Show simple item record

Oral health of children with special needs residing outside of specialized institutions

dc.contributor.advisorMandić, Jelena
dc.creatorKosanović, Dušan
dc.date.accessioned2022-06-14T15:34:51Z
dc.date.available2022-06-14T15:34:51Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.identifierhttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8663
dc.identifierhttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:26004/bdef:Content/download
dc.identifierhttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/67603721
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20533
dc.descriptionПостоји тежња да се образовање, одрастање и третман деце и особа са посебним потребама усмери у токове редовног образовања и здравствене заштите. Инклузиони принципи , којима теже све западноевропске земље, подразумевају постепено искључивање институционализованог приступа образовању и рехабилитацији ових пацијената, те стављају нагласак на одрастању деце са посебним потребама у оквиру својих породица. У овим условима, родитељи су ти који се брину о оралном здрављу, оралној хигијени и правилној исхрани.Циљ ове докторске дисертације је да истражи утицаје различитих фактора средине, исхране и оралне хигијене, као и доступности стоматолошке неге на орално здравље деце са посебним потребама која су смештена искључиво у родитељском старању. Материјал и метод : Истраживање је обухватило 100 деце посебним потребама, оба пола, узраста од 7-18 година, који су се по први пут јавили на Клинику за дечју и превентивну стоматологију у Београду ради санације зуба. Родитељи су пре санације попуњавали формулар о приступу студији, и упитник од 40 питања везаних за оралну хигијену, исхрану, доступност стоматолошке неге и социекономске услове. У оквиру санације зуба у општој ендотрахеалној анестезији евидентиран је КЕП пацијената, као и индекси меких и чврстих наслага, и гингивалних обољења, те промене на меким и чврстим ткивима усне дупље. Резултати : Деца са посебним потребама имају висок КЕП (8,17±5,255), као и високе вредности гингивалног индекса (2,432±0,836 ), и индекса меких и чврстих наслага (2,354±0,777 ). Деца из породица са вишим формалним образовањем родитеља, као и деца која живе у стабилнијим социoекономским условима показала су боље резултате у одржавању оралне хигијене, исхране и свих испитиваних индекса, независно од примарне дијагнозе. Већина деце је искусила неку форму дискриминације и ускраћивања адекватне неге због своје примарне дијагнозе. Закључак: Неопходно да се у очувању оралног здравља деце са посебним потребама помогне родитељима, као и да се ради на њиховом образовању о важности оралног здравља и правилне исхране. Требало би основати превентивне програме за ову децу који би били подржани од стране стоматолога са једне стране, и релевантних институција са друге стране. Такође, требало би израдити протоколе за рану дијагностику каријеса и гингивалних обољења код ризичних група пацијената, и унапредити системе и доступност стоматолошке неге и санације за децу са посебним потребама у родитељском старању.sr
dc.descriptionIn the 21st century, there is a developing trend to include children with special needs and their education, and healthcare into the society. Inclusion principles, now widely accepted by european countries, stimulate removing children with special needs from institutions care and having them grow up in a family enviroment. In these conditions, it is parents that are in charge of the childs oral health, oral hygiene and nutritional habits. The aim of this doctoral dissertation was to explore the effects of various enviromental factors, nutrition, oral hygiene and access to the proper dental care on oral health of children with special needs that are being taken care of by their parents, in the family enviroment. Matherial and method : The research was performed on 100 children with special needs, of both sexes, ages from 7-18 years old, which reported for the first time at the Clinic for paediatric and preventive dentistry, University of Belgrade for the dental treatment in the general endotracheal anesthesia. Before the treatment, parents were given consent forms, as well as the questionnaire with 40 questions about their childs habits, oral health and hygiene, food intake, availability of dental care and socioeconomic factors the child is living in. During the treatment, DMFT was noted, as well as gingival and plaque indexes, as well as injuries, diseases and other changes to oral mucosae and dental tissues. Results : Children with special needs in parental care in Serbia have a high DMFT (8,17±5,255), as well as high values of gingivan index (2,432±0,836) and plaque index (2,354±0,777 ). Children in families where parents have higher formal education, as well as the children coming from better socio-economic enviroments have shown better results in oral hygiene, food habits and all relevant indexes, regardless of their diagnosis. Most of the children with special needs have experienced some sort of discrimination and have not received adequate dental care because of their primary diagnosis. Conclusion : It is necessary tо provide aid to parents of children with special needs in maintaining their oral health, as well as educate them on the importance of oral hygiene and proper nutrition. Preventive programmes should be created, and supported from both dentists and relevant institutions. Also, protocols for dentists should be created, in order to provide early diagnosis and treatment of caries and gingival diseases, as well as improving means and availability of dental treatment for these patients.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectДеца са посебним потребама, Орално здравље, Каријес индекс, Квалитет живота, Стоматолошка нега, Социо-економски услови животаsr
dc.subjectChildren with special needs, Oral health, DMFT, Quality of life, Dental care, Social and economic conditionsen
dc.titleСтање оралног здравља деце са посебним потребамa која су смештена ван институцијаsr
dc.title.alternativeOral health of children with special needs residing outside of specialized institutionsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractМандић, Јелена; Косановић, Душан; Stanje oralnog zdravlja dece sa posebnim potrebama koja su smeštena van institucija;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145121/Izvestaj_Komisije_12371.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20533


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record