Show simple item record

Cellular mechanisms involved in morphological changes of temporomandibular joint in rats with induced lateral deviation of mandible

dc.contributorRoganović, Jelena, 1976-
dc.contributorŠćepan, Ivana, 1962-
dc.contributorPerić, Tamara, 1976-
dc.contributorĐurić, Marija, 1958-
dc.contributor.advisorGlišić, Branislav
dc.creatorStojić, Vanja
dc.date.accessioned2022-06-14T15:34:50Z
dc.date.available2022-06-14T15:34:50Z
dc.date.issued2021-04-20
dc.identifierhttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8662
dc.identifierhttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:26003/bdef:Content/download
dc.identifierhttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/67603977
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20532
dc.descriptionмандибуларног зглоба (ТМЗ). Циљеви наше студије су били да утврдимо до каквих макро и микро промена на мандибули и ТМЗ доводи небалансирано оптерећење ТМЗ, као и да испитамо ћелијске механизме који се налазе у основи тих промена на нивоу кондила, масетеричног мишића и синовијалне мембране. Пацови, Вистар соја, мушког пола (60), старости 35 дана су чинили експерименталну групу (30), којима је изазвана латерална девијација мандибуле поставком нагризног гребена на горње секутиће и контролну групу (30). Компјутеризованом томографијом су испитиване морфометријске промене на нивоу мандибуле, а узорци кондила су коришћени за хистолошку анализу и анализу микро-компјутеризованом томографијом. Узорци ткива кондила, масетеричног мишића и синовијалне мембране су анализирани ELISA методом и спектрофотометријом како би се утврдиле концентрације васкуларног фактора раста (VEGF) и неуралне азотмоноксид синтазе (nNOS), као и активност супероксид дизмутазе (SOD). Резултати показују да су мандибуле пацова експерименталне групе биле мање и асиметричне, на њиховим кондилима је дошло до стварања мање количине кости и хрскавице, а већих шупљина коштане сржи. Кост кондила експерименталних животиња је имала смањен волумен, број и дебљину коштаних гредица, као и мање комплексну унутрашњу структуру кости. Код експерименталних животиња утврђена је већа експресија протеина VEGF у кондилу и масетеричном мишићу, већа експресија протеина nNOS и измењена активност SOD у масетеричном мишићу и синовијалној мембрани. Латерална мандибуларна девијација доводи до промена на ћелијском нивоу у ткивима ТМЗ и морфолошких и структурних промена на нивоу мандибуле и кондила, које доводе до настанка скелетне мандибуларне асиметрије.sr
dc.descriptionLateral mandibular deviation is characterized by an unbalanced functional loading of temporomandibular joint (TMJ). The aims of our study were to investigate the micro and macro changes on mandible and TMJ caused by unblanaced loading and to investigate the underlying cellular mechanisms in condyle, muscle masseter and synovial. Male, 5-weekold Wistar rats (60) were divided into experimental group (30), which received acrylic resin appliance that shifted mandible to the left during closure, and control group (30). Computed tomography was used to investigate morphometrical changes on mandible, while histomorphometry and microcomputed tomography were used for condyle analysis. Samples of condyle, m. masseter and synovial membrane were analyzed with ELISA and spectrophotometry to determine protein expressions of vascular endothelial growth factor (VEGF) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS), as well as superoxide dismutase (SOD) activity. Results show that mandibles of experimental rats were smaller and asymmetrical, their condyles had less newly formed bone and cartilage, but larger bone marrow cavities area. Condyles of experimental rats had less bone volume, lower number and lesser thickness of trabecula, as well as less complexed internal structure of the bone. Experimental animals had higher VEGF protein expression in condyle and m. masseter, while higher protein nNOS expression and altered SOD activity were found in m. masseter and synovial membrane. Lateral mandibular deviation leads to cellular changes in TMJ tissues, morphological and structural changes of mandible and condyle, which result in development of skeletal mandibular asymetry.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectлатерална девијација мандибуле, VEGF, оксидативни стрес, nNOS, масетерични мишић, синовијална мембрана, кондилsr
dc.subjectlateral mandibular deviation, VEGF, oxidative stress, nNOS, m. masseter, synovial membrane, condyleen
dc.titleИспитивање ћелијских маханизама укључених у морфолошке промене темпоромандибуларног зглоба пацова са експериментално изазваном латералном девијацијом мандибулеsr
dc.title.alternativeCellular mechanisms involved in morphological changes of temporomandibular joint in rats with induced lateral deviation of mandibleen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractГлишић, Бранислав; Стојић, Вања; Ispitivanje ćelijskih mahanizama uključenih u morfološke promene temporomandibularnog zgloba pacova sa eksperimentalno izazvanom lateralnom devijacijom mandibule;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145118/Disertacija_Stojic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145119/Izvestaj_Komisije_12370.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20532


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record