Show simple item record

The modern and the vernacular in urban transformation of Banja Luka

dc.contributor.advisorStupar, Aleksandra
dc.contributor.otherBlagojević, Ljiljana
dc.contributor.otherSamardžić, Nikola
dc.creatorSavić, Jelena B.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:43:16Z
dc.date.available2016-01-05T11:43:16Z
dc.date.available2020-07-02T16:24:19Z
dc.date.issued2013-12-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1226
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2002
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8152/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512974481
dc.description.abstractИспитивање урбане историје малог града припада до сада недовољно покривеном истраживачком пољу у области архитектуре и урбанизма. Истраживање релација према наслијеђеном и прошлости у процесу урбане трансформације Бањалуке открива један од облика модерног искуства који се одвија изван метропола, на периферији некадашњих великих империја, у контексту у ком се никако или споро успостављају модерни друштвено–економски услови (у терминологији Маршала Бермана „модернизам неразвијености“), и доприноси разумијевању сложености и плуралности модерног и модернизације, виђених из перспективе истраживача – архитекте. Проблем истраживања је специфична модерност малог града у контексту закашњелих и успорених трансформација начина живота, сагледана у домену његове архитектуре и урбанизма. Кроз многоструке, хетерогене и амбивалентне релације новог и наслијеђеног, у малом граду се развија комплексна граматика физичког и менталног припадања и долази до нових начина размишљања којима се обликује отпор деструктивним аспектима модернизације. Предмет истраживања je Бањалукa у процесy урбане трансформације у периоду од краја XIX вијека до 1975. године. У вези са истраживањем проблема културног идентитета у контексту БиХ данас, у домену архитектуре и урбанизма и урбане историје повећано је занимање и јављају се нове интерпретације тема повезаних са периодом аустроугарске управе или периодом Врбаске бановине. Овај рад се укључује у ту дебату испитујући релације према наслијеђеном и прошлом у архитектури и урбанизму у мањој средини, далеко од утицаја великих урбаних центара. Наиме, у досадашњим радовима о архитектури и урбанизму у БиХ интересовање је усмјерено на збивања на архитектонској сцени Сарајева, док о архитектури других градова, укључујући и Бањалуку, нема систематских студија...sr
dc.description.abstractThe examination of urban history of small towns belongs to the research area of architecture and urbanism that has not been fully covered yet. The research on the relations towards the past and the inherited in the process of urban transformation of Banjaluka reveals one of the forms of modern experience that develops outside the metropolis, at the periphery of former grand empires, in the context where modern socio–economic conditions are established slowly or not at all (modernism of underdevelopment, as defined by Marshall Berman), and contributes to the understanding of complexity and plurality of the modern and the modernization, as seen from the perspective of an architect – researcher. The research problem is the specific modernity of a small town in context of belated and slow transformations of the ways of life, seen in its architecture and planning. A complex grammar of physical and mental belonging has been developed through manifold, heterogeneous and ambivalent relations of the new and the inherited in the small town, and new ways of thinking have emerged, that have shaped the resistance to the destructive aspects of modernization. The subject of analysis and interpretation is Banjaluka in the process of transformation between the end of 19th century and 1975. In relation to the research on the issues of cultural identity in the present context of Bosnia and Herzegovina, interest has been raised and new interpretations have emerged in architecture and urban history for the matter related to the Austro–Hungarian or Vrbas Banate periods. This work joins the debate, by examining relations with the inherited and the past in architecture and urbanism of a small town, far away from the influence of big urban centers. It should be mentioned that the focus of interest in the existing works on architecture and urbanism of Bosnia and Herzegovina has been on the architectural scene of Sarajevo, while there are no systematic studies about the architecture of other cities, including Banjaluka...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectБањалукаsr
dc.subjectBanjalukaen
dc.subjectмодерноsr
dc.subjectвернакуларноsr
dc.subjectурбана трансформацијаsr
dc.subjectмали градsr
dc.subjectрезистентност промјенамаsr
dc.subjectmodernen
dc.subjectvernacularen
dc.subjecturban transformationen
dc.subjectsmall townen
dc.subjectresistance to changeen
dc.titleМодерно и вернакуларно у процесу урбане трансформације Бањалукеsr
dc.titleThe modern and the vernacular in urban transformation of Banja Lukaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractСтупар, Aлександра; Благојевић, Љиљана; Самарджић, Никола; Савић, Јелена Б.; Moderno i vernakularno u procesu urbane transformacije Banjaluke;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/775/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/775/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2002


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record