Show simple item record

Atribucija odabranih umetničkih dela nacionalnog kulturnog nasleđa nedestruktivnim i hemometrijskim metodama

dc.contributor.advisorGadžurić, Slobodan
dc.contributor.otherVaštag, Đenđi
dc.contributor.otherGadžurić, Slobodan
dc.contributor.otherGajić-Kvaščev, Maja
dc.contributor.otherKorolija-Crkvenjakov, Daniela
dc.creatorАндрић, Велибор
dc.date.accessioned2021-10-04T09:37:44Z
dc.date.available2021-10-04T09:37:44Z
dc.date.issued2021-09-27
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija162669055096160.pdf?controlNumber=(BISIS)118018&fileName=162669055096160.pdf&id=18103&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=118018&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije162669055687888.pdf?controlNumber=(BISIS)118018&fileName=162669055687888.pdf&id=18104&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18566
dc.description.abstractХемометријске анализе су спроведене на резултатима EDXRF испитивања полихромних површина на иконама и уметничким сликама које су настајале у периоду од 16. до 20. века. Недеструктивном елементном анализом су идентификовани одређени пигменти док је применом хемометријских техника на квалитативне податке и спектралне информације извршена редукција димензија почетног скупа података. Поређењем резултата процеса редукције димензија за две различите врсте података показана је могућност класификације анализираних предмета на основу само квалитативних и/или оригиналних спектралних информација. Различите вредности очувања информације из почетног скупа указују на могућност да су одређене информације садржане у спектралним подацима који се не могу директно повезати са карактеристичним хемијским елементима, али могу дефинисати одређене карактеристике анализираног материјала као целине. Показана је ефикасност и значај припреме оригиналних спектралних података пре реализације хемометријских метода која укључује фино поравнавање спектара на исту енергетску калибрацију као и искључивање неинформативних података из хемометријске анализе. Поступак генерисања синтетичких EDXRF се показао као применљив поступак за аутоматизацију обраде спекатра и селекције податка из њих. Дефинисан је хемометријски модел заснован на следећим фазама: - формирање скупа података који чине оригиналне спектралне информације; - реализација процеса редукције димензија тог скупа методом PCA и његовом трансформацијом у нови дводимензиони скуп дефинисан са прве две главне компоненте (PC1 и PC2); - ефикасна класификација анализираних предмета у новоформираном простору. Као предности овог хемометријског модела можемо навести: - није потребно познавање структуре почетног скупа података односно познавање информација о уметничким делима која ће бити анализирана; - могуће је извршити формирање више различитих скупова података како би се хемометријски модел прилагодио специфичним захтевима класификације; - није потребно вршити додатне обраде спектралне информације које су подложне субјективним утицајима аналитичара чиме се значајно убрзава процес реализације хемометријског модела класификације и атрибуције уметничких дела; - процес атрибуције је могућ само у односу на добро дефинисану карактеристику анализираних предмета која је искоришћена за израду хемометријског модела.sr
dc.description.abstractHemometrijske analize su sprovedene na rezultatima EDXRF ispitivanja polihromnih površina na ikonama i umetničkim slikama koje su nastajale u periodu od 16. do 20. veka. Nedestruktivnom elementnom analizom su identifikovani određeni pigmenti dok je primenom hemometrijskih tehnika na kvalitativne podatke i spektralne informacije izvršena redukcija dimenzija početnog skupa podataka. Poređenjem rezultata procesa redukcije dimenzija za dve različite vrste podataka pokazana je mogućnost klasifikacije analiziranih predmeta na osnovu samo kvalitativnih i/ili originalnih spektralnih informacija. Različite vrednosti očuvanja informacije iz početnog skupa ukazuju na mogućnost da su određene informacije sadržane u spektralnim podacima koji se ne mogu direktno povezati sa karakterističnim hemijskim elementima, ali mogu definisati određene karakteristike analiziranog materijala kao celine. Pokazana je efikasnost i značaj pripreme originalnih spektralnih podataka pre realizacije hemometrijskih metoda koja uključuje fino poravnavanje spektara na istu energetsku kalibraciju kao i isključivanje neinformativnih podataka iz hemometrijske analize. Postupak generisanja sintetičkih EDXRF se pokazao kao primenljiv postupak za automatizaciju obrade spekatra i selekcije podatka iz njih. Definisan je hemometrijski model zasnovan na sledećim fazama: - formiranje skupa podataka koji čine originalne spektralne informacije; - realizacija procesa redukcije dimenzija tog skupa metodom PCA i njegovom transformacijom u novi dvodimenzioni skup definisan sa prve dve glavne komponente (PC1 i PC2); - efikasna klasifikacija analiziranih predmeta u novoformiranom prostoru. Kao prednosti ovog hemometrijskog modela možemo navesti: - nije potrebno poznavanje strukture početnog skupa podataka odnosno poznavanje informacija o umetničkim delima koja će biti analizirana; - moguće je izvršiti formiranje više različitih skupova podataka kako bi se hemometrijski model prilagodio specifičnim zahtevima klasifikacije; - nije potrebno vršiti dodatne obrade spektralne informacije koje su podložne subjektivnim uticajima analitičara čime se značajno ubrzava proces realizacije hemometrijskog modela klasifikacije i atribucije umetničkih dela; - proces atribucije je moguć samo u odnosu na dobro definisanu karakteristiku analiziranih predmeta koja je iskorišćena za izradu hemometrijskog modela.sr
dc.description.abstractChemometric analysis were performed on the results of EDXRF investigations of polychrome surfaces on icons and art paintings created in the period from the 16th to the 20th century. Non-destructive elemental analysis identified certain pigments while applying chemometric techniques to qualitative data and spectral  information reduction of the dimensions of the initial data set was done.By comparing the results of the dimension reduction process for two different types of data, the possibility of classification and attribution of the  analyzed objects, based on only qualitative and / or original spectral information is shown. Different values of preserved information from the initial data set indicate the possibility that certain information is contained in spectral data that cannot be directly related to characteristic chemical elements, but can define certain characteristics of the analyzed material as a whole. The efficiency and importance of original spectral data treatment before the realization of chemometric methods is shown, which includes fine alignment of spectra to the same energy calibration as well as exclusion of non -informative data from chemometric analysis. The process of generating synthetic EDXRF spectra has proven to be an applicable process for automating spectrum processing and data selection from them. A chemometric model is defined, based on the following steps: · formation of a data set from the original spectral information; · realization of the process of reduction of dimensions of that data set by PCA method and its transformation into a new two-dimensional space defined by the first two main components  (PC1 and PC2); · efficient classification of analyzed objects in the newly formed  space. Based on the knowledge of the characteristics of the defined chemometric model, we can list its advantages: o it is not necessary to know the structure of the initial data set, ie knowledge of information about works of art that will be analyzed; o it is possible to form several different data sets in order to adapt the chemometric model to the specific requirements of classification and attribution; o it is not necessary to perform additional processing of spectral information which are subject to subjective influences from analysts, which significantly accelerates the realization of the chemometric model of classification and attribution of works of art; o the attribution process is possible only in relation to the well-defined characteristic of the analyzed objects which was used for the development of the chemometric model.   en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectEDXRF спектрометрија, недеструктивна испитивања, спектралне информације, хемометријске анализе, редукција димензија, класификација и атрибуција предмета културног наслеђаsr
dc.subjectEDXRF spektrometrija, nedestruktivna ispitivanja, spektralne informacije, hemometrijske analize, redukcija dimenzija, klasifikacija i atribucija predmeta kulturnog nasleđasr
dc.subjectEDXRF spectrometry, non-destructive testing, spectral information,chemometric analysis, dimension reduction, classification and attribution of cultural heritage objectsen
dc.titleАтрибуција одабраних уметничких дела националног културног наслеђа недеструктивним и хемометријским методамаsr
dc.title.alternativeAtribucija odabranih umetničkih dela nacionalnog kulturnog nasleđa nedestruktivnim i hemometrijskim metodamasr
dc.title.alternativeAttribution of selected artworks of national cultural heritage with nondestructive and hemometric methodsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/76502/Disertacija_11508.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/76503/Izvestaj_komisije_11508.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18566


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess