Show simple item record

Foreign affairs strategy of the Republic of Macedonia from 2006 to 2015

dc.contributor.advisorSimić, Dragan R.
dc.contributor.otherĐukanović, Dragan
dc.contributor.otherĐurković, Miša
dc.creatorArnaudov, Mitko K.
dc.date.accessioned2021-12-15T10:30:27Z
dc.date.available2021-12-15T10:30:27Z
dc.date.issued2021-10-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8407
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:24637/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=52926985
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18739
dc.description.abstractСтратегија спољне политике малих држава представља и даље отворени концепт којим се дуже од педесет година баве најистакнутији научници међународних односа како би пружили свеобухватан одговор на питања попут: Да ли мале државе имају капацитете да поседују стратегију спољне политике?; У којој мери мале државе у савременим међународним односима успевају да креирају стратегију спољне политике која је прилагођена њиховим сувереним капацитетима и ресурсима који им стоје на располагању као независним државама?; Колико су стратегије спољне политике малих држава детерминисане стратегијама спољне политике земаља које су у њиховом окружењу, као и регионалних и великих сила?; Да ли стратегија спољне политике малих држава превасходно зависи од регионалних и међународних околности, као и од међународних и регионалних актера или је могуће креирати такав документ и достићи пуну ефективност у случају искључиве заснованости на националним интересима малих држава и њиховим ограниченим ресурсима? У овом раду биће представљено теоријска дебата о концепту стратегије спољне политике малих држава, корелацији између националних интереса малих држава и њихове стратегије спољне политике, односу између стратегије спољне политике и стратегије националне безбедности, као и о војним, економским, политичким, дипломатским и реалним инструментима који стоје на располагању малим државама у процесу креирања документа стратегије спољне политике и њене реализације, односно њене спроводивости у дело. Такође, покушаћемо да одговоримо на питање да ли је тачна теза одређених теоретичара међународних односа о томе да само велике силе имају довољно ресурса на располагању да могу да креирају дугорочне стратегије спољне политике, те на тај начин и дугорочно стоје иза зацртаних националних интереса, док су, с друге стране, имајући у виду ограниченост ресурса у војном, економском, политичком, и дипломатском смислу, мале државе приморане да у континуитету прилагођавају своје стратегије спољне политике регионалним и међународним околностима, те да самим тим располажу искључиво краткорочним и средњорочним стратегијама спољне политике. Истовремено, биће представљена корелација између унутрашњих прилика у малим државама, конкретније прилика у Републици Македонији, и њене стратегије спољне политике, односно утицај унутрашњих детерминанти на процес реализације спољнополитичких циљева. На примеру Републике Македоније, имајући у виду све параметре који сврставају ову земљу у ред малих субјеката међународних односа, покушаћемо да одговоримо на питање о неефективности њене стратегије спољне политике која, иначе, не постоји као формалноправни документ од стицања независности ове државе до данас. Случај Републике Македоније послужиће нам као емпиријски пример да сагледамо све предности и мане код малих држава у случају поседовања, односно недостатка стратегије спољне политике у савременим међународним односима. Анализирајући националне интересе и спољнополитичке циљеве Републике Македоније у контексту непостојања стратегије спољне политике као званичног документа ове државе, покушаћемо да представимо ниво неефикасности и неефективности спољнополитичког механизма, те да одговоримо на питање да ли је кључни узрочник неостваривања спољнополитичких циљева управо у пропуштању прилике државног руководства те земље да усвоји спољнополитички стратешки документ. Напослетку, у овом раду, на емпиријском примеру Републике Македоније, приказаћемо свеобухватну анализу тога како мале државе функционишу на спољнополитичком плану у савременим међународним односима, као и које су кључне олакшавајуће, али отежавајуће околности како у процесу креирања и реализације спољнополитичке стратегије, тако и у могућностима реализације спољнополитичких циљева, а самим тим и задовољавања зацртаних националних интереса.sr
dc.description.abstractThe foreign policy strategy of small states is still an open concept that has been practiced for more than fifty years by the most prominent scholars in the field of international relations in order to provide a comprehensive answer to questions such as: Do small states have the capacity to have a foreign policy strategy?; How do small states manage to create a foreign policy strategy that is adapted to their sovereign capacities and resources available to them as independent states in modern international relations?; To what extent are the foreign policy strategies of small states determined by the foreign policy strategies of the countries in their environment, as well as regional and large powers?; Does the foreign policy strategy of small states primarily depend on regional and international circumstances, as well as international and regional actors, or is it possible to create such a document and achieve full effectiveness in case based solely on the national interests of small states and their limited resources? This paper will present a theoretical debate on the concept of foreign policy strategy of small states, the correlation between the national interests of small states and their foreign policy strategy, the relationship between foreign policy strategy and national security strategy, as well as military, economic, political, diplomatic and real instruments which are available to small states in the process of creating a foreign policy strategy document and its implementation in practice. We will also try to answer the question of whether the thesis of certain international relations theorists that only the great powers have sufficient resources to create long-term foreign policy strategies, and thus stand behind the set national interests in the long run, while on the other hand, given the limited resources in military, economic, political, and diplomatic terms, it forces small categories of countries to continuously adapt their foreign policy strategies to regional and international circumstances, and thus to be able to have at their disposal only short-term and medium-term foreign policy strategies. At the same time, the correlation between the internal situation in small countries, more specifically in the Republic of Macedonia, and its foreign policy strategy, respectively the influence of internal determinants on the process of realization of foreign policy goals, will be presented. On the example of the Republic of Macedonia, taking into account all the parameters that classify this country as a small subject of international relations, we will try to answer the question of the ineffectiveness of its foreign policy strategy, which has not existed as a formal legal document since gaining independence. The case of the Republic of Macedonia will serve as an empirical example to see all the advantages and disadvantages of small countries in the case of possession of foreign policy strategy, or lack thereof, in modern international relations. Analyzing the national interests and foreign policy goals of the Republic of Macedonia in the context of the lack of foreign policy strategy as an official document of this country, we will try to present the level of inefficiency and ineffеctiveness of the foreign policy mechanism and answer the question whether the key reason for not achieving foreign policy goals is precisely in missing the opportunity of the state leadership of that country to adopt a foreign policy strategic document. Finally, in this paper, on the empirical example of the Republic of Macedonia, we will present a comprehensive analysis of how small countries function in foreign policy field in modern international relations, as well as which are key mitigating but aggravating circumstances in the process of creating and implementing foreign policy strategy, the possibilities of realizing foreign policy goals, and thus satisfying the set national interests.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectстратегија спољне политике, спољнополитички циљеви, национални интерес, регионални и међународни фактори, унутрашњи изазови, Република Македонијаsr
dc.subjectforeign policy strategy, foreign policy goals, national interest, regional and international factors, internal challenges, Republic of Macedoniaen
dc.titleСтратегија спољне политике Републике Македоније од 2006. до 2015. годинеsr
dc.title.alternativeForeign affairs strategy of the Republic of Macedonia from 2006 to 2015en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractСимић, Драган Р.; Ђурковић, Миша; Ђукановић, Драган; Aрнаудов, Митко К.; Strategija spoljne politike Republike Makedonije od 2006. do 2015. godine;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/77708/Disertacija_11752.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/77709/Izvestaj_Komisije_11752.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18739


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record