Show simple item record

Sustainable management of infectious medical waste in the healthcare system of Serbia

dc.contributor.advisorНиколић, Магдалена
dc.contributor.otherТомашевић, Владимир
dc.contributor.otherТомић, Срђан
dc.contributor.otherКоматина, Снежана
dc.creatorУгринов, Драган М.
dc.date.accessioned2022-07-01T13:30:57Z
dc.date.available2022-07-01T13:30:57Z
dc.date.issued2022-06-14
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20539
dc.description.abstractПредмет рада је сагледавање и оцена стања у здравственом систему Србије, са освртом на правце генерисања и управљања медицинским отпадом. Суштина се огледа у увођењу савременог концепта менаџмента медицинског отпада у циљу здравствене заштите становништва и запослених у здравственом систему Србије, уз идентификацију свих потребних мера и поступака, како би се пут од генерисања до коначне диспозиције медицинског отпада (акценат на инфективни медицински отпад) свео на најмању могућу опасност. Постоји више дефиниција медицинског отпада које се сматрају прихватљивим приликом категоризације и разврставања медицинског отпада који настаје у здравственим установама. Медицински отпад се дефинише као: „сав отпад, опасан или неопасан, који се генерише при пружању здравствених услуга (дијагностика, превенција, лечење и истраживања у области хумане и ветеринарске медицине)". Другим речима, под медицинским отпадом се подразумева сав отпад који настаје у медицинским установама (државним или приватним), медицинским истраживачким центрима или лабораторијама. Овај отпад представља хетерогену мешавину, при чему 10-25% чини опасан отпад ризичан по здравље људи и животну средину и настаје приликом постављања дијагноза, лечења или пружања медицинске неге, као и приликом истраживања која се спроводе у здравственим установама научне, терапијске, дијагностичке или сличне медицинске делатности. Поменути отпад подразумева сав отпад који настаје приликом пружања здравствених услуга, како у здравственим установама или ван њих (кућна нега), у домовима за смештај старих лица, или у установама у којима се пружа медицинска нега у било ком облику. Проблематика предмета (проблема) истраживања састоји се из следећих битних сегмената: - сагледавање стања одрживости у области управљања медицинским отпадом у Р. Србији, - анализа заједничке политике ЕУ и њеног утицаја на политику одрживог управљања отпадом у Републици Србији. Посебно се изучавају модели, аспекти и начини утицаја на одрживост у области управљања медицинским отпадом у Републици Србији, - предмет изучавања обухвата промене у алокацији и структури становништва и радне снаге и њихов утицај на одрживо управљање медицинским отпадом. Посебна пажња посвећена је проучавању трендова и ресурса у функцији оптималног управљања, - предмет истраживања у дисертацији обухватио је питања утицаја технолошког развоја опреме и постројења за збрињавање отпада на животну Одрживо управљање инфективним медицинским отпадом у здравственом систему Србије 11 средину. Такође, неопходно је повезати економске факторе и политику усмеравања одрживог управљања отпадом, - сагледава се законска регулатива за мултифункционално одрживо управљање медицинским отпадом РС упоредно са директивама ЕУ у тој области и - у изучавању фактора, праваца и метода одрживог управљања медицинским отпадом у Републици Србији, сагледавају се и стратегије и политика ЕУ у области управљања отпадом. Основни циљ рада је утврдити који су то индикатори који имају највећи утицај на управљање медицинским отпадом у Србији. Научни циљ огледа се не само у томе да дефинишемо проблем и откријемо слабе „тачке“, већ да исте у мултисекторској сарадњи што више решимо, а све са задатком подизања нивоа и квалитета пружене здравствене услуге, минимизације отпада и заштити животне средине и свеукупног здравља становништва Србије. Испитиване су секундарне здравствене установе истог нивоа здравствене заштите из три Управна округа Републике Србије, које имају приближно исти број гравитирајућег становништва, а сличне су или исте по обиму здравствених услуга, капацитета, броја постеља, остварених болничких дана у хируршким гранама здравствене заштите пре свега. Приказане су тенденције досадашњег управљања медицинским отпадом у Републици Србији и њихов утицај на деградацију и загађење животне средине. Достигнућа технолошког развоја опреме за збрињавање медицинског отпада разматране су у функцији повезивања економских и еколошких циљева.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет Унион Никола Тесла, Факултет за инжењерски менаџмент
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет Унион Никола Тесла
dc.subjectМедицински отпад, инфективни медицински отпад, управљање, минимизација,третман отпада, превоз отпада, одлагање, животна средина, здрављеsr
dc.subject.classificationТехничко-технолошке науке, Индустријско инжењерство / инжењерски менаџментsr
dc.titleОдрживо управљање инфективним медицинским отпадом у здравственом систему Србијеsr
dc.title.alternativeSustainable management of infectious medical waste in the healthcare system of Serbiasr
dc.rights.licenseBY-NCsr
dcterms.abstractNikolić, Magdalena; Tomašević, Vladimir; Tomić, Srđan; Komatina, Snežana; Ugrinov, Dragan M.; ODRŽIVO UPRAVLjANjE INFEKTIVNIM MEDICINSKIM OTPADOM U ZDRAVSTVENOM SISTEMU SRBIJE;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145161/ugrinov_izvestaj_komisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145160/bitstream_145160.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20539


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record