.contributor.otherDonázar, José Antonio
dc.creatorVelevski, Metodija A.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:48:29Z
dc.date.available2016-01-05T11:48:29Z
dc.date.available2020-07-03T08:11:14Z
dc.date.issued2013-09-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1109
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2161
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7849/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45147919
dc.description.abstractБела кања Neophron percnopterus (Aves: Accipitridae) је глобално угрожени, мали, опортунистички, моногамни, углавном солитарни и дугоживећи лешинар, распрострањен у јужним деловима Европе, Блиског Истока, Кавказа, централне Азије, Индије, и северне Африке, са светском популацијом од 13000-41000 адултних јединки. Популација у Европи броји око 3300-5050 парова. Глобална популација је забележила драматични пад, интензиван и у Европи, и већ је потпуно нестала са неких делова Балкана. У Европи се антропогени фактори, нарочито тровање, уништавање станишта, редукција извора хране и узнемиравање, сматрају за најозбиљније факторе угрожавања. Македонска популација белих кања је пала за око 86% у задње три декаде, и за безмало 50% током задњих 10 година, да би бројала само око 21 пар на почетку 2012. године. Зато, циљеви овог рада су: да се прикаже рецентна дистрибуција беле кање у Републици Македонији, да се анализира тренд популације и промене у просторној дистрибуцији парова и њихова густина гнежђења, да увид у репродуктивне параметре врсте, идентификују најзначајнији фактори за пад популације уз анализу фактора који утичу на опстанак територија и на праметре гнежђења. Исто тако, у циљу ефетивне заштите врсте, одређује се највероватна судбине популације беле кање у Македонији, утврђује се њен национални статус угрожености, и идентификују се најбоље мере заштите за очување ове врсте. Теренска истраживања су вршена у периоду 2003. - 2011. године, узимајући територију као јединицу посматрања да би се одредила величина и тренд популације. Просторне анализе су рађење у GIS-у, коришћењем χ2 за одређивање фрекфенције дистрибуције, G-статистике као меру равномерности дистрибуције гнезда и Mann-Whitney U-test за одређивање значајности тих промена, уз прорачунавање густине гнежђења. Гнездећи параметри (продуктивност популације, успех гнежђења и стопа пролетавања) су били праћени у периоду 2006. – 2011., а поређења између парова и година су урађена једнофакторском ANOVA-ом...sr
dc.description.abstractThe Egyptian Vulture Neophron percnopterus (Aves: Accipitridae) is a globally endangered, small, opportunistic, monogamous, mostly solitary and long-lived vulture, distributed in the southern parts of Europe, the Middle East, Caucasus, Central Asia and north Africa, with global population of 13000-41000 adult individuals. The European population is estimated to 3300-5050 pairs. The global population experienced dramatic decline, intensive also in Europe, and has completely disappeared from some parts of the Balkan Peninsula. In Europe the anthropogenic factors, particularly poisoning, destruction of the habitats, food source reduction and disturbance are considered to be the most important factors leading to the decline. The Macedonian population of the Egyptian Vulture has declined for about 86% in the last three decades, and for almost 50% in the last 10 years, counting only about 21 pairs in the beginning of the 2012. Therefore, the goals of the present work are to show the recent distribution of the Egyptian Vulture in Macedonia, to analyse the population trend and changes in the spatial distribution of the breeding pairs and their breeding densities, to show the breeding parameters of the species, identify the most important factors leading to population decrease with analysis of the factors affecting territory persistence and breeding parameters. Aiming at more effective conservation of the species, this works points out the most probable destiny of the Egyptian Vulture in Macedonia, establishes its national conservation status and identifies the best conservation measures for its preservation. The field work was performed in the period 2003 - 2011, using territory as the observation unit in order to establish the size and the trend of the population. The spatial analyses were performed in GIS, using χ2 to determine the frequencies of the distribution, G-statistics as a measure of regularity of the nest distribution, and Mann-Whitney U-test to check for significance in those changes, also calculating the breeding densities. The breeding parameters (productivity of the population, breeding success and the fledging rate) were studied in the period 2006-2011 and comparisons among the pairs and among the years were done with One-way ANOVA...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectанализа вијабилности популацијеsr
dc.subjectbreeding parametersen
dc.subjectгустина популацијеsr
dc.subjectдистрибуцијаsr
dc.subjectконзервацијаsr
dc.subjectодлике животне историјеsr
dc.subjectтренд популацијеsr
dc.subjectпараметри гнежђењаsr
dc.subjectрегресијска стаблаsr
dc.subjectсредински факториsr
dc.subjectVORTEXsr
dc.subjectconservationen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectenvironmental factorsen
dc.subjectlife history characteristicsen
dc.subjectpopulation trenden
dc.subjectpopulation densityen
dc.subjectpopulation viability analysisen
dc.subjectregression treesen
dc.subjectVORTEXen
dc.titleОдлике животне историје и дистрибуције беле кање Neophron percnopterus у Републици Македонијиsr
dc.titleCharacteristics of the life history and distribution of the Egyptian vulture Neophron percnopterus in the Republic of Macedonia.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractТомовић, Љиљана; Калезић, Милош; Донáзар, Јосé Aнтонио; Велевски, Методија A.; Odlike životne istorije i distribucije bele kanje Neophron percnopterus u Republici Makedoniji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/2477/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2161


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record