Show simple item record

Characteristics and development of preschool education in Serbia

dc.contributor.advisorKamenov, Emil
dc.contributor.otherGašić, Pavišić Slobodanka
dc.contributor.otherSpevak, Zoroslav
dc.contributor.otherKamenov, Emil
dc.creatorKopas-Vukašinović, Emina
dc.date.accessioned2015-12-29T11:24:08Z
dc.date.available2015-12-29T11:24:08Z
dc.date.available2020-07-03T14:19:22Z
dc.date.issued2004-11-13
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/DisertacijaE.Kopas-Vukasinovic%20DISERTACIJA.pdf?controlNumber=(BISIS)73904&fileName=E.Kopas-Vukasinovic%20DISERTACIJA.pdf&id=825&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1949
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=73904&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractKarakteristike i razvoj programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji, od osnivanja prvih predškolskih ustanova do danas, prate strategiju celokupne društvene zajednice u odredjenom periodu, u odnosu na vaspitanje i obrazovanje u toj zajednici. U zavisnosti od istorijskih uslova, društveno-ekonomskih i kulturnih uticaja, na teritoriji današnje Republike Srbije, ideje o institucionalnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju su se razliĉito razvijale u pojedinim regionima. Sa promenama pedagoških ideja, stavova o deci, detinjstvu i njihovom vaspitanju, menjali su se i programi, sa tendencijom postepenog unapredjivanja. Sagledavanje razvoja ideja o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Srbiji, kao i njihove primene u praksi, vršeno je na osnovu postojećih zvaniĉnih, poluzvaniĉnih i nezvaniĉnih programa koji, zajedno sa pedagoškim idejama i utvrdjenim zakonskim dokumentima toga vremena, predstavljaju primarne istorijske izvore. Obeleţja utvrdjenih razvojnih perioda i karakteristike programa ukazuju na neravnomernu zastupljenost elemenata koji ĉine njihov sastavni deo. Odredjeni društveno-ekonomskim uslovima i teorijskom podlogom, u postojećim programima su na specifiĉan naĉin predstavljeni ciljevi, zadaci i njihove funkcije, aspekti razvoja liĉnosti, tumaĉenje igre i igraĉaka, didaktiĉko-metodiĉka uputstva za rad vaspitaĉa, vremenskla artikulacija aktivnosti i dr. Polazeći od ĉinjenice da program rada predstavlja osnovni radni dokument vaspitno-obrazovne ustanove, on mora da bude jasno uputstvo nosiocima realizacije za dalje individualno planiranje, programiranje i evaluaciju, u skladu sa karakterom ustanove, potrebama dece, njihovih roditelja, kao i društvene zajednice u celini, što je bitan uslov za uspešno ostvarivanje postavljenih ciljeva predškolskog vaspitanja i obrazovanja.sr
dc.description.abstractCharacteristics and development of preschool education in Serbia, from the time of the first nursery schools till present days, has been following the strategy of general society development in the particular period and is related to society attitudes concerning bringing up and education of preschool children. Ideas of institutional preschool education on the teritory of present Serbia have been developed differently in different regions, depending on the historical conditions, social, economic and curtural influences. Curriculums have been bring changed and gradually improved along with the changing of educational ideas attitudes towards, children, childhood and bringing up. Developing of those ideas regarding preschool education in Serbia and their practical application have been monitored on the basis of the existing formal, semi-formal and unformal curriculums which, together with educational ideas and official documents of that time, present principal historical sources. Characteristics of those development periods and characteristics of curriculums reveal an uneaven distribution of their basic elements. Aims and objectives, tasks and functions, personality aspects, games and toys interpretation, methodology and didactical instructions for preschool teachers, time of activity etc, have been presented in a specific way in those curriculums in relation to social-economic conditions and theory basis. Starting from the fact that a curriculum is the basic working document for every educational institution, it has to provide the educators clear instructions for further individual planning, programming and evaluation, in accordance to preschool character, and the needs of children, parents and community, which all together will make essential condition for successful realization of preschool education aims and objectives.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.titleKarakteristike i razvoj programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbijisr
dc.titleCharacteristics and development of preschool education in Serbiaen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseCC0
dcterms.abstractКаменов Емил; Гашић Павишић Слободанка; Спевак Зорослав; Каменов Емил; Копас-Вукашиновић Емина; Карактеристике и развој програма за предшколско васпитање и образовање у Србији; Карактеристике и развој програма за предшколско васпитање и образовање у Србији;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/44874/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record