Show simple item record

Conditions and obstacles for effective attainment of individual and collective labour rights in waste management

dc.contributor.advisorKovačević, Ljubinka
dc.contributor.otherObradović, Goran
dc.contributor.otherDrenovak-Ivanović, Mirjana
dc.contributor.otherBojić, Filip
dc.creatorProtić, Jovan
dc.date.accessioned2022-10-27T08:46:33Z
dc.date.available2022-10-27T08:46:33Z
dc.date.issued2022-04-06
dc.identifier.urihttps://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4647/Referat.pdf
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8751
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:26742/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/63808521
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20782
dc.description.abstractЧаролије је тешко распршити и прекинути – нарочито ако под њиховим утицајем деценијама живи цело човечанство. Зачарана бескрајном тежњом за стицањем материјалних добара кроз спрегу рада и капитала, наша цивилизација приближила се рубу опстанка оличеном у климатским променама. У последње две деценије, климатске промене и деградација животне средине попримају размере које, услед утицаја које имају на свет рада, радно право не може и не сме да игнорише као у ранијим временима. Зелени послови, као отелотворење одрживог развоја за којим човечанство посеже не би ли ублажило последице климатских промена и обезбедило свој опстанак на планети, требало би да допринесу очувању или васпостављању квалитета животне средине и да омогуће достојанствен рад. Делотворан, неповратан и праведан прелазак на зелену економију неизводљив је без учешћа представника радника и послодаваца. Разграничење зелених послова од осталих њима сличних активности важно је мерило успешности преласка на зелену економију, не само у квантитативном него и у квалитативном смислу, и највидљивије је у области управљања отпадом. Кроз анализу услова и препрека за делотворно оствaривање (индивидуалних и колективних) радних права у области управљања отпадом у одабраним државама чланицама Европске уније, аутор указује на решења која би ваљало применити како би се створило подстицајно окружење за отварање зелених послова у управљању отпадом, чијa је неизоставнa одредница достојанствен рад. Критичким разматрањем постојећег еколошкоправног и радноправног оквира у Републици Србији, те капацитета институција у настојању да имплементирају европске стандарде о управљању отпадом и заштити животне средине, предлажу се решења за превазилажење препрека за остваривање радних права радника у управљању отпадом. Недостатак одговарајуће инфраструктуре за раздвајање отпада на извору његовог настанка, деценијски изостанак политичке воље за доследно спровођење закона који уређују заштиту животне средине и управљање отпадом, који за последицу имају немерљиву штету по животну средину, те рад у изузетно тешким условима и губитак друштвеног богатства услед пропуштене добити и неопходности санирања последица неодговарајућег збрињавања отпада, чине околности које је неопходно што пре променити зарад остваривања радних и социјалних права у управљању отпадом.sr
dc.description.abstractSpells are hard to break – especially if the entire mankind has been under one for many decades. Under the spell of an endless aspiration for acquisition of material goods through an interaction of labour and capital, our civilization has come to a brink of survival threatened by the climate changes. During the last two decades climate changes and environment degradation take the proportions that dramatically affect labour markets, which the labour law cannot afford to ignore as in the earlier times. Green Jobs, as an embodiment of sustainable development for which the mankind is grasping to mitigate the effects of climate changes and ensure its survival on this planet, should contribute to the preservation or establishment of the good quality of environment and provide decent work. Effective, irreversible and just transition onto a green economy is not feasible without the participation of workers’ and employers’ representatives. The differentiation of green jobs from other activities similar to them represents an important indicator of transition into a green economy, in quantitative as well as in qualitative terms, and it is most visible in waste management. Through and analysis of conditions and barriers for effective attainment of (individual and collective) labour rights in waste management in the selected EU member states, the author points at the policy options that ought to be put in place in order to create the incentives for the opening of green jobs in waste management, inevitably consisting of decent work. Critical analysis of the existing environmental and labour legislation in the Republic of Serbia, as well as of the capacities of institutions that are aiming for implementation of European standards in waste management and environment protection, the options on how to overcome the obstacles for attainment of labour rights in waste management are proposed. The lack of an adequate infrastructure for the separation of waste on its source, decades long absence of political will for consistent enforcement of environmental and waste management legislation, which result in immeasurable environmental damages, extremely difficult working conditions and the public wealth loss due to the missed opportunities for income generation and due to the necessity of remediation of consequences of inadequate waste treatment, represent the circumstances that have to be changed as soon as possible in order for labour and social rights in waste management to be attained.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectодрживи развој, зелени послови, праведна транзиција на зелену економију, управљање отпадом, радна праваsr
dc.subjectsustainable development, green jobs, just transition to the green economy, waste management, labour rights.en
dc.titleУслови и препреке за делотворно остваривање индивидуалних и колективних права радника у области управљања отпадомsr
dc.title.alternativeConditions and obstacles for effective attainment of individual and collective labour rights in waste managementen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseARR
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/146659/Disertacija_12669.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/146660/Izvestaj_Komisije_12669.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20782


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record