Show simple item record

Isolation, characterization and comparative analysis of potentials for neurodifferentiation of stem cells originating from different dental tissues

dc.contributorDanilović, Vesna, 1962-
dc.contributorVulićević, Zoran R., 1960-
dc.contributorAnđus, Pavle, 1958-
dc.contributor.advisorMilašin, Jelena
dc.creatorSimonović, Jelena
dc.date.accessioned2022-06-14T15:34:52Z
dc.date.available2022-06-14T15:34:52Z
dc.date.issued2021-07-16
dc.identifierhttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8664
dc.identifierhttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:26005/bdef:Content/download
dc.identifierhttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/67605513
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20534
dc.descriptionU oblasti regeneratine medicine, sve je veće interesovanje za dentalne matĉne ćelije, kako zbog njihove lake izolacije i dostupnosti, tako i zbog njihovog ektomezenhimnog porekla i mogućnosti diferencijacije u veliki broj ćelijskih linija. S obzirom da se neuralne matiĉne ćelije nalaze u malom broju na teško dostupnim mestima, jasna je potreba da im se naĊe što bolja zamena odnosno da se naĊe alternativni izvor matiĉnih ćelija koje bi bile od koristi u neuroregeneraciji. Poznato je da se matiĉne ćelije zubnih tkiva lako mogu izolovati nakon vaĊenja zuba, a kako ove ćelije vode poreklo od nervnog grebena, bez ikakve stimulacije eksprimiraju markere nervnih ćelija, pa se nameću kao jedan od izvora ćelija u terapiji neurodegenerativnih oboljenja. Istraživanja su obuhvatila izolaciju, karakterizaciju i kultivaciju matiĉnih ćelija pulpe, apikalne papile i dentalnog folikula trećeg molara. Zatim je uraĊena njihova fenotipska identifikacija i karakterizacija preko specifiĉnih markera matiĉnosti primenom protoĉne citometrije i analizom genske ekspresije, zatim odreĊivanjem klonogenog i diferencijacijskog potencijala i konaĉno uporednom analizom sva tri tipa ćelija primenom ramanske mikrospektroskopije. Ćelije su podvrgnute neuroindukciji, a nakon odabrane najpotentnije ćelijske loze za neurodiferencijaciju, poreĊeni su i protokoli sa i bez dodatka nanomaterijala. Ćelije koje su izolovane iz pulpe, apikalne papile identalnog folikula zuba mogu se okarakterisati kao matiĉne ćelije, koje se brzo i lako diferentuju u tri mezodermalne ćelijske loze (osteogenu, hondrogenu i adipogenu), eksprimiraju visok nivo mezenhimalnih markera uz odsustvo ekspresije hematopoetskih. Ramanskom spektromikroskopijom, ćelije izolovane iz apikalne papile pokazale su najveći stepen potentnosti, a nakon neurodiferencijacije u prisustvu nanomaterijala, i visok nivo neuralnih markera (MAP2, ngn-2, beta III tubulin, NF-M). Može se zakljuĉiti da su pulpa, folikul i posebno apikalna papila dobar izvor matiĉnih ćelija za potencijalnu upotrebu u neuroregenerativnoj terapiji.sr
dc.descriptionDental stem cells are becoming increasingly interesting in regenerative medicine, both because of their easy isolation and availability, and because of their ectomesenchymal origin and the possibility of differentiation into numerous cell lines. Since neural stem cells are sparsely present mostly in unreachable places, there is a clear need to find the best possible replacement that would be useful in neuroregeneration. It is known isolatation of stem cells from dental tissues can be performed without additional procedures following tooth extraction. Originating from neural crest, they express neural markers without any stimulation, so they represent an obvious choice for therapeutic neuroregeneration. The procedures included in this dissertation were isolation, characterization, cultivation of stem cells from dental pulp, apical papilla and dental follicle of the third molar, their phenotypic identification and characterization using flow cytometry, determination of clonogenic and differentiation potential, comparative analysis using Raman microscopy. The cells were subjected to neuroinduction, and the most potent cell lineage for neural differentiation was selected, and then used in comparison of protocols for neural differentiation with and without nanomaterials. The obtained results indicated that the isolated cells could be characterized as stem cells of the pulp, apical papilla and dental follicle, then quickly and easily differentiated into three mesodermal cell lines, expressing a high degree of mesenchymal markers in the absence of hematopoietic expression. By Raman spectromicroscopy, cells isolated from the apical papilla showed the highest marker of cell potency, and after neurodifferentiation, levels of neural markers (MAP2, ngn-2, beta III tubulin, NF-M) were significantly increased. It can therefore be concluded that isolated cells represent a valuable source for neuroregenerative therapy.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectmatiĉne ćelije, apikalna papilla, folikul, pulpa, neurodiferencijacija, nanomaterijali, regenerativna terapijasr
dc.subjectStem cells, apical papilla, follicle, pulp, neurodifferentiation, nanomaterials, regenerative therapyen
dc.titleIzolacija, karakterizacija i uporedna analiza potencijala za neurodiferencijaciju matičnih ćelija poreklom iz različitih zubnih tkivasr
dc.title.alternativeIsolation, characterization and comparative analysis of potentials for neurodifferentiation of stem cells originating from different dental tissuesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМилашин, Јелена; Симоновић, Јелена; Изолација, карактеризација и упоредна анализа потенцијала за неуродиференцијацију матичних ћелија пореклом из различитих зубних ткива; Изолација, карактеризација и упоредна анализа потенцијала за неуродиференцијацију матичних ћелија пореклом из различитих зубних ткива;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145123/Disertacija_Simonovic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145124/Izvestaj_Komisije_12372.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20534


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record