Show simple item record

Transtibial portal in reconstruction of the anterior cruciate ligament

dc.contributor.advisorGojković, Zoran
dc.contributor.advisorTodorović, Nataša
dc.contributor.otherMilankov, Miroslav
dc.contributor.otherNinković, Srđan
dc.contributor.otherPetrović, Borislava
dc.contributor.otherSavić, Dragan
dc.contributor.otherRašović, Predrag
dc.creatorВрањеш, Миодраг
dc.date.accessioned2022-05-25T18:23:33Z
dc.date.available2022-05-25T18:23:33Z
dc.date.issued2022-04-13
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija163852043985925.pdf?controlNumber=(BISIS)119248&fileName=163852043985925.pdf&id=19001&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=119248&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije163852045708850.pdf?controlNumber=(BISIS)119248&fileName=163852045708850.pdf&id=19002&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/19070
dc.description.abstractPrednji ukršteni ligament kolena je jedan od četiri najvažnija ligamenta kolena. Ovaj ligament sprečava prednje pomeranje golenjače u odnosu na butnu kost, ali je značajan i u obezbeđivanju bočne i rotatorne stabilnosti kolena. NJegova glavna uloga je u funkcionalnoj stabilnosti zgloba kolena. Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta se pođednako izvodi i kod profesionalnih sportista i kod rekreativaca. Na teritoriji Vojvodine koja broji približno dva miliona stanovnika, godišnje se obavi 400 rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta. "Zlatni standard" rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena u poslednje tri decenije je primena transplantata srednje trećine ligamenta čašice. Takav kost-ligament čašice-kost transplantat naziva se još i kalem. Orijentacija transplantata prednjeg ukrtšetnog ligamenta kolena, ma koju tehniku fiksacije ili vrstu koristili, od suštinskog je značaja. Mesto na kojem se postavlja proksimalni okrajak kalema je strogo anatomski definisano. Odstupanje od precizne rekonstrukcije ne dovodi do adekvatnog biomehaničkog rezultata. Kolenu se pristupa prolaskom kroz kapsulu zgloba instrumentom zvanim troakar. Komunikacija kolena sa spoljašnjom sredinom, koja je napravljena na taj način, naziva se portal. Portal služi sa uvođenje optičke kamere ili instrumenata u koleno. Slika iz unutrašnjosti kolena prenosi se na monitor putem optičkog sistema sa uveličavajućim sočivima i izvorom hladnog svetla. Unutrašnjost kolena je moguće posmatrati kroz dva portala, prednje-unutrašnjeg i prednje-spoljašnjeg. Mesto na koje je neophodno postaviti kalem strogo je anatomski definisano, tj. neophodno je postaviti kalem na mesto morfološki predodređenog mesta pripoja ligamenta. Ako se uzme u obzir zakrivljenost dobijene slike na monitoru, kao i ugao pod kojim se posmatra mesto insercije ligamenta, može se zaključiti da je izuzetno teško postići adekvatnu preciznost. Ukoliko bi se ugao posmatranja mesta insercije povećao, odnosno približio 90° u odnosu na ravan koju stvara unutrašnja strana spoljašnjeg kondila butne kosti, vidljivost bi bila daleko bolja a time i greška u orijentaciji transplantata manja. Veći ugao posmatranja bio bi moguć samo je kroz eventualno treći portal. U standardnu proceduru operacije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena spada bušenje tunela tj. otvora na površini golenjače radi postavljanja kost-ligament čašice-kost transplantata. Bušenje golenjače se vrši pod uglom od 45° do 55° u sagitalnoj ravni i 10° do 20° u frontalnoj ravni u odnosu na ravan površine kosti. Ovom operativnom tehnikom je otvoren još jedan put u koleno, to je portal kroz gornji okrajak golenjače. Ukoliko bi se uvela optika kroz ovaj portal, kojim je moguće prići artroskopom bliže mestu insercije prednjeg ukrštenog ligamenta, i pod većim uglom u odnosu na ravan unutrašnje strane spoljašnjeg kondila, zakrivljenost slike bi bila manja a preciznost operacije veća. Svi optički instrumenti koji se trenutno koriste u rutinskim medicinskim procedurama artroskopije prikazuju sliku na monitoru koja je zakrivljena. Stvorena slika je bačvasto zakrivljena, dakle zakrivljenost se povećava na periferiji slike dok je u centralnom delu zakrivljenost minimalna. Koristeći navedeni TT pristup snimanja kolena i upotrebom adekvatnog matematičkog modela pokušaćemo da pronađemo najadekvatniji ugao bušenja gornjeg okrajka golenjače kao i najpovoljniji ugao savijenosti kolena tokom operacije. Upravo je predmet ove studije merenje ugla bušenja tunela i savijenosti kolena, odnosno evaluacija novog TT portala.sr
dc.description.abstractThe anterior cruciate ligament of the knee is one of the four most important knee ligaments. This ligament prevents the anterior movement of the tibia in relation to the femur, but it is also important in providing lateral and rotatory stability of the knee. Its main role is in the functional stability of the knee joint. Reconstruction of the anterior cruciate ligament is performed equally in professional athletes and recreational athletes. On the territory of Vojvodina, which has approximately two million inhabitants, 400 reconstructions of the anterior cruciate ligament are performed annually. The "gold standard" of anterior cruciate ligament reconstruction in the last three decades is the use of middle third patellar ligament transplants. It is a bone- patellar ligament -bone graft. Orientation of the anterior cruciate ligament graft, whatever fixation technique or type used, is essential. The place where the proximal end of the coil is placed is strictly anatomically defined. Deviation from precise reconstruction does not lead to an adequate biomechanical result. The knee is accessed by passing through the joint capsule with an instrument called a trocar. The communication of the knee with the external environment, which is made in this way, is called a portal. The portal is used for introduction of an optical camera or instrument into the knee. The image from inside the knee is transmitted to the monitor via an optical system with magnifying lenses and a cold light source. The inside of the knee can be viewed through two portals, the antero-medial and antero-lateral. The place where it is necessary to place the coil is strictly anatomically defined, ie. it is necessary to place the coil at the place of the morphologically predetermined place of ligament attachment. If we take into account the curvature of the obtained image on the monitor, as well as the angle at which the place of ligament insertion is observed, we conclude that it is extremely difficult to achieve adequate precision. If the angle of observation and insertion site would increase, ie approach 90 ° in relation to the plane created by the inner side of the external condyle of the femur, the visibility would be far better and thus the error in the orientation of the graft would be smaller. A larger angle of observation would be possible only through a third portal. The standard procedure in surgery of the anterior cruciate ligament includes tunnel drilling, ie. openings on the surface of the tibia to place the bone-patellar ligament-bone graft. The tibia is drilled at an angle of 45 ° to 55 ° in the sagittal plane and 10 ° to 20 ° in the frontal plane in relation to the plane of the bone surface. This operative technique opens another way to the knee, that is the portal through the upper end of the tibia. If optics are introduced through this portal, which makes possible to approach the arthroscope closer to the insertion site of the anterior cruciate ligament, and at a greater angle to the plane of the inner side of the external condyle, the curvature of the image would be smaller and the operative precision higher. All optical instruments currently used in routine arthroscopy procedures display a curved image on the monitor. The created image is barrel-shaped, so the curvature increases on the periphery of the image, while in the central image the curvature is minimal. Using the above transtibial knee approach and an adequate mathematical model, we will try to find the most adequate drilling angle of the upper end of the tibia as well as the most favorable knee flexion angle during the operation. The subject of this study is the measurement of tunnel drilling angle and knee bending, ie the evaluation of the new transtibial portal.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectPrednji ukršteni ligament; rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta; tibija; kost-ligament čašica-kost kalem; artroskopija; ortopedske hirurške metode. Ne MeSH: transtibijalni portalsr
dc.subjectAnterior Cruciate Ligament; Anterior Cruciate Ligament Reconstruction; Tibia; Bone-Patellar Tendon-Bone Grafts; Arthroscopy; Orthopedic Procedures. Non MeSH: Transtibial Portalen
dc.titleTranstibijalni portal u rekonstrukciji prednjeg ukrštenog ligamenta kolenasr
dc.title.alternativeTranstibial portal in reconstruction of the anterior cruciate ligamenten
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТодоровић, Наташа; Гојковић, Зоран; Петровић, Борислава; Нинковић, Срђан; Миланков, Мирослав; Рашовић, Предраг; Савић, Драган; Vranješ, Miodrag; Транстибијални портал у реконструкцији предњег укрштеног лигамента колена; Транстибијални портал у реконструкцији предњег укрштеног лигамента колена;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142885/Izvestaj_komisije_12240.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142884/Disertacija_12240.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_19070


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record