Show simple item record

Psychological portrait of the arriviste in French 19th century novel and Serbian late 19th and early 20th century novel Психологический портрет аривиста во французском (XIX век) и сербском романе (конец XIX - начало XX века)

dc.contributor.advisorElez, Vesna
dc.contributor.otherValčić-Bulić, Tamara
dc.contributor.otherKalinić, Snežana
dc.creatorĐolović, Isidora D.
dc.date.accessioned2022-02-23T14:04:21Z
dc.date.available2022-02-23T14:04:21Z
dc.date.issued2021-07-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8495
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:25020/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=52819977
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18933
dc.description.abstractФигура амбициозног дошљака, тзв. аривисте, готово је незаобилазна у деветнаестовековном роману, када овај тип (анти)јунака постаје репрезентативан за осликавање, критику и сагледавање многих актуелних друштвених појава. Романескни лик аривисте истовремено превазилази књижевноисторијске оквире, с обзиром на то да феномен о коме је реч израста првенствено из социјалних прилика. У складу са тим, на примерима неколико најизразитијих ликова из српске и француске, а на ширем плану и светске приповедне прозе, биће проучени и анализирани генеза, типологија и психолошки профил дате фигуре у неколико варијаната, са свим подразумевајућим елементима од друштвеног, етичког, поетичког и историјског значаја. Фигура аривисте погодна је за испитивање не само психологије и морала индивидуе (почев од периода у коме се она по први пут изразито наглашава као битна, захваљујући идејама романтичарског покрета с једне, а Наполеоновом примеру уздизања „ни из чега до звезда“ са друге стране), већ и времена у коме се развија. Њени успон и пад могу се посматрати у свим облицима, путем социолошке и поетичке контекстуализације. Кључно је, притом, испратити континуитет и промене, уочавати утицаје друштвеног окружења, повезивати историјски контекст са психолошком и филозофском „дијагнозом“ као основом да се тај тип јунака уопште издвоји и, у једном периоду, истински популаризује. Осим тога, тема настоји да пружи допринос изучавању српског романа у ширем контексту. Oпште и сасвим дистинктивне „овдашње“ карактеристике, водећи сижеи и заплети, уз успостављање веза и истицање разилажења у начину њихове обраде, представљају основу овог рада. Као други корпус примера за упоредну анализу одабрана је француска књижевност, вероватно до данас најрепрезентативнија када је у питању тип аривисте. Тежиште рада је на испитивању порекла, развоја и могућности уобличења специфичног књижевног јунака, његовој интерпретацији и анализи. Преглед варијаната, континуитета и примене сведочи о актуелности, прилагодљивости, значају и комплексности одабраног типа јунака на различитим поднебљима. Полазећи од изградње француског и српског грађанског друштва на различитим, а ипак суштински сличним основама, поставили смо питање како су се развијали карактери аривиста у датим контекстима? Шта је морал за нову (трговачку) грађанску класу и како она одређује јунаке на психолошком нивоу? Како се рађа, развија и испољава воља за важењем, куда их одводи и какве моралне дилеме ставља на њихов пут? Напослетку, какав је крајњи резултат тог кретања?sr
dc.description.abstractFigure of an ambitious newcomer, the so-called arriviste, is almost unavoidable in a nineteenth-century novel, when this type of (anti)hero becomes representative for depicting, criticizing and perceiving many current social phenomena. At the same time, the novelistic character of the arriviste transcends literary-historical frameworks, considering that the phenomenon in question grows primarily from social circumstances. Accordingly, the genesis, typology and psychological profile of a given figure in several variants, with all the implicit social, ethical and poetic elements of historical significance, will be studied and analyzed on the examples of several most prominent characters from Serbian, French, and more broadly, world narrative prose. The figure of the arriviste is suitable for examining not only the psychology and morals of the individual (starting from the period when it is emphasized for the first time as important, thanks to the ideas of the romantic movement on the one hand, and Napoleon's example of rising „per aspera ad astra” on the other), but also the times in which it develops. Its rise and fall can be observed in all its forms, through sociological and poetic contextualization. It is crucial to follow the continuity and changes, to notice the influence of the social environment, to connect the historical context with the psychological and philosophical „diagnosis” as a basis for this type of hero to stand out and, in one period, become truly popularized. In addition, the topic seeks to contribute to the studies of Serbian novel in a broader context. General and quite distinctive local characteristics, leading plots and subplots, in addition to establishing connections and emphasizing differences in the way they are processed, are the basis of this paper. French literature was taken as the second corpus of examples for comparative analysis, since it is probably the most representative to date when it comes to the type of arriviste. The focus of the work is on examining the origins, development and possibilities of shaping a specific literary hero, his interpretation and analysis. An overview of variants, continuity and applications testifies to the topicality, adaptability, significance and complexity of the selected type of hero in different sircumstances. Starting from the development of French and Serbian civil society on different, yet essentially similar bases, we are researching how did the character of arriviste develope in the given contexts? What is morality for the new (trading) bourgeois class and how does it determine heroes on a psychological level? How are their self-awarness and will to power born, developing and manifesting, where do they take them and what moral dilemmas do they put in their way? After all, what is the final result of that kind of movement?en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectBildungsroman, амбициозни јунак, интерпретација, историја књижевности, идентитет, деветнаести век, друштвоsr
dc.subjectBildungsroman, ambitious hero, interpretation, history of literature, identity, nineteenth century, societyen
dc.titleПсихолошки портрет аривисте у француском (ХIХ век) и српском роману (с краја ХIХ и почетком ХХ века)sr
dc.title.alternativePsychological portrait of the arriviste in French 19th century novel and Serbian late 19th and early 20th century novel Психологический портрет аривиста во французском (XIX век) и сербском романе (конец XIX - начало XX века)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractЕлез, Весна; Калинић, Снежана; Валчић-Булић, Тамара; Ђоловић, Исидора Д.; Psihološki portret ariviste u francuskom (HIH vek) i srpskom romanu (s kraja HIH i početkom HH veka);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142168/Disertacija_12079.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142169/Referat_2.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18933


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record