Show simple item record

Small states’ identity and their roles at the United Nations

dc.contributor.advisorEjdus, Filip
dc.contributor.otherDžuverović, Nemanja
dc.contributor.otherJović, Dejan
dc.creatorKovačević, Marko D.
dc.date.accessioned2021-12-22T14:38:49Z
dc.date.available2021-12-22T14:38:49Z
dc.date.issued2021-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8434
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:24726/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=52713737
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18849
dc.description.abstractОва дисертација истражује однос између концепције улоге и релационог идентитета у међународним односима помоћу компатибилистичког оквира Комплекса идентитета и улога (КИУ). Концептом спољнополитичке улоге превазилази се низ препрека које су раније онемогућавале јасније увиђање односа између идентитета и понашања држава, који није узрочно-последичан, већ узајамно конституишући. Интерпретативни оквир КИУ предлаже да се идентитети/идентификације и улоге малих држава представљени у међународним организацијама, попут Уједињених нација (УН), могу наћи у конвергентном или дивергентном односу. Конвергентни КИУ претпоставља адекватност спољнополитичких идентитета и улога. Дивергентни КИУ претпоставља да се спољнополитички идентитет и улоге разилазе у интеракцији узајамног конституисања. Мале државе углавном теже ублажавању дивергенције КИУ које подразумева механизам прилагођавања: а) саображавањем улога са постојећим идентитетским наративом, или б) променом идентитетског наратива. Постизање конвергенције подразумева а) разрешавање кризе идентитета која је била у основи дивергентног КИУ, односно б) усклађивање скупа улога или промену улоге у циљу уравнотежавања КИУ. Овај теоријски аргумент илустрован је у дисертацији кроз три студије случаја у којима је истражено конструисање спољнополитичких идентитета и улога СФРЈ, Србије и Хрватске у говорима њихових представника пред Генералном скупштином УН. Дисертација доприноси студијама малих држава и спољнополитичкој анализи конструктивистичког усмерења нарочито градећи њену варијанту утемељену у теорији улога и анализи дискурса.sr
dc.description.abstractThis dissertation studies the relationship between the role conceptions and relational identity in International Relations by a compatibilist framework of Identity–Role Complex (IRC). By using the concept of foreign policy role, one overcomes a series of obstacles that were previously disabling more elaborate insights into the relationships between identity and state behavior, which is not causal but mutually constitutive. The interpretive framework of IRC proposes that identities/identifications and roles of small states represented in international organizations, such as the United Nations (UN), can be found in convergent or divergent relationships. A convergent IRC assumes adequate foreign policy roles and identities. A divergent IRC assumes that foreign policy identity and roles go apart in the interaction of constituting each other. Small states mostly seek to mitigate the IRC divergence that presupposes an adaptation mechanism: a) the commensurability of roles with the existing identity narrative, or b) the change of the identity narrative in question. Achieving convergence means a) resolving the identity crisis that was in the basis of the divergent IRC, and b) harmonization of the role set or role change in order to balance the IRC. This theoretical argument is illustrated in the dissertation by three case studies that explore the construction of foreign policy identities and roles of the SFR Yugoslavia, Serbia and Croatia in the speeches of their representatives before the UN General Assembly. The dissertation contributes to Small States’ Studies and а constructivist Foreign Policy Analysis byen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмеђународни односи, спољна политика, мале државе, идентитет, улоге, анализа дискурса, Уједињне нације (УН), Југославија, Србија, Хрватскаsr
dc.subjectInternational Relations, Foreign Policy, Small States, Identity, Roles, Discourse Analysis, United Nations (UN), Yugoslavia, Serbia, Croatiaen
dc.titleИдентитет малих држава и њихове улоге у Организацији Уједињених нацијаsr
dc.title.alternativeSmall states’ identity and their roles at the United Nationsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЕјдус, Филип; Јовић, Дејан; Джуверовић, Немања; Ковачевић, Марко Д.; Identitet malih država i njihove uloge u Organizaciji Ujedinjenih nacija;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/78535/Disertacija_11977.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/78536/Izvestaj_Komisije_11977.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18849


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record