Show simple item record

A model for classifying building elements in the design documentation - establishment and application

dc.contributor.advisorĆosić, Gordana
dc.contributor.otherĐokić, Lidija
dc.contributor.otherSvetel, Igor
dc.creatorJurenić, Tatjana S.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:43:17Z
dc.date.available2016-01-05T11:43:17Z
dc.date.available2020-07-02T16:24:20Z
dc.date.issued2013-06-06
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1216
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2003
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8131/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512978833
dc.description.abstractобјеката у техничкој документацији. Природа процеса пројектовања и изградње објеката захтева стварање и сакупљање информација широког спектра у свакој фази животног циклуса архитектонског објекта. Специфичности овог процеса захтевају јасне формате у којима ће информације конзистентно да се преносе из фазе у фазу. Правци развоја грађења и тенденције високоразвијених система у свету указују да је потребно обратити више пажње процесима који претходе самој градњи, у које сигурно спада и подробно планирање и усклађивање форми израде техничке документације, што води најважнијим циљевима у изградњи, а то су унапређење квалитета, скраћење времена и контролисани трошкови грађења. Ниво обрађености техничке документације, која је неопходни елемент процеса уговарања за изградњу објекта, потребно је да одговара како домаћим, тако и светским стандардима и да омогући лакше управљање процесом изградње и бржу и прецизнију процену трошкова грађења у раним фазама инвестиционог циклуса. Анализом стања у домаћој и светској пракси искристалисао се и обликовао предмет истраживања: недостатак јасно формулисане, научно засноване номенклатуре и класификације, која би омогућила стандардизацију у изради техничке документације, а самим тим и унапредила односе и процесе у свим фазама животног циклуса архитектонских објеката.Форматизована и стандардизована техничка документација постаје заједничка нит за пренос података, описа, праћење и евалуацију кроз све фазе пројекта. Реализовано истраживање има за резултат дефинисање конкретних критеријума, чијом применом је формиран стандардизован модел класификације, базиран на елементима зграде према месту и функцији на објекту, неопходан је у циљу омогућавања јасне комуникације између учесника у изградњи у погледу обима послова и трошкова у свакој фази животног циклуса зграде. Овако формиран модел класификације елемената у техничкој документацији представља константу у изузетно динамичном процесу пројектовања и грађења архитектонског објекта. Истовремено, модел нуди флексибилност у даљем развоју технологије и примене материјала, с обзиром да, постављајући архитектонски објекат у логичну, централну позицију у процесима инвестиционе изградње, није зависан од економских и технолошких промена које су неминовне...sr
dc.description.abstractThe research is devoted to the creation of a model for classifying building elements and related sitework in the design documentation. The nature of the design and construction process requires creation and collection of a wide range of information at each stage of the of the building life cycle. Specifics of this process requires a clear format which will provide transmission of the information consistently among different phases. Directions of construction development and tendencies of the world’s highly developed systems indicate that it is necessary to pay more attention to the process preceding the construction, which certainly includes the detailed planning and coordination of design and building documentation, leading to the most important goals, such as improving quality, reducing time and controling construction costs. The processing of the design documentation is a necessary element in the contracting process for building construction and it is required in order to comply with both national and international standards and provide an easier management of the building process, as well as faster and more accurate construction cost estimates in the early stages of the investment cycle. Analysis of the state of local and global practice crystallized and formed the subject of research: the lack of clearly formulated, science-based nomenclature and classification, which would allow standardization in the development of the design documentation, and therefore improve the relations and processes in all stages of the building life cycle. Structured and standardized design documentation becomes the common link for the transmision of data, descriptions, monitoring and evaluation informations throughout all phases of the project. The research has resulted in the definition of specific criteria according to which a standardized model of classification was formed, based on the elements of the building according to the place and function of the building. The purpose of the model is to provide clear communication between participants in the building process in terms of workload and costs in each stage of the building life cycle. A model of classification based on building elements becomes a design documentation constant base in the highly dynamic process of designing and constructing. At the same time, the model provides flexibility in the further development of building technology and the application of the materials. The model is not dependent on the economic and technological changes that are inevitable, since, it sets the building into a logical, central position in the construction process...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36038/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмоделsr
dc.subjectmodelen
dc.subjectкласификација елеменатаsr
dc.subjectтехничка документацијаsr
dc.subjectархитектонски објекаsr
dc.subjectclassification of building elementsen
dc.subjectdesign documentationen
dc.titleМодел класификације елемената архитектонских објеката у техничкој документацији - формирање и применаsr
dc.titleA model for classifying building elements in the design documentation - establishment and applicationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractЋосић, Гордана; Ђокић, Лидија; Светел, Игор; Јуренић, Татјана С.; Model klasifikacije elemenata arhitektonskih objekata u tehničkoj dokumentaciji - formiranje i primena;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/779/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/779/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2003


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record