Show simple item record

Zooplankton community dynamics in the Bay of Boka Kotorska

dc.contributor.advisorKrpo-Ćetković, Jasmina
dc.contributor.otherLučić, Davor
dc.contributor.otherŽivić, Ivana
dc.contributor.otherPešić, Vladimir
dc.creatorPestorić, Branka Š.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:47:45Z
dc.date.available2016-01-05T11:47:45Z
dc.date.available2020-07-03T08:09:56Z
dc.date.issued2013-06-03
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=807
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2120
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7139/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44646415
dc.description.abstractIstraživanje zooplanktona obuhvatilo je analizu kvalitativnog i kvantitativnog sastava kao i određivanje vremenske i prostorne distribucije zooplanktona, pojedinih grupa i njihovih vrsta na području Bokokotorskog zaliva. Istraživanje je obavljeno na tri lokaliteta u Kotorskom, dva u Tivatskom i jednom lokalitetu u Hercegnovskom zalivu. Uzorci su sakupljeni planktonskom mrežom promjera okaca 125μm, jednim potezom od dna do površine. Uzorkovanje je vršeno sedmično, 15-dnevno i mjesečno, sa ciljem da se objasni velika brzina promjene brojnosti i distribucije zooplanktona u plitkim oblastima. Tokom 16-mjesečnog istraživanja mezozooplanktona Bokokotorskog zaliva određen je 81 takson iz ukupno 7 filuma. U Kotorskom zalivu je nađeno 69 taksona, u Tivatskom 70, dok su u Hercegnovskom zalivu zabilježena 72 taksona. Godišnja dinamika ukupne gustine na sva tri područja (Kotorski, Tivatski i Hercegnovski zaliv) pokazala je povećanje u toplijem dijelu godine. Uzrok visokih vrijednosti u ljetnjim mjesecima na području Kotorskog zaliva bila je pojava protozoe Noctiluca scintillans sa velikim gustinama populacije, kao i razvoj kladocera. Razvoj kladocera bio je i razlog ljetnjeg maksimuma u Tivatskom i Hercegnovskom zalivu, dok se zimski maksimum u Hercegnovskom zalivu javio kao posljedica velike gustine populacija kopepoda. Dominantna grupa zooplanktona bile su kopepode. Srednja procentualna zastupljenost iznosila je 67% u Kotorskom, 73% u Tivatskom i 81% u Hercegnovskom zalivu. Takosoni Oncaeidae i Oithona nana su dominirali u sastavu kopepoda na svim lokalitetima u istraživanom periodu. Maksimalnim gustinama kopepoda prethodile su visoke vrijednosti gustine fitoplanktona. Pojava velike gustine populacije ktenofore Bolinopsis vitrea u Kotorskom zalivu, predstavlja prvi takav nalaz u južnom Jadranu, kao i prvu masovnu pojavu ove vrste u Mediteranu. Visoka negativna korelacija između B. vitrea i kopepoda potvrđuje činjenicu da su ktenofore vrlo bitni predatori čija aktivnost za posljedicu može imati značajan uticaj na zooplanktonske zajednice. VII Rezultati ovog istraživanja su pokazali da je u obalnim područjima korišćenje planktonske mreže promjera okaca 125 μm neophodno za dobijanje preciznijih vrijednosti ukupnog zooplanktona, jer najveći udio predstavljaju rani razvojni stadijumi malih kalanoida i ciklopoida koji prolaze kroz mreže grubljeg tkanja. Velike varijacije vrijednosti u svim sezonama, posebno kopepoda, sugerišu da je za bolje razumijevanje procesa u ovako produktivnim sistemima potrebno uzimati uzorke češće od jednom mjesečno. Istraživanja ukazuju i na to da brze promjene hidrografskih i produkcijskih parametara u zatvorenom i eutrofnom Bokokotorskom zalivu značajno utiču na gustine populacija zooplanktona.sr
dc.description.abstractThe study on zooplankton included the analysis of qualitative and quantitative composition, as well as the analysis of spatial and temporal distribution of certain zooplankton groups and species in the Bay of Boka Kotorska. The research was realised at 3 locations within the Bay of Kotor, 2 locations within the Bay of Tivat, and 1 location within the Bay of Herceg Novi. Samples were collected using a plankton net with 125μm mesh size, with one vertical haul from the sea bottom to the water surface. Sampling was done either weekly, every 15 days, or once a month, with the aim to explain the high turnover rate of the abundance and distribution of zooplankton in shallow areas. During the 16-month research on zooplankton in the Bay of Boka Kotorska, we determined 81 taxa from 7 phyla. In the Bay of Kotor, we found 69 taxa, in the Bay of Tivat 70 taxa, and in the Bay of Herceg Novi 72 taxa. The annual density dynamics in all the three areas (within the three sub-bays, of Kotor, Tivat, and Herceg Novi) showed an increase in the warmer period of the year. The cause of high density values during the summer months in the Bay of Kotor was the appearance of the protozoan Noctiluca scintillans with a high population density, as well as the development of cladocerans. The development of cladocerans was the reason for the summer maximum in the Bay of Tivat and Herceg Novi as well, while the winter maximum in the Bay of Herceg Novi was the consequence of the high population density of copepods. The dominant group of zooplankton were copepods, with average percentages of 67% in the Bay of Kotor, 73% in the Bay of Tivat, and 81% in the Bay of Herceg Novi. Oncaeidae and Oithona nana were the dominant copepod taxa at all locations during the research. Maximum density of copepods was preceded by high densities of phytoplankton. The occurrence of a high population density of the ctenophore Bolinopsis vitrea in the Bay of Kotor is the first such occurrence recorded in the South Adriatic Sea, as well as the first mass occurrence of this species in the Mediterranean Sea. A high negative correlation between B. vitrea and copepods confirms the fact that ctenophores IX are very important predators, the activity of which might have a significant impact on the zooplankton communities. The results of this research indicate that it is necessary to use a plankton net with 125μm mesh size in order to obtain more precise values of the total zooplankton, because early stadiums of small calanoids and cyclopoids, which contribute the most to the overall density of zooplankton, pass through the plankton nets with higher mesh sizes. Large variability of densities, particularly of copepods, during all seasons, suggest that, for a better understanding of the processes in these productive systems, it is necessary to take samples more often than once a month. The research also indicates that rapid changes of hydrographic and productivity parameters in a closed and eutrophicated bay, which is the case with the Bay of Boka Kotorska, have a significant influence on the population densities of zooplankton.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectbrojnostsr
dc.subjectabundanceen
dc.subjectvremenska distribucijasr
dc.subjectprostorna distribucijasr
dc.subjectjužni Jadransr
dc.subjecttemporal variabilityen
dc.subjectspatial variabilityen
dc.subjectsouthern Adriaticen
dc.titleDinamika zajednica zooplanktona u Bokokotorskom zalivusr
dc.titleZooplankton community dynamics in the Bay of Boka Kotorskaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКрпо-Ћетковић, Јасмина; Лучић, Давор; Живић, Ивана; Пешић, Владимир; Песторић, Бранка Ш.; Динамика заједница зоопланктона у Бококоторском заливу; Динамика заједница зоопланктона у Бококоторском заливу;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/2207/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record