Show simple item record

Methodological approach to the interpretation of New testament in teaching Методологический подход к толкованию священного писания Нового завета в обучении

dc.contributor.advisorVitić, Zorica
dc.creatorLazarević, Jovan
dc.date.accessioned2022-02-23T14:04:37Z
dc.date.available2022-02-23T14:04:37Z
dc.date.issued2021-04-28
dc.identifier.urihttps://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4183/Referat.pdf
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8512
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:25059/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=52797193
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18950
dc.description.abstractДокторска дисертација под називом Методички приступ тумачењу Светог писма Новог завета има за циљ да истражи методе тумачења, њихову примену и анализира новозаветне цитате које проналазимо у делима српске средњовековне књижевности. Од многобројних дела која се налазе у наставном плану и програму учења, Житије Светог Симеона од Светог Саве узето је као пример за свеобухватну анализу. Ово дело је по много чему јединствено, а основни разлог приликом одабира била је чињеница да је Сава један од ретких писаца српске средњовековне књижевности који је чешће користио Нови завет у односу на Стари завет. Споменуто Житије је почетак биографског жанра у нашој књижевности, а многобројни новозаветни мотиви које је аутор примењивао преносе начин размишљања којима су се он и његови наследници руководили приликом писања, као и то да је Библија књига на којој се заснива стара српска књижевност. Оваквим приступом делу омогућава се корелација са другим предметима попут историје, географије и верске наставе. Древна тумачења Светог писма биће основа новозаветне егзегезе којом ћемо се руководити. Антиохијска школа, Александријска школа и Кападокијски оци допринели су развоју православног схватања библијског текста које је данас више него присутно у животу хришћанске цркве. Поред њих, биће речи и о новим методама које подразумевају интердисциплинарни приступ изабраној грађи: књижевноисторијски, методички и библијско-херменеутички. Посебну пажњу обратићемо и на новозаветна места и њихову анализу у текстовима који се налазе у наставном програму. Естетске и етичке вредности које произлазе из таквог коришћења библијских места биће систематично повезиване са утврђеним наставним принципима. У завршном делу дисертације биће представљена сва досадашња проучавања библијских места у Савином Житију Светог Симеона, али и табеларно издвојена и протумачена нека досад непозната. На овај начин биће обухваћена целовитост комплексне анализе Житија, која подразумева низ додатних објашњења (историјских, географских, теолошких и језичких).sr
dc.description.abstractThe doctoral dissertation entitled Methodical Approach to the Interpretation of the Holy Scriptures of the New Testament aims to investigate the methods of interpretation, their application and to analyze the New Testament quotations that we find in works of Serbian medieval literature. Of the many works found in the teaching plan and program, the Life of Saint Simeon by Saint Sava was taken as an example for a comprehensive analysis. This work is unique in many ways, and the main reason for the selection was the fact that Sava is one of the few writers of Serbian medieval literature who used the New Testament more often than the Old Testament. The mentioned Life is the beginning of the biographical genre in our literature, and the numerous New Testament motives that the author applied convey the way of thinking that he and his successors were guided during writing, as well as the fact that the Bible is the book on which old Serbian literature is based. This approach to the work enables correlation with other subjects such as history, geography and religious education. Ancient interpretations of Scripture will be the basis of New Testament exegesis that we will be guided by. The Antioch school, the Alexandrian school and the Cappadocian fathers contributed to the development of the Orthodox understanding of the biblical text, which is more than present in the life of the Christian church today. In addition to that, we will discus new methods that imply an interdisciplinary approach to the selected material: literary-historical, methodological and biblical-hermeneutic. Special attention will be paid to the New Testament passages and their analysis in the texts that are in the teaching plan and program. The aesthetic and ethical values that result from such use of biblical passages will be systematically linked to established teaching principles. In the final part of the dissertation, all previous studies of biblical passages in Sava's Life of Saint Simeon will be presented, but also some hitherto unknown ones will be tabulated and interpreted. In this way, the completeness of the complex analysis of the Life will be included, which implies additional explanations (historical, geographical, theological and linguistic).en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectМетодологија, Свето писмо, Нови завет, Српски језик, Житије Светог Симеона, жанрови, биографија, тумачење, анализа, средњовековна књижевностsr
dc.subjectMethodology, Holy Scripture, New Testament, Serbian language, Life of Saint Simeon, genres, biography, interpretation, analysis, medieval literatureen
dc.titleМетодички приступ тумачењу Светог писма Новог завета у наставиsr
dc.title.alternativeMethodological approach to the interpretation of New testament in teaching Методологический подход к толкованию священного писания Нового завета в обученииen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВитић, Зорица; Лазаревић, Јован; Metodički pristup tumačenju Svetog pisma Novog zaveta u nastavi;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142219/Disertacija_12096.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142220/Izvestaj_Komisije_12096.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18950


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record