Show simple item record

Genotypic, phenotypic and redox characteristics of group B streptococci isolated in Serbia

dc.contributor.advisorRanin, Lazar
dc.contributor.otherGopčević, Kristina
dc.contributor.otherVučković Opavski, Nataša
dc.contributor.otherIzrael-Živković, Lidija
dc.contributor.otherŠmitran, Aleksandra
dc.creatorKekić, Dušan
dc.date.accessioned2021-12-29T16:21:45Z
dc.date.available2021-12-29T16:21:45Z
dc.date.issued2021-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8462
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:24824/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=53262089
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18875
dc.description.abstractГрупа Б стрептокока (ГБС) је један од најчешћих узрочника неонаталног морбидитета и морталитета широм света, значајан узрочник инвазивних инфекција пацијента старије животне доби и имунокомпромитованих, али и асимптоматски колонизатор урогениталног и гастроинтестиналног тракта код 10 до 30% здравих људи и трудница. Циљ: Циљ студије је да се испитају фенотипови и генотипови резистенције на антибиотике инвазивних и неинвазивних изолата ГБС, одреде капсуларни типови, утврди повезаност капсуларних типова са фенотиповима и генотиповима резистенције на макролиде и тетрациклин и испита редокс статус изолата ГБС. Материјал и методе: Тест осетљивости на антибиотике је извршен диск-дифизионом методом антибиограма и тестом дифузије антибиотика у градијенту концентрације по EUCAST стандардима. Испитивање генетичке основе резистенције, капсуларна типизација и детекција хипервирулентног клона III/ST17 су обављене PCR методом, а испитивање клоналне повезаности, PFGE профилисањем. Параметри редокс статуса су квантитативно одређени у бактеријским лизатима употребом одговарајућих спектрофотометријских метода. Резултати: Процењена учесталост колонизације трудница је износила 15,6%, а инциденција инвазивних неонаталних инфекција 0,18/1000 живорођене деце. Заступљености резистенције на еритромицин (26,7%), клиндамицин (22,1%) и тетрациклин (85,2%) су имали тренд пораста. Доминатан фенотип резистенције на макролиде је био cMLS (60,8%), посредован ermB геном. Већину CPS типова (51,8%) су чинили типови V и III, од којих је тип III био доминантан међу инвазивним сојевима (51,3%), а тип V међу неинвазивним (26,3%). Хипервирулентни клон III/ST17 је био заступљенији међу инвазивним сојевима (35%) са трендом пораста. Резултати редокс статуса указују на већи антиоксидативни капацитет неинвазивних сојева, повећану оксидацију сојева резистентних на макролиде и смањену ензимску заштиту сојева III/ST17. Закључак: Високе стопе резистентних сојева и клона III/ST17 са значајним трендовима пораста указују на неопходност континуираног праћења и спровођења мера за спречавање даљег раста. Редокс параметри нам дају додатан увид у патогенезу различитих клиничких облика сојева ГБС.sr
dc.description.abstractGroup B streptococcus (GBS) is one of the most common causes of neonatal morbidity and mortality worldwide, a significant cause of invasive infections in elderly and immunocompromised patients, and also an asymptomatic colonizer of the urogenital and gastrointestinal tract in 10 to 30% of healthy people and pregnant women. Aim: The study aims to examine phenotypes and genotypes of antibiotic resistance of invasive and noninvasive GBS isolates, determine capsular types, determine the association of capsular types with phenotypes and genotypes of resistance to macrolides and tetracycline and examine the redox status of GBS isolates. Material and methods: The antibiotic susceptibility testing was performed by the disk diffusion method and antimicrobial gradient method according to EUCAST standards. Determination of resistance genetic basis, capsular typing, and detection of hypervirulent clone III/ST17 were performed by PCR method and clonal association testing by PFGE profiling. Redox status parameters were quantified in bacterial lysates using appropriate spectrophotometric methods. Results: The estimated frequency of colonization of pregnant women was 15.6%, and the incidence of invasive neonatal infections was 0.18/1000 live births. The prevalence of erythromycin resistance (26.7%), clindamycin (22.1%), and tetracycline (85.2%) had an increasing trend. The dominant macrolide resistance phenotype was cMLS (60.8%), mediated by the ermB gene. The majority of CPS types (51.8%) were V and III, of which type III was dominant among invasive strains (51.3%) and type V among non-invasive (26.3%). Hypervirulent clone III/ST17 was more prevalent among invasive strains (35%) with an increasing trend. The redox status results indicate the higher antioxidant capacity of noninvasive strains, increased oxidation of macrolide-resistant strains, and decreased enzyme protection of III/ST17 strains. Conclusion: High rates of resistant strains and clone III/ST17 with significant growth trends indicate the need for continuous monitoring and implementation of measures to prevent further growth. Redox parameters give us additional insight into the pathogenesis of different clinical forms of GBS strains.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectгрупа Б стрептокока, Streptococcus agalactiae, колонизација трудница, рана неонатална болест, касна неонатална болест, резистенција на макролидне антибиотике, резистенција на тетрациклин, капсуларни типови, редокс статус, биомаркериsr
dc.subjectgroup B streptococci, Streptococcus agalactiae, colonization of pregnant women, early neonatal disease, late neonatal disease, resistance to macrolide antibiotics, resistance to tetracycline, capsular types, redox status, biomarkersen
dc.titleГенотипске, фенотипске и редокс карактеристике сојева групе Б стрептокока изолованих у Србијиsr
dc.title.alternativeGenotypic, phenotypic and redox characteristics of group B streptococci isolated in Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractРанин, Лазар; Гопчевић, Кристина; Израел-Живковић, Лидија; Вучковић Опавски, Наташа; Шмитран, Aлександра; Кекић, Душан; Genotipske, fenotipske i redoks karakteristike sojeva grupe B streptokoka izolovanih u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/78715/Disertacija_12007.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/78716/Izvestaj_Komisije_12007.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18875


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess