Show simple item record

Climate change impact on river discharge in Bosnia and Herzegovina

dc.contributor.advisorŽivković, Nenad
dc.contributor.otherDucić, Vladan
dc.contributor.otherLuković, Jelena
dc.contributor.otherTrbić, Goran
dc.creatorGnjato, Slobodan
dc.date.accessioned2023-02-14T07:26:30Z
dc.date.available2023-02-14T07:26:30Z
dc.date.issued2022-11-30
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8946
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:27989/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/83259401
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21164
dc.description.abstractЦиљ ове докторске дисертације је утврђивање утицаја климатских промена на протицај река у Босни и Херцеговини. Анализа трендова примарних елемената климе (температура ваздуха и падавине) који утичу на протицај река извршена је на основу података са петнаест метеоролошких станица уз употребу непараметријског Ман-Кендал тренд теста и непараметријског Сеновог метода, којим је одређена магнитуда тренда. У периоду 1961‒ 2016. године осмотрени су растући трендови просечне температуре ваздуха на годишњем и сезонском нивоу. Супротно од температуре ваздуха, утврђени су инсигнификантни трендови (позитивни и негативни) просечне годишње и сезонске количине падавина. Промене водности река утврђене су компаративном анализом просечених годишњих и сезонских протицаја на тринаест хидролошких профила између периода 1961‒1990. и 2001‒2016. године. Смањење просечних годишњих протицаја осмотрено је у већем делу Босне и Херцеговине. На нивоу сезоне, доминантно повећање протицаја утврђено је у сезони јесен, а смањење у сезони лето. Веза између климатских елемената и протицаја детерминисана је корелационом анализом, која је показала да протицаји река испољавају негативну везу са температурама током целе године, док је веза са падавинама била позитивна. Установљено је да су осмотрене рецентне климатске промене утицале на незнатне промене водности река. Протицаји су доминантно били условљени променама у падавинама, али и израженим порастом температуре ваздуха. Утицај израженог загревања ваздуха највише се испољио у смањењу протицаја у сезони лето, али и у виду раније појаве већих вредности протицаја у току сезоне зима, што указује да утицај раста температуре ваздуха утиче на све раније топљење снега. Анализа покретних дневних средњих вредности протицаја упућује на „шифт” највећих вредности према фебруару.sr
dc.description.abstractThe aim of the doctoral dissertation is to determine the impact of climate change on river discharges in Bosnia and Herzegovina. The trend analysis in primary climate elements (air temperature and precipitation) that affect river discharges, was performed based on data from fifteen meteorological stations using non-parametric Mann-Kendall trend test and non-parametric Sen method which was used to determine trend magnitude. In the period 1961‒2016. the upward trends in mean annual and seasonal air temperature were observed. In contrary to air temperature, insignificant trends (positive and negative) in mean annual and seasonal precipitation were determined. Changes in river discharges were determined by comparative analysis of mean annual and seasonal discharges on thirteen hydrological profiles between the period 1961–1990. and 2001‒2016. A decrease in mean annual discharges was observed in most of Bosnia and Herzegovina. At the seasonal level, the dominant increase in discharges was determined in the autumn and the decrease in the summer season. The relationship between climatic elements and discharges was determined by correlation analysis, which showed that river discharges displayed a negative relationship with temperatures throughout the year, while the relationship with precipitation was positive. It was found that the observed recent climate change caused minor changes in river wateriness. The discharges were predominantly conditioned by changes in precipitation, but also by a prominent increase in air temperature. The impact of pronounced rise in air temperature was mostly manifested in the decrease of discharges in the summer season, but also in the form of earlier occurrence of higher values of discharges during the winter season, which indicates that the increase in air temperature is causing earlier snow melt. The analysis of daily moving averages in discharges signify a shift of the highest values towards February.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectклиматске променеsr
dc.subjectclimate changeen
dc.subjectтемпература ваздухаsr
dc.subjectпадавинеsr
dc.subjectречни протицајsr
dc.subjectтрендsr
dc.subjectкорелацијаsr
dc.subjectпокрете средње вредностиsr
dc.subjectБосна и Херцеговинаsr
dc.subjectair temperatureen
dc.subjectprecipitationen
dc.subjectriver dischargeen
dc.subjecttrenden
dc.subjectcorrelationen
dc.subjectmoving averagesen
dc.subjectBosnia and Herzegovinaen
dc.titleУтицај климатских промјена на протицај ријека у Босни и Херцеговиниsr
dc.title.alternativeClimate change impact on river discharge in Bosnia and Herzegovinaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/149373/Disertacija_13220.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/152630/Referat.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21164


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record