Show simple item record

Principles of modern architecture in public buildings in Belgrade, the period 1918-1941

dc.contributor.advisorBlagojević, Ljiljana
dc.contributor.otherTimotijević, Mihailo
dc.contributor.otherŠuvaković, Miodrag
dc.creatorPanić, Vanja H.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:43:27Z
dc.date.available2016-01-05T11:43:27Z
dc.date.available2020-07-02T16:24:29Z
dc.date.issued2013-12-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1647
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2009
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9169/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512972689
dc.description.abstractОвај рад представља прилог проучавању модерне архитектуре и урбанизма двадесетог века у Београду. Рад се бави истраживањем архитектуре јавних објеката изграђеним по начелима Модерне као значајне архитектонске и шире културне појаве у граду Београду и ширем југословенском простору у периоду од 1918. до 1941. године. У овом периоду саграђени су јавни објекти са примењеним принципима Модерне у архитектури и урбанизму. Рад полази од анализе иницијалних идеја модерног покрета између два Светска рата у Европи и рефлексијама које је имао на архитекте који су преузимали овај модел у пројектовању и реализацији јавних објеката у Београду. Систематизацијом и критичком анализом примера реализованих јавних објеката истражује се у којој је мери Модерна била заступљена у Београду у архитектонској продукцији тог доба, који су модели из европског искуства преузимани директно и индиректно у функционалној организацији, архитектонској волуметрији, конструкцији и материјализацији објеката. Рад обухвата и хронолошку, критичку анализу најзначајнијих реализованих објеката у овом периоду. Истраживање полази од става да су у реализацији јавних објеката у Београду биле присутне идеје Модерне и aвангарде чија су начела била формирана у контексту кључних историјских, друштвених и културних појава у Европи и Србији. Овакав став о проблему истраживања претпоставља успостављање корелације између начела Модерне и архитектонских реализација домаћих аутора као и теоријску рефлексију промена које је Модерна генерисала у развоју Београда и које су промовисале нову државу и савремено друштво...sr
dc.description.abstractThis work represents a contribution to the study of modern architecture and urbanism of the twentieth century in Belgrade. The paper investigates the architecture of public buildings on the principles of modern architecture as a significant and broad cultural phenomenon in the wider Belgrade and the Yugoslav territory in the period since 1918 untill 1941. During this period public buildings were built with the applied principles of modern architecture and urbanism. The work starts from the initial analysis of the modern movement of ideas between the two World Wars in Europe and the reflections that had the architects who were taking this model in the design and implementation of public buildings in Belgrade. Systematization and critical analysis of realized examples of public buildings to investigate the extent to which modern Belgrade was represented in the architectural production of the time, who were models from European experiences taken over directly and indirectly in the functional organization, volumetry architectural, design and materialization of objects. The work includes a chronological, critical analysis of the most important objects implemented in this period. The research starts from the premise that the preparation of the public buildings in Belgrade were present modern and avant‐garde ideas whose principles were established in the context of key historical, social and cultural phenomenon in Europe and Serbia. This attitude on the issue of research presupposes the establishment of correlation between the principles of modern architecture and implementation by local authors as well as theoretical reflection of changes that is generated in the development of modern Belgrade, which have promoted a new state and modern society...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectјавни објектиsr
dc.subjectpublic buildingsen
dc.subjectБеоградsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectдруштвене променеsr
dc.subjectмодернаsr
dc.subjectевропски контекстsr
dc.subjectархитектураsr
dc.subjectформаsr
dc.subjectфункцијаsr
dc.subjectBelgradeen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectsocial changeen
dc.subjectmodernismen
dc.subjecteuropean contexten
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectformen
dc.subjectfunctionen
dc.titleНачела модерне у архитектури јавних објеката у Београд, период 1918-1941sr
dc.titlePrinciples of modern architecture in public buildings in Belgrade, the period 1918-1941en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractБлагојевић, Љиљана; Тимотијевић, Михаило; Шуваковић, Миодраг; Панић, Вања Х.; Načela moderne u arhitekturi javnih objekata u Beograd, period 1918-1941;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/802/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record