Show simple item record

Skraćenje proizvodnih ciklusa primenom modifikovane metode trenutnih zapažanja

dc.contributor.advisorSajfert, Zvonko
dc.contributor.otherKlarin, Milivoj
dc.contributor.otherMaksimović, Rado
dc.contributor.otherCvijanović, Janko
dc.contributor.otherĆoćkalo, Dragan
dc.contributor.otherSajfert, Zvonko
dc.creatorРадојковић, Драгиша
dc.date.accessioned2015-12-29T11:43:55Z
dc.date.available2015-12-29T11:43:55Z
dc.date.available2020-07-03T13:15:26Z
dc.date.issued2012-01-19
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/DisertacijaDRAGISA%20RADOJKOVIC-%20DOKTORSKA%20DISERTACIJA.pdf?controlNumber=(BISIS)81912&fileName=DRAGISA%20RADOJKOVIC-%20DOKTORSKA%20DISERTACIJA.pdf&id=761&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1967
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=81912&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractНепрестаним развојем индустријске производње долазило се и до потребе да се развију разне технике коју су учинке и ефекте производње посматрали статистички и на основу њих дефинисали ефикасност циклуса. Другим речима, примењивале су се разне технике које су омогућавале предузетницима, или инжењерима да сагледају све параметре које говоре да ли је степен искоришћености свих производних капацитета максималан. Метода тренутних запажања омогућава сагледавање и довођење до неких закључних разматрања који се тичу индустријских циклуса. Ово истраживање је потребно да би се сагледала целокупна проблематика око појава у производним циклусима, њихово нумеричко презентовање као и састављање одређеног модела који даје резултате са одређеном тачношћу, јер би својим сагледавањем проблематике указало на могуће застоје који се јављају у производњи са акцентом на конкретне практичне проблеме. Модификована метода тренутних запажања посматра циклусе где је примаран човек, односно где је примаран мануелни рад – извршилац у непосредном контакту са предметом рада. Посматрањем појава застоја у тим циклусима, посматрају се разлози застоја уколико их има. Са друге стране, посматрају се врсте застоја, њихова учесталост и могућност предвиђања. Другим речима, теоријско посматрање проблема је једна област док је сагледавање чињеница директно са терена нешто друго. Обе области су преко потребне за ово истраживање. Зато овај рад има за циљ да презентује сву проблематику посматрајући три радне производне организације у Србији, различитих капацитета, које се баве производњом и покушати да идентификује све реалне интерне и екстерне проблеме који се тичу производних циклуса. Ова дисертација ће кроз три организационе јединице већег и мањег производног капацитета, покушати да посматрањем њихових циклуса дође до неких закључних разматрања који се тичу проблематике скраћења производних циклуса уз помоћ модификоване методе тренутних запажања. Истраживањем треба наћи нека технолошка решења, или моделе функционисања како доћи до брже и боље организације производних циклуса.sr
dc.description.abstractNeprestanim razvojem industrijske proizvodnje dolazilo se i do potrebe da se razviju razne tehnike koju su učinke i efekte proizvodnje posmatrali statistički i na osnovu njih definisali efikasnost ciklusa. Drugim rečima, primenjivale su se razne tehnike koje su omogućavale preduzetnicima, ili inženjerima da sagledaju sve parametre koje govore da li je stepen iskorišćenosti svih proizvodnih kapaciteta maksimalan. Metoda trenutnih zapažanja omogućava sagledavanje i dovođenje do nekih zaključnih razmatranja koji se tiču industrijskih ciklusa. Ovo istraživanje je potrebno da bi se sagledala celokupna problematika oko pojava u proizvodnim ciklusima, njihovo numeričko prezentovanje kao i sastavljanje određenog modela koji daje rezultate sa određenom tačnošću, jer bi svojim sagledavanjem problematike ukazalo na moguće zastoje koji se javljaju u proizvodnji sa akcentom na konkretne praktične probleme. Modifikovana metoda trenutnih zapažanja posmatra cikluse gde je primaran čovek, odnosno gde je primaran manuelni rad – izvršilac u neposrednom kontaktu sa predmetom rada. Posmatranjem pojava zastoja u tim ciklusima, posmatraju se razlozi zastoja ukoliko ih ima. Sa druge strane, posmatraju se vrste zastoja, njihova učestalost i mogućnost predviđanja. Drugim rečima, teorijsko posmatranje problema je jedna oblast dok je sagledavanje činjenica direktno sa terena nešto drugo. Obe oblasti su preko potrebne za ovo istraživanje. Zato ovaj rad ima za cilj da prezentuje svu problematiku posmatrajući tri radne proizvodne organizacije u Srbiji, različitih kapaciteta, koje se bave proizvodnjom i pokušati da identifikuje sve realne interne i eksterne probleme koji se tiču proizvodnih ciklusa. Ova disertacija će kroz tri organizacione jedinice većeg i manjeg proizvodnog kapaciteta, pokušati da posmatranjem njihovih ciklusa dođe do nekih zaključnih razmatranja koji se tiču problematike skraćenja proizvodnih ciklusa uz pomoć modifikovane metode trenutnih zapažanja. Istraživanjem treba naći neka tehnološka rešenja, ili modele funkcionisanja kako doći do brže i bolje organizacije proizvodnih ciklusa.sr
dc.description.abstractContinuous development of industrial production came to the need to develop various techniques and effects which they observed the effects of production statistics and based on these data define the efficiency of the cycle. In other words, they applied various techniques that have allowed entrepreneurs and engineers to look at all the numerical parameters that would indicate whether the degree of utilization of production capacity maximum. Work sampling allows review and bringing some concluding considerations concerning the industrial cycle. This research is needed to understand all issues about the appearance in the production cycle, their numerical presentation and preparation of a mathematical model that gives results with certain accuracy, because the problems highlighted their insight on possible slowdowns that occur in production with a focus on specific practical problems. Modified method of current observations observes cycles where a man is primary focus, i.e. manual work – worker in direct contact with the object of work. By observing appearances in those cycles, we actually observe reasons of slowdowns if there are any. On the other hand, we observe all types of slowdowns, their frequency and possibilities of predictions where they would appear. In other words, the theoretical observation of the problem is one area while the numerical assessment of the facts directly from the field, something else. Both areas are much needed for this research. Therefore, this paper aims to present all the problems by looking at three manufacturing organizations operating in Serbia, various capacities, which are involved in the production and try to identify all real internal and external issues relating to the production cycle. This thesis will through three organizational units of large and small production capacity, try through observation of their cycles come up with some concluding considerations related to the problems reduced production cycle with the help of modified work sampling. The study should find a technological solution or function models how to get faster and better organization of the production cycle.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанинsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectМетода тренутних запажањаsr
dc.subjectMetoda trenutnih zapažanjasr
dc.subjectWork samplingen
dc.subjectпроизводњаsr
dc.subjectпроизводни циклуси.sr
dc.subjectproizvodnjasr
dc.subjectproizvodni ciklusi.sr
dc.subjectproductionen
dc.subjectproduction cyclesen
dc.titleСкраћење производних циклуса применом модификоване методе тренутних запажањаsr
dc.titleSkraćenje proizvodnih ciklusa primenom modifikovane metode trenutnih zapažanjasr
dc.titleShortening cycle production method usingmodified work samplingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseCC0
dcterms.abstractСајферт Звонко; Сајферт Звонко; Ћоћкало Драган; Кларин Миливој; Цвијановић Јанко; Максимовић Радо; Radojković Dragiša; Skraćenje proizvodnih ciklusa primenom modifikovane metode trenutnih zapažanja; Скраћење производних циклуса применом модификоване методе тренутних запажања; Скраћење производних циклуса применом модификоване методе тренутних запажања;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32982/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32982/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/ns20120119radojkovic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_1967


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record