Show simple item record

Historical development and future of a city in Europe under the influence of the military technologies

dc.contributor.advisorKrstić-Furundžić, Aleksandra
dc.contributor.otherLazarević-Bajec, Nada
dc.contributor.otherKurtović-Folić, Nađa
dc.contributor.otherKovač, Mitar
dc.creatorŠiniković, Dragan
dc.date.accessioned2016-01-05T11:43:15Z
dc.date.available2016-01-05T11:43:15Z
dc.date.available2020-07-02T16:22:01Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=731
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2000
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7004/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44697871
dc.description.abstractКолико год да је човечанство, у свом историјском развоју, имало про- гресивне помаке, нарочито у стварању материјалних добара и хуманизацији одно- са, исто тако ако не и интензивније, развијане су снаге и средства деструкције и насиља. Својим деловањем, те снаге су доводиле људе у ситуацију, да се ради сво- је безбедности и заштите, максимално напрегну у развоју укупног система одбра- не и заштите. Отуда и појава да се у списку објективних или потенцијалних опа- сности готово и свакодневно додају нове, које по свом обиму могућег дејства и деструкције, превазилазе већ раније уочене и евидентиране. У тој евиденцији под- једнако су заступљене опасности које настају, или могу настати, у ратним или мирнодопским условима. У суштини, због огромних новчаних средстава, која се на глобалном нивоу свакодневно издвајају за „трку у наоружању“, већина науч- них проналазака најпре се употребљавају у војне сврхе, што се неминовно непо- средно одражава на развој града, као средишта власти, администрације, управља- ња, богатства и његових форми. Са аспекта физичких структура градова, постоји мишљење да су: технике рада, технологије производње и нове енергије; војне тех- нологије и војне технике; технике саобраћаја, кретања и комуницирања; технике грађења и конструкција; технике комуналних инфраструктура, основна додирна поља технологија и техника, и физичке структуре града. Збивања у процесима развоја градова немогуће је посматрати ван контекста времена (ниво развијености производних снага, достигнути развој војне технике, начин вођења оружане борбе, политички и војни савези, друштвено и економско окружење, архитектонско-урбанистичке концепције развоја градова итд.), тако да је основни карактер истраживања везан за историјски приступ у свим областима. Сходно напред наведеном, у оквиру укупног развоја војних технологија и рат- них техника треба издвојити три кључна историјска момента, за које се може рећи да су били прекретница у урбанистичком развоју градова, односно који су битно утицали на развој и обликовање градова у периодима након њихове појаве: појава и употреба ватреног наоружања (конвенционално наоружање), закључно са кра- јем Другог светског рата; појава и употреба нуклеарног наоружања (до краја XX века); појава и употреба свемирске технологије са употребом оружја изузетне ра- зорне моћи и прецизности (деловање са дистанце, „паметне бомбе“, крстареће ра- кете, ласерско наоружање...). На основу прикупљених информација о предмету истраживања може се кон- статовати да су град и војне технологије, односно ратне технике тесно повезани феномени. Град је, кроз дуги временски период, било немогуће схватити без од- брамбених моћи које су биле видљиве и на физичкој структури града. Освајање градова било је једнако освајању света и земаља. Историја градова могла би бити и историја одбране и напада.sr
dc.description.abstractAs much the humanity, in its historical development, progressed particularly in creation of material goods and humanization of relationships, the powers and means of destruction and violence were developed maybe even more intensively. By its action these powers led people, for the sake of their safety and protection, to make their best efforts in development of total system of safety and defense. Thus the list of objective and possible dangers is everyday added with new ones, which exceed the previously observed in its scope of potential effect and destruction. This recording also evenly includes dangers that appear or could appear in war or in peace. Basically, due to a lot of financial means globally invested into ‘the competition in arms’, the most of scientific inventions are firstly use for military purposes which undoubtedly indirectly affects the development of a city which is the core of government, administration, management, wealth and its forms. In the aspect of physical arrangement of cities, the opinion is that: technologies of work, technologies in production and new powers; military technology and military techniques; technologies in transport, movement and communication; technology of communal infrastructure, make the basic connection points of engineering and technologies and physical structure of a city. Events within processes of the town up-growth cannot be considered beyond the time context (the level of production powers’ development, achieved level of military engineering, the manner for armed battles, political and military alliances, social and economic surrounding, architectural-town planning concepts of a town development etc.), so the main feature of the researches is related to historical approach in all fields. According to the above mentioned, the opinion is that within the total progress of military technologies and war techniques three key history events may be underlined as the milestones for town planning of cities, i.e. they made a great influence to the up-growth and shape of cities in periods after their occurrence: invention and utilization of fire-arms (conventional arms) to the end of World War II invention and utilization of nuclear arms (to the end of 20th century); invention and utilization of cosmic technology with utilization of arms of great blasting-effect and accuracy (remote action, ‘smart fire-bombs’, cruise missile, laser arms).Based on collected information on the research subject it could be stated that towns and military technologies i.e. war techniques are closely connected phenomena. A town, in a long time period, was impossible to imagine without defense power visible also in physical arrangement of the town. Conquest of towns was equal to conquest of the world and countries. History of cities might be a history of defense and attack.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectразвој градоваsr
dc.subjecttown up-growthen
dc.subjectвојна техникаsr
dc.subjectвојна технологијаsr
dc.subjectразвој војне мислиsr
dc.subjectстратегијаsr
dc.subjectтактикаsr
dc.subjectначин ратовањаsr
dc.subjectратsr
dc.subjectразвој фортификацијеsr
dc.subjectборбе за насељена местаsr
dc.subjectmilitary techniqueen
dc.subjectmilitary technologyen
dc.subjectdevelopment of military opinionen
dc.subjectstrategyen
dc.subjecttacticsen
dc.subjectthe manner of warfareen
dc.subjectwaren
dc.subjectfortification developmenten
dc.subjectbattles for settlementsen
dc.titleИсторијски развој и будућност града у Европи под утицајем војне технологијеsr
dc.titleHistorical development and future of a city in Europe under the influence of the military technologiesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКрстић-Фурунджић, Aлександра; Ковач, Митар; Куртовић-Фолић, Нађа; Лазаревић-Бајец, Нада; Шиниковић, Драган; Istorijski razvoj i budućnost grada u Evropi pod uticajem vojne tehnologije;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/311/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/311/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2000


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record