Show simple item record

Polyphenolic profile, antioxidative activity and basic physicochemical parameters of buckwheat and buckwheat honey

dc.contributor.advisorIgnjatović, Ljubiša
dc.contributor.otherDimitrić-Marković, Jasmina
dc.contributor.otherMojović, Miloš
dc.contributor.otherNedić, Nebojša
dc.creatorNešović, Milica M.
dc.date.accessioned2022-05-25T07:00:20Z
dc.date.available2022-05-25T07:00:20Z
dc.date.issued2021-12-27
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8574
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:25626/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/61078793
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/19018
dc.description.abstractХељда је једногодишња зељаста биљка која се користи у исхрани људи. Поред зрна, данас се у различите сврхе, употребљавају и други надземни делови биљке. Разоге за то треба тражити у високом садржају биолошки активних полифенолних једињења. Најзад, треба напоменути да и мед биљке хељде спада у веома тражене врсте меда. Овај релативно редак мед, често садржи смањен садржај поленских честица хељде, што понекад не одговара важећим стандардима ботаничког порекла меда. Имајући у виду све горе речено, у оквиру ове докторске дисертације, са доста детаља проучавани су основни физичкохемијски параметри, антиоксидациона активност као и полифенолни профил биљке хељде, односно њених појединачних надземних делова као што су лист, стабљика, цвет, зрно, затим полен, нектар, и меда хељде. На тај начин су добијени важни подаци о количини и садржају полифенола, важних биолошки активних супстанци. Ови подаци су пре свега корисни за процену квалитета хране, а у нашем случају и за процену ботаничког порекла меда хељде. Научни допринос ове докторске дисертације, у првом делу, односи се на прикупљање детаљних података о присуству биолошки активних компоненти различитих делова биљке хељде. За ту сврху примењене су савремене аналитичке методе. Добијени подаци пружају нова сазнања о полифенолном профилу од места фотосинтезе као и њиховом транспорту кроз целу биљку. Најзад, у другом делу ове дисертације, корелисањем полифенолног профила нектара, прополиса и полена, развијена је нова метода за процену ботаничког порекла меда хељде са ниским садржајем поленских честица. Ово је веома значајно, не само за испитивани мед, већ и за друге врсте меда са високим садржајем ненектарског полена.sr
dc.description.abstractBuckwheat is an annual herbaceous plant that is used in human nutrition. In addition to grain, other above-ground parts of the buckwheat are used for various purposes. The reason for this should be sought in the high content of biologically active polyphenolic compounds. Finally, it should be noted that buckwheat honey belongs to the group of the very sought types of honey. This relatively rare honey usually contains a reduced content of buckwheat pollen particles, which sometimes does not follow the current standards of the botanical origin of honey. Bearing in mind all the above, within this doctoral dissertation, the basic physicochemical parameters, antioxidant activity and tthe polyphenolic profile of the buckwheat plant, ie its individual aboveground parts such as leaf, stem, flower, grain, then pollen and nectar, as well as buckwheat honey, were studied in great detail. In this way, important data on the amount and content of polyphenols known as important biologically active substances, were obtained. These data are primarily useful for assessing the quality of food, and in our case for assessing the botanical origin of buckwheat honey. The scientific contribution of this doctoral dissertation, in the first part, refers to the collection of detailed data on the presence of biologically active components of different parts of the buckwheat plant. For this purpose, modern analytical methods have been applied. The obtained data provide new knowledge about the polyphenolic profile from the site of photosynthesis as well as their transport through the whole plant. Finally, in the second part of this dissertation, by correlating the polyphenolic profile of nectar, propolis and pollen, a new method was developed to assess the botanical origin of buckwheat honey with a low content of pollen particles. This is very important, not only for the tested honey, but also for other types of honey with a high content of non-nectar pollen.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за физичку хемијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectхељда (листsr
dc.subjectbuckwheat (leafen
dc.subjectstemen
dc.subjectfloweren
dc.subjectgrainen
dc.subjectpollenen
dc.subjectnectar)en
dc.subjectbuckwheat honeyen
dc.subjectbotanical originen
dc.subjectpolyphenolic compoundsen
dc.subjectantioxidant activityen
dc.subjectsugarsen
dc.subjectliquid chromatographyen
dc.subjectphysicochemical parametersen
dc.subjectстабљикаsr
dc.subjectцветsr
dc.subjectзрноsr
dc.subjectполенsr
dc.subjectнектар)sr
dc.subjectмед хељдеsr
dc.subjectботаничко пореклоsr
dc.subjectполифенолна једињењаsr
dc.subjectантиоксидациона активностsr
dc.subjectшећериsr
dc.subjectтечна хроматографијаsr
dc.subjectфизичкохемијски параметриsr
dc.titleПолифенолни профил, антиоксидациона активност и основни физичкохемијски параметри хељде и меда од хељдеsr
dc.title.alternativePolyphenolic profile, antioxidative activity and basic physicochemical parameters of buckwheat and buckwheat honeyen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractИгњатовић, Љубиша; Недић, Небојша; Димитрић-Марковић, Јасмина; Мојовић, Милош; Нешовић, Милица М.; Polifenolni profil, antioksidaciona aktivnost i osnovni fizičkohemijski parametri heljde i meda od heljde;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142728/Disertacija_12213.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142729/Izvestaj_Komisije_12213.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_19018


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record