Show simple item record

Crowdsourcing models in smart cities

dc.contributor.advisorLabus, Aleksandra
dc.contributor.otherDespotović-Zrakić, Marijana
dc.contributor.otherBarać, Dušan
dc.contributor.otherLazarević, Saša
dc.contributor.otherĐogatović, Marko
dc.creatorStaletić, Nada
dc.date.accessioned2022-06-04T07:11:12Z
dc.date.available2022-06-04T07:11:12Z
dc.date.issued2021-03-04
dc.identifier.urihttps://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4117/Referat.pdf
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8651
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:25902/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/67604489
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20514
dc.description.abstractПредмет истраживања докторске дисертације је развој модела crowdsourcinga у паметним градовима базиран на интернету интелигентних уређаја (Internet of Things IoT) и мобилним технологијама. Централни проблем који се разматра у докторској дисертацији је испитивање могућности примене crowdsourcinga, интернета интелигентних уређаја и мобилних технологија за развој сервиса паметног града. Фокус истраживања је на анализи, дефинисању и имплементацији различитих модела crowdsourcinga у циљу унапређења квалитета живота у паметним градовима. У докторској дисертацији се испитује спремност грађана да користе crowdsourcing сервисе паметног града. Главни циљ у првој фази истраживања је идентификовати услуге crowdsourcingа засноване на интернету интелигентних уређаја и мобилним технологијама које би подстакле учешће грађана у паметном граду. Фокус истраживања је на градовима који још нису у потпуности усклађени са стандардима паметних градова. Методолошки приступ испитивању спремности грађана заснован је на анализи различитих модела crowdsourcingа, као што су crowd wisdom, crowdfunding, crowdvoting и crowdsensing, као и њихове примене у различитим областима, као што су саобраћај, заштита животне средине, комуналне услуге и здравство. Подаци су прикупљени путем анкете која је спроведена на територији града Београда и која је обухватила узорак од 210 испитаника. Резултати показују да су грађани спремни да прихвате crowdsourcing услуге засноване на crowd wisdom, crowdfunding и crowdvoting моделима. Поред тога, резултати откривају да су грађани највише заинтересовани за коришћење услуга у области очувања животне средине (сервиси који се базирају на финансирању пројеката који подржавају развој соларне енергије и заштиту животне средине) и саобраћаја (сервиси који се односе на гласање и епартиципацију грађана у циљу побољшања јавног превоза). Добијени резултати, осим што указују на приоритетне сервисе које би требало имплементирати, могли би да послуже и као добра основа за покретање реализације других пројеката паметних градова. Предложени методолошки приступ и закључци могу послужити као део ширег оквира за одабир пројеката имплементације паметних градова. У докторској дисертацији приказан је развој crowdsourcing платформе Паметан Београд, чији је циљ усмерено подстицање грађана на тимски рад, остваривање заједничких циљева применом колективне интелигенције и изградња организоване интерактивне онлајн заједнице. Грађани паметног града путем crowdsourcing платформе могу се информисати о актуелним проблемима у области екологије, комуналних услуга и саобраћаја. Регистровани корисници на crowdsourcing платформи могу учествовати у решавању дефинисаних проблема, додати нове иницијативе, постављати информације од значаја, сакупљене помоћу одговарајућих мобилних уређаја, пријављивати проблеме у граду. Поред наведених услуга, на платформи је имплементиран crowdvoting сервис који се базира на гласању за покренуте иницијативе у паметном граду. Предложени модел у дисертацији требало би да допринесе квалитетнијем информисању и учешћу грађана у паметном граду. Eвалуацијa модела развијеног у докторској дисертацији реализованa је у циљу тестирања система и мерења релевантних параметара који утичу на ефективност и корисност предложеног модела. Резултати добијени експерименталним путем потврђују главну хипотезу да се развојем и применом модела crowdsourcing-а заснованом на интернету интелигентних уређаја и мобилним технологијама, унапређује учешће грађана у процесу сакупљања, ширења и употребе информација у паметном граду.sr
dc.description.abstractThe subject of the doctoral dissertation research is the development of crowdsourcing models in smart cities based on the Internet of things (IoT) and mobile technologies. The central research problem considered in the thesis is the possibilities of applying crowdsourcing, the Internet of things, and mobile technologies for the development of smart city services. The focus of the research is on the analysis, definition, and implementation of different models of crowdsourcing to improve the quality of life in smart cities. The doctoral dissertation primarily examines the citizens’ readiness for the implementation of crowdsourcing services of a smart city. The main goal in the first phase of the research is the identification of those crowdsourcing services based on the Internet of things and mobile technologies that will encourage the participation of citizens. The research focus is on cities that are not yet fully aligned with smart city standards. The methodological approach of examining citizens’ readiness was based on an analysis of crowdsourcing models, such as crowd wisdom, crowdfunding, crowdvoting, and crowdsensing, and their application in various fields, such as traffic, environmental conservation, utility services, and health. The data was gathered in the city of Belgrade, for two years through a survey that included a sample of 210 citizens. The results indicate that citizens are ready to accept crowdsourcing services based on crowdfunding, crowdvoting, and crowd wisdom models. Furthermore, the results reveal that citizens are interested in environmental conservation (crowdfunding services that support solar energy development and environmental protection) and public transportation (crowdvoting and crowd wisdom services that can improve the state of the public transport). The obtained results, in addition to indicating the priority services that should be implemented, could also serve as a good basis for initiating the implementation of other smart city projects. The proposed methodological approach and conclusions could also serve as a part of a wider framework for the selection of implementation projects in other cities. The doctoral dissertation presents the development of the crowdsourcing Smart Belgrade platform, whose goal is to encourage citizens to work in teams and achieve common goals through the use of collective intelligence and an organized interactive online community. Citizens of the smart city can be informed about current problems in the field of ecology, utility services, and public transportation through the crowdsourcing platform. Registered users on the crowdsourcing platform can participate in solving defined problems, add new initiatives, post relevant information collected using appropriate mobile devices, and report problems in the city. In addition to the listed services, a crowdvoting service based on voting for initiatives has been implemented on the platform. The proposed model in this dissertation should contribute to better information and participation of citizens in a smart city. In the doctoral dissertation, the model evaluation was realized to test the system and measure the relevant parameters that affect the effectiveness and usefulness of the proposed model. The collected results confirm the main hypothesis that the development and usage of crowdsourcing models based on the Internet of things and mobile technologies improve citizen participation in the process of collecting, disseminating, and using the information in a smart city.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectcrowdsourcing, паметни градови, интернет интелигентних уређаја, мобилне технологијеsr
dc.subjectcrowdsourcing, smart city, Internet of things, mobile technologiesen
dc.titleМодели crowdsourcing-a у паметним градовимаsr
dc.title.alternativeCrowdsourcing models in smart citiesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЛабус, Aлександра; Ђогатовић, Марко; Бараћ, Душан; Деспотовић-Зракић, Маријана; Лазаревић, Саша; Сталетић, Нада; Modeli crowdsourcing-a u pametnim gradovima;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/144977/Disertacija_12350.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/144978/Izvestaj_Komisije_12350.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20514


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record