Show simple item record

Integrated management of parking infrastructure in the highly attractive zones

dc.contributor.advisorSimićević, Jelena
dc.contributor.otherĐorić, Vladimir
dc.contributor.otherNikolić, Miloš
dc.contributor.otherMirović, Valentina
dc.creatorČuljković, Vladimir V.
dc.date.accessioned2022-06-04T07:10:37Z
dc.date.available2022-06-04T07:10:37Z
dc.date.issued2021-09-29
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8643
dc.identifier.urihttps://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4482/Referat.pdf
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:25879/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/47994377
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20509
dc.description.abstractСавремени концепт управљања паркирањем, у складу са концептом одрживог транспортног система из којег је проистекао, заснива се на управљању захтевима за паркирање, како би се расположива инфраструктура што боље искористила у току целог дана. Циљеви управљања паркирањем се остварују коришћењем различитих политика и мера, а као веома ефикасна политика издвојило се управљање ценом паркирања. Управљање паркирањем на различитим структурама за паркирање ретко се посматра интегрисано, иако је препознато да постоји међусобан утицај, а до сада није било истраживања која су истовремено обухватила и просторни и временски аспект управљања ценом паркирања. Предмет дисертације је искоришћење инфраструктуре за паркирање намењене јавном коришћењу, лоциране у високо атрактивним зонама. Циљ дисертације је развој методологије за интегрисано управљање искоришћењем инфраструктуре за паркирање у високо атрактивним зонама у току дана на основу дефинисаних параметара функционисања паркирања. Развијена методологија се фокусира на прогнозу утицаја цене паркирања на понашање корисника. Реакције корисника испитане су методама изражених и изјављених преференција, а за њихово предвиђање и оцену утицаја цена паркирања на искоришћење инфраструктуре за паркирање коришћен је мултиноминални логит модел. Ово омогућава да се применом метахеуристике Симулираног каљења дефинишу цене паркирања које ће дати најбоље ефекте у односу на постављене циљеве управљања. Тестирање методологије извршено је у делу центране зоне Београда. Резултати су показали да се ценом паркирања може управљати, како бројем испостављених захтева за паркирање, тако и њиховом просторном и временском дистрибуцијом оптимизирајући искоришћење постојеће инфраструктуре. Овако дефинисане цене доводе до позитивних ефеката и ван подсистема паркирања.sr
dc.description.abstractA contemporary parking management, in line with the concept of sustainable transport system which it originated from, is based on the parking demand management aiming to maximize the utilization of supplied infrastructure throughout the day. Parking management goals are achieved by implementing various policies and measures, where parking price management was recognized as a very effective one. Parking management at different parking structures is rarely observed integrally, even though the interaction of different parking types has been documented,there haven’t been any researchesthat cover both spatial and temporal aspects of parking price management so far. The subject of this thesis is the occupancy of supplied public parking infrastructure located in highly attractive areas. The aim of this thesis is to develop a methodology for integrated management of parking supply occupancy in highly attractive areas during the day based on defined parking performance parameters. The developed methodology focuses on the prediction of parking prices impact on user behavior. User responses were examined by revealed and stated preference methods. A multinomial logit model was used to predict and assess the parking prices impact onparking occupancy. This allows the application of Simulated Annealing metaheuristics to determine parking prices that will lead to the best effects in relation to the defined management goals. The methodology was tested in a limited Belgrade central area. The results showed that parking price could be used to manage both parking demand and its spatial and temporal distribution, optimizing parking infrastructure occupancy. Such prices result in positive effects reaching beyond the parking subsystem itself.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectУлично паркиралиште, ванулично паркиралиште, паркинг гаража, искоришћење паркинг места, интегрисано управљање паркирањем, променљива цена паркирањаsr
dc.subjectOn-street parking, off-street parking lot, parking garage, parking occupancy, integrated parking management, variable parking priceen
dc.titleИнтегрисано управљање инфраструктуром за паркирање у зонама високог степена атрактивностиsr
dc.title.alternativeIntegrated management of parking infrastructure in the highly attractive zonesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractСимићевић, Јелена; Николић, Милош; Мировић, Валентина; Ђорић, Владимир; Чуљковић, Владимир В.; Integrisano upravljanje infrastrukturom za parkiranje u zonama visokog stepena atraktivnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/144962/Disertacija_12342.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/144963/Izvestaj_Komisije_12342.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20509


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record