Show simple item record

The English Doctrine of Consideration of Consideration from a Civil Lawyer's Perspective

dc.contributor.advisorИванчевић, Катарина
dc.contributor.otherЂуровић, Матеја
dc.contributor.otherВукадиновић, Слободан
dc.creatorШите, Дамир
dc.date.accessioned2022-11-23T12:12:11Z
dc.date.available2022-11-23T12:12:11Z
dc.date.issued2022-09-30
dc.identifier.urihttp://union.edu.rs/wp-content/uploads/2022/08/Damir-Site-disertacija.pdfsr
dc.identifier.urihttp://union.edu.rs/wp-content/uploads/2022/08/Izvestaj-Damir-Site.pdfsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20884
dc.description.abstractЕнглеска доктрина consideration представља суштинско одређење common law уго- вора. Њен значај заснива се на околности да је утуживост тамошњег уговорног обећања условљена обавезним присуством контрапрестације. Другим речима, пуноважност енглеског уговора подразумева да он увек мора бити теретан, чак синалагматичан, што значи да енглеско право не познаје категорију доброчиних уговора. Рад представља упоредноправну анализу енглеске доктрине consideration и аналог- них института европско-континенталне породице права. У том смислу, пре свега проу- чене су основне карактеристике и главне специфичности енглеског уговора. Након тога извршена је детаљна анализа енглеске доктрине consideration. Разматрани су критери- јуми на основу којих се утврђује да ли дата противчинидба представља правно ваљани, односно правно упитни consideration. Након тога извршен је преглед историјског развоја доктрине consideration, са посебним оствртом на критике којима је она у оквиру англоа- меричког правног круга изложена, нарочито од друге половине XX века. У оквиру упоредноправне анализе, сагледан је однос енглеске доктрине consideration и каузе, односно циља уговора европско-континентане породице права. По- себно је анализирана подела на каузалистички и антикаузалистички круг европских права. Осим компарације са институтом кауза, consideration је сагледан и у односу на сагласност воља, предмета обавезе, те дејства континенталног уговора. Након овог општег прегледа, доктрина consideration је сагледана и из угла права Европске уније, као и српског Закона о облигационим односима, као и прописа који уређују облигационе односе на простору некадашње Југославије. Након теоријске и позитивноправне компаративне анализе, обрађено је питање проблематике примене страног материјалног права од стране судова и арбитража, те у- тицај који судска пракса има на развој уговорног права. У оквиру посебне студије слу- чаја, анализирано је какве би правне квалификације у оквиру европско-континенталне породице права попримила чињенична грађа неколико познатих енглеских прецедената доктрине consideration. На крају рада понуђена је анализа могућих праваца развоја уговорног права на подручју Европе.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет Унион, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансијеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Унионen
dc.subjectConsiderationsr
dc.subjectкаузаsr
dc.subjectсадржина уговораsr
dc.subjectупоредно правоsr
dc.subjectcommon lawsr
dc.subjectевропско-континентална праваsr
dc.subjectпримена страног праваsr
dc.subject.classificationправоsr
dc.titleConsideration енглеског уговора из угла континенталног правникаsr
dc.title.alternativeThe English Doctrine of Consideration of Consideration from a Civil Lawyer's Perspectivesr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRsr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/147332/Damir-Site-disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/147333/Izvestaj-Damir-Site.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20884


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record