Show simple item record

Origin and evolution of the residental palaces and villas in Vojvodina designed in art nouveau style (secession style) in late nineteenth and early twentieth century

dc.contributor.advisorRoter-Blagojević, Mirjana
dc.contributor.otherIgnjatović, Aleksandar
dc.contributor.otherKadijević, Aleksandar
dc.creatorJanjušević, Bogdan M.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:43:21Z
dc.date.available2016-01-05T11:43:21Z
dc.date.available2020-07-02T16:22:19Z
dc.date.issued2013-12-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1218
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2006
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8137/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512973201
dc.description.abstractСпроведено истраживање је научна студија која се бави резиденцијалном архитектуром у Војводини односно палатама и вилама обликованим у стилу сецесије у временском периоду који обухвата последњу деценију ХIX и почетак ХХ века до Првог светског рата. У Уводу се разматрају предмет рада, циљеви и задаци истраживања, полазне хипотезе и научне методе истраживања. Предмет који се разматра у овом истраживању је свеобухватна анализа уметничких, културолошких и социолошких аспеката везаних за појаву снажног грађанског сталежа, као најважнијег инвеститора у Војводини крајем XIX и почетком XX века, и њиховог утицаја на развој резиденцијалне архитектуре. Предмет истраживања у ужем смислу су карактеристични објекти резиденцијалног карактера обликовани у духу сецесије, који су изабрани као репрезенти кућа и стамбених палата у средини у којој су настали. Основни циљ истраживања је да се детаљније проучи архитектура резиденцијалних објеката – палата и вила саграђених у Војводини од појаве првих облика сецесије у последњој деценији XIX века до гашења овог стилског израза 1914. године. У уводном делу су изнете и основне полазне хипотезе везане за време појаве сецесије у Војводини, затим за мешање стилских утицаја великих центара и локалне средине, за утицај различитих етничких заједница као и појединачних инвеститора на архитектуру, као и за допринос које су стамбене палате и виле дале процесу урбанизације војвођанских градова почетком ХХ века. Под утицајем ових различитих тенденција формирају се локални архитекти који стварају специфична и веома оригинална ауторска дела. Друго поглавље носи назив „Историјске и друштвене околности у Европи и Војводини крајем XIX и почетком XX века и појава нових архитектонских израза“. Почиње кратким приказом европског друштва на прелому векова са акцентом на велике промене у разним сегментима живота, укључујући и убрзан технолошки развој, велике III демографске промене у градовима, развој грађанске свести и демократизација друштва. Посебан акценат стављен је на период fin-de-siecle у Бечу с обзиром да је ова метропола имала највећи утицај на подручје Војводине...sr
dc.description.abstractThe presented study is a scientific study that deals with residential architecture in Vojvodina and palaces and villas designed in the Art Nouveau style in the period that includes the last decade of XIX and the beginning of XX century to the First World War. The Introduction discusses the subject of work, goals and tasks of research, starting hypotheses and scientific research methods. The case considered in this study is a comprehensive analysis of artistic, cultural and sociological aspects related to the emergence of a strong middle class, as the most important investors in Vojvodina in late nineteenth and early twentieth century, and their influence on the development of residential architecture. Case studies of character of the typical residential buildings designed in the spirit of Secession were selected as representatives of residential houses and palaces in the environment in which they are incurred. The main goal of this research was to study the detailed architecture of residential buildings - palaces and villas built in Vojvodina since the first forms of Art Nouveau in the last decade of the nineteenth century to the closing of this stylistic expression 1914th year. The introduction presents the basic and initial hypotheses regarding the timing of secession in Vojvodina, then mixing stylistic influence of large centers and local communities, the impact of different ethnic groups and individual investors on the architecture, as well as the contribution of the residential buildings and villas made the process of urbanization towns from the early XX century. Under the influence of these different tendencies local architects created a unique and very original works of authorship. The second chapter is entitled "The historical and social conditions in Europe and Vojvodina in late nineteenth and early twentieth century and the emergence of new architectural expression." Begins with a brief review of the European society at the turn of the centuries with an emphasis on major changes in various aspects of life, including rapid technological development, demographic changes in the major cities, the development of civil society and VIII democracy. Special emphasis is placed on the period of fin-de-siecle Vienna considering that the metropolis had the greatest impact on the region of Vojvodina...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрезиденцијална архитектура палате виле сецесија национални стилови урбанистичка диспозиција организација простора Војводина Fin-de-sieclesr
dc.subjectresidential architecture palaces villas Secession (Art Nouveau) national styles urban disposition spatial organisation Vojvodina Turn-of-the-Centuryen
dc.titleНастанак и развој стамбених палата и вила у Војводини обликованих у стилу сецесије крајем XIX и почетком XX векаsr
dc.titleOrigin and evolution of the residental palaces and villas in Vojvodina designed in art nouveau style (secession style) in late nineteenth and early twentieth centuryen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractРотер-Благојевић, Мирјана; Игњатовић, Aлександар; Кадијевић, Aлександар; Јањушевић, Богдан М.; Nastanak i razvoj stambenih palata i vila u Vojvodini oblikovanih u stilu secesije krajem XIX i početkom XX veka;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/338/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record