Show simple item record

Model for environmental assessment of single family houses in Belgrade area

dc.contributor.advisorJovanović-Popović, Milica
dc.contributor.otherRadivojević, Ana
dc.contributor.otherPucar, Mila
dc.creatorKosanović, Saja
dc.date.accessioned2016-01-05T11:43:37Z
dc.date.available2016-01-05T11:43:37Z
dc.date.available2020-07-02T16:24:30Z
dc.date.issued2012-12-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1675
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2010
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9213/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=43987983
dc.description.abstractОсновна сврха истраживања спроведеног у докторској дисертацији јесте дефинисање методологије јединственог процеса свеобухватног еколошког вредновања кућа за индивидуално становање на подручју Београда. У складу са тим, модел за оцену еколошке исправности формиран је прво као општи, а затим су из њега, због карактеристика сектора индивидуалног становања на подручју Београда, изведена три посебна модела, и то за оцену: новопројектованих, обновљених и постојећих кућа за индивидуално становање. Модел је структуиран по: категоријама, подкатегоријама и критеријумима (најпрецизнијим темама) оцене еколошке исправности. За одређивање категорија, које представљају основна поља оцене еколошке исправности, пресудан значај имали су еколошки утицаји кућа за индивидуално становање на животну средину, док су се карактеристике подручја Београда, постојећа домаћа и инострана регулатива и друге смернице, као и развијени инострани модели одразили на дефинисање садржаја тих категорија. Сви дефинисани критеријуми у моделу подељени су на обавезне услове и мере са добровољним испуњењем којима су додељени еколошки поени. Сабирањем броја додељених еколошких поена, прво за припадајуће критеријуме, затим подкатегорије и коначно категорије добија се укупни број еколошких поена додељен кући чија се еколошка исправност испитује. Успостављен је минимални праг еколошке исправности испод којег кућа која се оцењује не може бити окарактерисана као еколошки исправна, а изнад којег се, у зависности од броја додељених поена, она сврстава у један од три нивоа еколошке исправности. Кући која је постављена у најоптималнији положај према окружењу (са минималним токовима од природе и ка њој) биће додељен максимални број еколошких поена. На тај начин дефинисана је идеална комбинација примењених мера, релевантних за подручје Београда и за тип кућа за индивидуално становање. Након што су дефинисане структура модела и методологија оцене, креиран је електронски алат у рачунарском програму EXCEL, чиме је створеном методу дата употребна вредност. Рад алата тестиран је на примерима постојећих кућа за индивидуално становање на подручју Београда, чиме је утврђено да је модел функционалан, а да су резултати који се преко њега добијају тачни...sr
dc.description.abstractThe aim of the research conducted in this doctoral dissertation was to define methodology for developing a system for comprehensive environmental assessment of individual houses in the area of Belgrade. According to this, model for environmental assessment was initially formed as general. Three separate models for assessments of new, renewed and existing houses, based on characteristics of individual housing sector in Belgrade, were derived later. Model structure is consisted of categories, subcategories and criteria (the most precise items) of environmental assessment. Environmental impacts of individual houses were found as the most relevant factor for determination of categories (basic fields of environmental assessment). Characteristics of the area of Belgrade, existing domestic and international legislative and other sources, as well as internationally developed models, on the other side, all influenced the content of categories. All defined criteria were divided on prerequisites and voluntary measures which carry a certain number of ecological points. By summing the numbers of ecological points, first by criteria, then subcategories and finally categories, the total number of achieved ecological points is obtained. Minimum threshold below which the house cannot be defined as environmentally correct is set; above this threshold, according to the total number of the obtained ecological points, the house will be classified among three set levels of environmental quality. Maximum number of ecological points will be given to the house set in optimal position towards environment (with minimal flows towards nature and from it). Therefore, the ideal combination of applied measures relevant for the area of Belgrade and for the type of individual houses is determined. Defined model structure and methodology for assessment opened the road to the creation of electronic tool in EXCEL computer program by which the practical value has been given to the model. The tool was tested on examples of existing individual houses in Belgrade; it is confirmed that the model is functional and that the obtained results are correct. The structure of general model, from which three separate were later derived, was created in segments; from one side, this enabled simplified separation of variants, and from other, more important, integration of life cycle with criteria of environmental assessment...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectеколошки поенsr
dc.subjectecological pointen
dc.subjectкатегорија оцене еколошке исправностиsr
dc.subjectкритеријум за оцену еколошке исправностиsr
dc.subjectкућа за индивидуално становањеsr
dc.subjectcategory of environmental assessmenten
dc.subjectcriteria for the environmental assessmenten
dc.subjectindividual houseen
dc.titleМодел за оцену еколошке исправности кућа за индивидуално становање на подручју Београдаsr
dc.titleModel for environmental assessment of single family houses in Belgrade areaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈовановић-Поповић, Милица; Радивојевић, Aна; Пуцар, Мила; Косановић, Саја; Model za ocenu ekološke ispravnosti kuća za individualno stanovanje na području Beograda;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/806/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record