Show simple item record

The principle of equality of ''arms'' in criminal procedure

dc.contributor.advisorŠkulić, Milan
dc.contributor.otherIlić, Goran
dc.contributor.otherBejatović, Stanko
dc.contributor.otherBugarski, Tatjana
dc.contributor.otherBajović, Vanja
dc.creatorMiljuš, Ivana
dc.date.accessioned2022-05-31T09:23:15Z
dc.date.available2022-05-31T09:23:15Z
dc.date.issued2021-09-13
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8599
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:25743/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/47229193
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/19103
dc.description.abstractПредметдокторске дисертацијеје начело једнакости „оружја“ и његова примена у кривичном поступку. Истраживање обухвата изворе иоснове начела,појам и његовеодлике у правној теорији, судској пракси Европског суда за људска права и упоредном праву. Разматра сеначин остваривања захтева начела у кривично процесном законодавству и у поступку примене закона. Аутор анализира основне одредбе Законика о кривичном поступку,начела, институте и основна правила који су претпоставке и средства за једнакост „оружја“ у кривичном поступку и одражавају садржину начела.Централни делови истражују примену начела у фазама истраге, оптужења, на главном претресу и у поступку по правним лековима. Разлог опредељења за тему је тумачење да јеratio legis новина у кривичном поступку да се обезбеди једнакост „оружја“ јавног тужиоца и окривљеног. Установљење јавно–тужилачке истраге,елемената страначког поступка и сужавање доказниховлашћења суда,нагласилисупотребу да се у кривичном поступку обезбеди заштита начела. Циљ рада је да се начело свеобухватније размотри истраживањем правне теорије, судске праксе и нормативном анализоми тиме пружидопринос науци кривичног процесног права. Ради откривања препрека за остваривање начела у пракси и разматрања потенцијалног развојазаконодавства, даје се преглед и систематизују позитивноправна решења. Упоредо, циљ су смернице јавно –тужилачкој и судској пракси за вођење кривичног поступка узнастојање да се заштити начело једнакости„оружја“. Основни резултати истраживања су дефинисање појма једнакости „оружја“ радијачања заштитних гаранција начела, смерницемарљиве и брижљиве примене начела у пракси, потреба успостављања равнотеже трагања за истином и захтева права на правично суђење, анализа допуштених ограничења права на одбрану која не резултују повредом начела, те допуштених поступања суда по службеној дужности из перспективе примене начела. Темељни закључци су потврде постављених хипотеза, потребапаралелног установљења начела истине и једнакости „оружја“, јачања контролне улоге суда у фази истраге и оптужења ради заштите начела, границе поступања суда по службеној дужности постављене захтевима начела, елиминисање законскe неједнакости странака у поступку по жалби и специфична примена начела у поступку по ванредним правним лековима. Разнолике методе истраживања, истраживачке стратегије и технике прикупљања података примењују се у циљу повезивања научних, практичних знања и вештина. Упоредо се истичу научна, стручна мишљења и ставови судске праксе. Начело једнакост „оружја“ обрађује се из новог угла у циљу да се пружи допринос развоју правне науке, законодавства и судске праксе. Методи истраживања користе се равномерно у анализи општих института и фаза кривичног поступка ради целокупног увида у остваривање начела.sr
dc.description.abstractThe subject of the Doctoral Dissertation is the principle of equality of “arms” and its application in criminal proceedings. Research included sources and basics of the principle, concept and its features in legal theory, the case law of the European Court of Human Rights and comparative law, the requirements of the principle in criminal procedure legislation and in the law enforcement process. Тhe author analyzes the basic provisions of the Criminal Procedure Code, principles, institutes and basic rules that are the assumptions and instruments for equality of “arms” in criminal proceedings and reflect оn the substance of the principle. The central focus is the application of the principle in the stages of investigation, indicting, trial and in legal remedies proceedings. The reasonfor choosing the topic is due to the observation that the ratio legis of a new element in criminal proceedings is to ensure the equality of “arms” of the public prosecutor and the defendant.The establishment of the public prosecutor's investigation,the elements of the adverse procedure andreducing the evidentiary powers of the court emphasized the need to ensure the protection of the principle in criminal proceedings. The aim of this paper is to consider the principle more comprehensively by researching legal theory, case law and normative analysis and thereby contribute to the science of criminal procedural law. In order to identify obstacles to the implementation of the principle in practice and to consider the potential development of legislation, a review and systematization of positive legal solutions is given. At the same time, the aim is to provide guidance to public prosecutors and court practice in conducting criminal proceedings in an effort to protect the principle of equality of “arms”. The basic results of the research include adefinition of the concept of equality of “arms”, for strengthening the safeguards of the principle, guidelines for the diligent and careful application of the principle in practice, the need to establishing balance between the search for truth and the right to fair trial, an analysis of the permissible limitations on the rights of the defense which do not result in a breach of the principle, аnd of the court's ex officio powers from the perspective of applying the principle. The basic conclusions are the confirmation of the set hypotheses, the need for parallel establishment of the principles of truth and equality of “arms”, strengthening the control role of the court in the investigation and indicting phase to protect the principle, the limits of the ex officio powers of the court set by the requirements of the principle, elimination of legal inequality of the parties in the appeal procedure and specific application of the principle in the procedure of extraordinary legal remedies. Various research methods, strategies and data collection techniques are applied to link scientific, practical knowledge and skills. Scientific, professional opinions and jurisprudence are equally emphasized. The principle of equality of “arms” is being analyzed from a new angle in order to contribute to the development of legal science, legislation and case law.Research methods are used evenly in the analysis of general institutes and phases of criminal proceedings for the purpose of overall insight into the realization of the principle.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectначело jeднакости „оружја“, кривични поступак,право на правично суђење, јавни тужилац, окривљени, суд, истрага, оптужење, главни претрес, правни лекsr
dc.subjectprinciple of equality of “arms”, criminal proceedings, right to a fair trial, public prosecutor, defendant, court, investigation, indictment, trial, legal remedyen
dc.titleНачело једнакости ''оружја'' у кривичном поступкуsr
dc.title.alternativeThe principle of equality of ''arms'' in criminal procedureen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractШкулић, Милан; Илић, Горан; Бејатовић, Станко; Бугарски, Татјана; Бајовић, Вања; Миљуш, Ивана; Načelo jednakosti ''oružja'' u krivičnom postupku;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/143350/Disertacija_12291.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/143351/Izvestaj_Komisije_12291.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_19103


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record