Show simple item record

Vojislav M. Jovanovic Marambo as a researcher of oral literature Војислав М. Йованович Марамбо как исследователь народной литературы

dc.contributor.advisorRadulović, Nemanja
dc.contributor.otherPetaković, Slavko
dc.contributor.otherĐorđević Belić, Smiljana
dc.creatorBjelić, Aleksandra
dc.date.accessioned2023-03-03T21:14:37Z
dc.date.available2023-03-03T21:14:37Z
dc.date.issued2022-09-20
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=9020
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:28139/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/108428553
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21273
dc.description.abstractУ овом раду анализираћемо проучавања Војислава М. Јовановића Марамбоа у сфери усмене књижевности. На корпусу грађе која обухвата докторску дисертацију овог научника, публиковане чланке о усменој традицији и рукописну грађу о овом предмету, похрањену у његовом легату у Одељењу за народну књижевност Универзитетске библиотеке „Светозар Марковићˮ у Београду, Архиву САНУ и Архиву Југославије, указаћемо на методологију његовог проучавања, области из народне књижевности које су биле предмет његовог интересовања и његов допринос у српској фолклористици.Посебнупажњу обратићемо на Јовановићево проучавањеаутентичности у фолклору – изналажење плагијата, фалсификата и мистификација у оквиру усмене књижевности.Тим питањем овај научник највишесе бавио када је био на челу Одбора за издавање корпуса народних песама. Његови судови о Етнографској збирци Архива САНУ откривају начела којима се служио током својих изучавања, а која се огледају у компаративном приступу и филолошкој анализи грађе коју је посматрао, готово искључиво у односу на Вуков канон и Вукове методе у прикупљању и уређењу грађе из фолклорног фонда. Осим наведеног, Војислав М. Јовановић Марамбо бавио се и антологијским приређивањем збирки, средњошколских уџбеника, бележењем био- библиографских референци које се тичу и страних и наших проучавалаца, преводилаца и сакупљача усмене књижевности и анализом бочних токова традиције. Несумњиво је да је усмена књижевност у његовим схватањима била најдрагоценији део наше културе и историје, што је и истицао више пута, и којој је посветио заиста највећи део свог професионалног и приватног истраживања књижевности.sr
dc.description.abstractIn this paper, we will analyze the studies of Vojislav M. Jovanovic Marambo in the field of oral literature. Based on the corpus of material that includes the doctoral dissertation of this scientist, published articles on oral tradition and manuscript material on this subject, stored in his legacy in the Department of Folk Literature of the University Library "Svetozar Markovic" in Belgrade, SANU Archives and Archives of Yugoslavia, we will point to the methodology of his studies, areas of folk literature that were the subject of his interest and his contribution to Serbian folklore. We will pay special attention to Jovanovic's study of authenticity in folklore - by examining plagiarism, falsifications, and mystifications within oral literature. This scientist dealt with this issue the most when he was the head of the Committee for publishing the corpus of folk songs. His judgments about the Ethnographic Collection of the SANU Archives reveal the principles he used during his studies, which are reflected in the comparative approach and philological analysis of the material he observed, almost exclusively in relation to Vuk's canon and Vuk's methods in collecting and arranging material from the folklore fund. In addition to the above, Vojislav M. Jovanović Marambo also dealt with anthological editing of collections, high school textbooks, recording biobibliographic references concerning both foreign and our scholars, translators, and collectors of oral literature, and analyzing the lateral currents of tradition. Undoubtedly, according to his understanding, oral literature was the most precious part of our culture and history, which he emphasized many times, and to which he dedicated the largest part of his professional and private research of literature.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectВојислав М. Јовановић Марамбо, народна књижевност, права и лажна народна поезија, Одбор за издавање корпуса народних песама, појам аутентичности у фолклоруsr
dc.subjectVojislav M. Jovanović Marambo, folk literature, real and false folk poetry, the Committee for publishing the corpus of folk songs, the notion of authenticity in folkloreen
dc.titleВојислав М. Јовановић Марамбо као проучавалац усмене књижевностиsr
dc.title.alternativeVojislav M. Jovanovic Marambo as a researcher of oral literature Војислав М. Йованович Марамбо как исследователь народной литературыen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/149978/Disertacija_13344.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/149979/Izvestaj_Komisije_13344.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21273


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record