Show simple item record

The connection of school success of students with a variety of contextual factors

dc.contributor.advisorAntonijević, Radovan
dc.contributor.otherDubljanin, Saša
dc.contributor.otherTadić, Aleksandar
dc.contributor.otherAnđelković, Aleksandra
dc.creatorRadenović, Dragana B.
dc.date.accessioned2021-10-18T11:38:49Z
dc.date.available2021-10-18T11:38:49Z
dc.date.issued2021-07-13
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8312
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:24135/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48237577
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18591
dc.description.abstractУ дисертацији под називом Повезаност школског успеха са различитим контекстуалним чиниоцима разматра се оквир у којем се одвија образовно-васпитни процес и утицај персоналних, породичних и школских варијабли на успех ученика. Посебна пажња дата је радним навикама ученика, мотивацији, интересовањима, сазнајним склоностима ученика, социоекономским условима породице, структури породице, заинтересованости родитеља за успех детета, организацији и реализацији образовно-васпитног рада и њиховој повезаности са успехом ученика. Циљ обављеног истраживања је утврђивање основне карактеристике повезаности између контекстуалних чинилаца и школског успеха ученика у области математике и српског језика, а његова специфичност огледа се у прикупљању ширег спектра података о изнетом проблему. Школски успех се дефинише према потребама овог истраживања, а као показатељ за њега узима се оцена из математике и српског језика. У истраживању је учествовало 300 наставника - 150 наставника математике и 150 наставника српског језика, као и 600 њихових ученика. Коришћена је дескриптивна метода, а подаци су прикупљени помоћу технике анкетирања и скалирања. Инструмент за наставнике 1 састоји се од различитих типова питања и задатака. Наставници математике и српског језика процењивали су сопствену организацију и реализацију образовно-васпитног рада на часовима. Приликом израде овог инструмента користили смо се Приручником за самовредновање и вредновање рада школе, 2005. Поузданост мерног инструмента је метријска карактеристика која указује на то до које мере се могу очекивати исти или слични резултати применом истог мерног инструмента у будућим истраживањима. Постоји више начина да се израчуна поузданост. Ми смо се одлучили за најчешће коришћен начин преко поузданости интерне конзистенције. Кромбах алфа коефицијент рачунат је за упитник за наставнике. Поузданост скала креће се од 0,737 до 0,812. Можемо закључити да коришћени упитник има добру поузданост. Инструмент за ученике 1 је анкете која садржи питања вишеструког избора. Питања се односе на породично окружење ученика. Инструмент за ученике 2 састоји се из низа тврдњи које се односе на карактеристике професионалних интересовања ученика, радне навике ученика и мотивацију ученика за постигнућем. Скалом Ликертовог типа сазнали смо које су то области које подстичу интересовања ученика, према којим областима рада исказују склоност. За мерење мотива постигнућа ученика користили смо се скалом МОР2002 (Франческо, Михић и Бала, 2002) која се састоји од 55 ајтема. Резултати истраживања показују да укупни скорови свих чинилаца школског, породичног и персоналног контекста утичу на успех ученика из математике и српског језика, у већој или мањој мери. На оцену из математике највише утиче примена различитих метода и облика рада на часу, образовање родитеља и професионална интересовања ученика. На оцену из српског језика у највећем проценту утичу, као и код математике, примена различитих метода и облика рада на часу, образовање родитеља и радне навике ученика. У погледу планирања наставе, и код математике и код српског језика, посебно се истиче повезаност редовног припремања наставе са успехом ученика. Боља оцена из математике и српског језика, повезана је са тим да је наставник више упућен на интересовања ученика. Статистички значајан утицај на оцене потврдило је и учешће ученика у избору наставних средстава. У настави математике и српског језика најзаступљенији је хибридни модел наставе. Што је већа примена различитих модела наставе и техника учења на часу, то је оцена из математике и српског језика виша. Праћење и вредновање постигнућа ученика већу повезаност има са оценом ученика из српског језика, него са оценом из математике. Уочавамо да је, за школски контекст као предиктор школског успеха, најважније примењивати адекватне, различите облике, методе рада, различите моделе наставе и технике учења. Акценат је на ефикасном управљању процесом учења на часу, од стране наставника. У оквиру породичног контекста, на успех ученика из математике највише утиче ниво образовања родитеља; затим заинтересованост родитеља за школу и успех ученика; услови за учење и рад код куће; структура породице. На успех ученика из српског језика истим редоследом као и код математике: најјачи утицај има ниво образовања родитеља; заинтересованост родитеља за школу и успех ученика; услови за учење и рад код куће и структура породице. Структура породице и услови за учење код куће се, као предиктори успеха ученика, налазе на последњем месту. За успех ученика је важнија заинтересованост родитеља за школу и успех ученика, укљученост родитеља у школске активности и ниво образовања родитеља од којег зависи мишљење и став родитеља о образовању своје деце. На основу приказаних резултата, треба истаћи да су све ставке из упитника о радним навикама статистички значајно позитивно повезане са постигнућем ученика. Може се извести закључак да, што су радне навике израженије, то је оцена из математике и српског језика виша.Упитником професионалних интересовања испитали смо за које професије ученици имају највише интересовања. Економија, право и администрација су области рада за које су ученици показали највише интересовања, следи рад у Војсци и полицији, Лична и друштвена брига о људима, Електротехника. Све наведене области имају просек преко 3,5 - што указује на високу заинтересованост управо за ове области. Када је у питању мотив постигнућа ученика и његова повезаност са оценама, можемо да закључимо да је мотивација ученика добра, али не и одлична. Можемо да закључимо да су радне навике и професионална интересовања ученика важнији као предиктори школског успеха од саме мотивације ученика за постигнућем.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectшколски успех ученика и контекстуални чиниоци школског успехаsr
dc.subjectstudent achievementand contextual factors of school successen
dc.titleПовезаност школског успеха ученика са различитим контекстуалним чиниоцимаsr
dc.title.alternativeThe connection of school success of students with a variety of contextual factorsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractAнтонијевић, Радован; Aнђелковић, Aлександра; Тадић, Aлександар; Дубљанин, Саша; Раденовић, Драгана Б.; Povezanost školskog uspeha učenika sa različitim kontekstualnim činiocima;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/76629/Disertacija_11525.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/76630/Referat_Radenovic.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18591


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record