Show simple item record

Drama literature in classroom teaching

dc.contributor.advisorOpačić-Nikolić, Zorana
dc.contributor.otherJanićijević, Valerija
dc.contributor.otherCvetanović, Zorica
dc.contributor.otherMlađenović, Milivoje
dc.contributor.otherMilovanović, Ana
dc.creatorMitrović, Milena B.
dc.date.accessioned2023-09-06T11:03:20Z
dc.date.available2023-09-06T11:03:20Z
dc.date.issued2023-03-16
dc.identifier.urihttps://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/5115/Referat.pdf
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=9156
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:30453/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/113341961
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21589
dc.description.abstractПредмет овог рада јесте драмска књижевност за децу у контексту наставе на млађем школском узрасту. Сврсисходност избора теме и истраживачког поступка произилази из специфичне природе драме за децу, њеног кретања у два различита књижевна система (драмском роду и књижевности за децу) и припадности различитим уметничким областима (књижевности и позоришту). Други разлози су недовољно књижевнотеоријског испитивања драме за децу и методичког осврта на целокупни драмски облик у разредној настави књижевности. Узимајући у обзир наведено, у раду смо описали књижевни и методички статус драме за децу. Основни циљ је да се прикаже поетика, место и значај који драма за децу има у науци и приступ овом књижевном облику у настави. Најпре је разматран књижевнотеоријски аспект драме за децу са циљем да се понуди решење бројних недоумица. Као битне тачке издвојила су се питања: место драме за децу у генолошком систему, појам и границе драме за децу, њене специфичне одлике и типолошко одређење разноврсних драмских текстова. Након тога, даје се увид у историјски ток драме за децу и однос драме за децу и позоришта који умногоме одређује природу овог књижевног облика. Други део рада посвећен је драмској књижевности за децу у методичком контексту. Размата се њен статус у наставним програмима (од половине XX века до данас), као и методичка обрада у важећим читанкама. Из истраживања корпуса програма и уџбеника издвојили су се посебни задаци: кретање драмских појмова у наставним програмима, заступљеност драмских књижевних дела у прописаној лектири и књижевни и методички приступ драмским текстовима у читанкама. На основу увида у целокупни однос према драми за децу у настави, покушали смо да одговоримо на важна питања: које су то методичке радње које би обезбедиле целовиту интерпретацију драмског текста на часу и која би још драмска дела могла да буду део обавезне или допунске лектире. Истраживање је показало место драме за децу у разредној настави, књижевне и методичке разлоге за такав статус. Проистекле су и могућности за побољшање наставе драмске књижевности за децу на млађем школском узрасту које се огледају, пре свега, у избору адекватних методичких радњи и типолошки разноврсних текстова за читање и тумачење.sr
dc.description.abstractThe subject matter of this paper is drama literature for children in the context of teaching a younger school age. The expediency of the topic choice and research procedure arises from the specific nature of children's drama, its movement in two different literary systems (drama genre and children's literature), and its belonging to different artistic fields (literature and theater). Insufficient literary theoretical examination of drama for children and methodical review of the entire drama form in the class teaching of literature are additional reasons. Considering the above-mentioned, in this paper we described the literary and methodical status of drama for children. The main aim is to display the poetics, place, and importance of children's drama in science and the approach to this literary form in teaching. Firstly, the literary theoretical aspect of drama for children was discussed with the aim of offering a solution to numerous doubts. The following questions were singled out as important points: the place of children's drama in the genealogical system, the concept and boundaries of children's drama, its specific characteristics, and the typological determination of various dramatic texts. Consequently, insight is given into the historical course of children's drama and the relationship between children's drama and theater, which considerably determines the nature of this literary form. The second part of the paper is devoted to drama literature for children in a methodological context. Its status in teaching programs is discussed (from the middle of the 20th century to the present day), as well as its methodical treatment in legitimate reading books. From the research of the corpus of programs and textbooks, particular tasks were distinguished: the movement of dramatic concepts in teaching programs, the representation of dramatic literary works in the prescribed reading, and the literary and methodical approach to dramatic texts in reading books. Based on the insight of the entire attitude in classes towards drama for children, we tried to answer important questions: what are the methodical actions that would ensure a complete interpretation of the dramatic text in class, and which drama pieces could be a part of mandatory or additional reading. The research has shown the place of drama for children in classroom teaching, literary and methodical reasons for such status. There have also been opportunities to improve the teaching of drama literature for children of younger school age, which are reflected, first of all, in the selection of adequate methodical activities and typologically diverse texts for reading and interpretation.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Учитељски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкњижевност за децуsr
dc.subjectliterature for childrenen
dc.subjectdrama literatureen
dc.subjectliterature teaching methodologyen
dc.subjectclassroom teachingen
dc.subjectcurriculumen
dc.subjectreading booken
dc.subjectдрамска књижевностsr
dc.subjectметодика наставе књижевностиsr
dc.subjectразредна наставаsr
dc.subjectнаставни програмsr
dc.subjectчитанкаsr
dc.titleДрамска књижевност у разредној наставиsr
dc.title.alternativeDrama literature in classroom teachingen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/151685/Disertacija_13620.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/152466/Referat.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21589


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record