Show simple item record

Efekti primene zakonske regulative na sprečavanje saobraćajnih delikata u Republici Srbiji

dc.contributor.advisorKulić, Mirko
dc.contributor.otherDragojlović, Joko
dc.contributor.otherDobrić, Mladen
dc.contributor.otherKulić, Mirko
dc.creatorПетровић, Александра
dc.date.accessioned2021-07-23T10:52:27Z
dc.date.available2021-07-23T10:52:27Z
dc.date.issued2021-06-07
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija161480284892887.pdf?controlNumber=(BISIS)117615&fileName=161480284892887.pdf&id=17563&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=117615&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije161480285840433.pdf?controlNumber=(BISIS)117615&fileName=161480285840433.pdf&id=17564&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18471
dc.description.abstractКарактеристике саобраћајних деликата, као специфичног вида преступничког понашања, условљавају потребу прилагођавања целокупног механизма друштвене реакције овом феномену. Могло би се рећи да су безбедност саобраћаја и саобраћајна делинквенција „две стране медаље“ које имају антагонистичко дејство. Упрошћено речено, повећање степена безбедности саобраћаја значи и смањење кршења саобраћајних прописа, а самим тим и обима саобраћајне делинквенције, и обрнуто. Током претходних година, комбинованом применом нових законских решења, полицијске принуде, јавног информисања и сл., желео се постићи виши ниво поштовања саобраћајних прописа од стране учесника у саобраћају. Све мере које су ишле за тим да се човек као „главни арбитар“ у саобраћају учини непогрешивим, остале су безуспешне, јер се зна да он то не може бити у условима у којима се одвија друмски саобраћај. Карактеристике и услови у којима се одвија друмски саобраћај утичу на обим и садржај правних норми којима се регулише безбедност у овој области друштвеног живота. Инсистирање на прилагођавању човека саобраћају је својеврстан промашај, већ је потребно нормативни оквир прилагодити специфичностима човека. Савремено кривично право суочава се са новом делинквенцијом која произилази из масовне примене технике. Из тога произилазе нове опасности, повећана угрожавања као и већи ризици. Ефикасност у сузбијању саобраћајних деликата отворила је бројна питања, која до данас кривичноправна теорија, а ни пракса, нису успеле да одгонетну. Масовност саобраћајне делинквенције, као нехатне, техничке делинквенције, неумитно наводи на питање ефикасности примене законске регулативе у спречавању саобраћајних деликата. Реформа саобраћајних прописа у Републици Србији означила је почетак стратешког деловања на пољу управљањa безбедношћу саобраћаја. Примена саобраћајних прописа дефинисана је као поље активности, чији је циљ контрола понашања корисника путева, кроз превентивно и репресивно деловање у циљу утицања на безбедно и ефикасно одвијање саобраћаја. Пре свега, спровођењем саобраћајних прописа настојало се деловати превентивно на потенцијалне извршиоце саобраћајних деликата. Познато је да се широком лепезом мера друштвене реакције може ефикасније утицати на спречавање саобраћајних деликата. Зато је битно постићи оптимум превентивних мера, чијом применом се спречава вршење саобраћајних деликата, а репресивним мерама постићи оптимум одвраћања потенцијалних извршилаца од вршења саобраћајних деликата, те утицати на делинквенте да не врше поново кривична дела. Тема дисертације усмерена је на истраживање утицаја примене саобраћајних прописа на спречавање саобраћајних деликата као негативне појаве у друштву, којима се угрожава безбедност саобраћаја на путевима у Републици Србији. Истраживање саобраћајних деликата, укључује и сазнања из других научних области о саобраћајном делинквенту, његовом делу, узроцима и појавним облицима саобраћајне делинквенције. Сумирање сазнања, путем синтетичког метода, даје много већи значај истраживању и већу тежину и значај изведених закључака, јер парцијални приступи нису у могућности да објасне целину посматране појаве саобраћајне деликте у целокупној њиховој комплексности. Осим тога, у раду су анализирани резултати емпиријских истраживања о ефектима примене законских мера на спречавање саобраћајних деликата у другим земљама.  Након протека одређеног периода од почетка примене законских реформи у области саобраћаја, очекивани су и одређени ефекти примене закона у пракси у нашој земљи. Статистички подаци о саобраћајним деликтима анализирани у овом раду показали су да је примена законске регулативе у области саобраћаја утицала на спречавање саобраћајних деликата и смањење броја погинулих у саобраћајним незгодама. Међутим, тренд опадања анализираних показатеља показује осцилације по годинама у анализираном периоду, што говори у прилог томе да је за успостављање стабилног система заштите у безбедности саобраћаја потребно наставити са јачањем стратешког и системског деловања у примени законских мера у овој области.sr
dc.description.abstractKarakteristike saobraćajnih delikata, kao specifičnog vida prestupničkog ponašanja, uslovljavaju potrebu prilagođavanja celokupnog mehanizma društvene reakcije ovom fenomenu. Moglo bi se reći da su bezbednost saobraćaja i saobraćajna delinkvencija „dve strane medalje“ koje imaju antagonističko dejstvo. Uprošćeno rečeno, povećanje stepena bezbednosti saobraćaja znači i smanjenje kršenja saobraćajnih propisa, a samim tim i obima saobraćajne delinkvencije, i obrnuto. Tokom prethodnih godina, kombinovanom primenom novih zakonskih rešenja, policijske prinude, javnog informisanja i sl., želeo se postići viši nivo poštovanja saobraćajnih propisa od strane učesnika u saobraćaju. Sve mere koje su išle za tim da se čovek kao „glavni arbitar“ u saobraćaju učini nepogrešivim, ostale su bezuspešne, jer se zna da on to ne može biti u uslovima u kojima se odvija drumski saobraćaj. Karakteristike i uslovi u kojima se odvija drumski saobraćaj utiču na obim i sadržaj pravnih normi kojima se reguliše bezbednost u ovoj oblasti društvenog života. Insistiranje na prilagođavanju čoveka saobraćaju je svojevrstan promašaj, već je potrebno normativni okvir prilagoditi specifičnostima čoveka. Savremeno krivično pravo suočava se sa novom delinkvencijom koja proizilazi iz masovne primene tehnike. Iz toga proizilaze nove opasnosti, povećana ugrožavanja kao i veći rizici. Efikasnost u suzbijanju saobraćajnih delikata otvorila je brojna pitanja, koja do danas krivičnopravna teorija, a ni praksa, nisu uspele da odgonetnu. Masovnost saobraćajne delinkvencije, kao nehatne, tehničke delinkvencije, neumitno navodi na pitanje efikasnosti primene zakonske regulative u sprečavanju saobraćajnih delikata. Reforma saobraćajnih propisa u Republici Srbiji označila je početak strateškog delovanja na polju upravljanja bezbednošću saobraćaja. Primena saobraćajnih propisa definisana je kao polje aktivnosti, čiji je cilj kontrola ponašanja korisnika puteva, kroz preventivno i represivno delovanje u cilju uticanja na bezbedno i efikasno odvijanje saobraćaja. Pre svega, sprovođenjem saobraćajnih propisa nastojalo se delovati preventivno na potencijalne izvršioce saobraćajnih delikata. Poznato je da se širokom lepezom mera društvene reakcije može efikasnije uticati na sprečavanje saobraćajnih delikata. Zato je bitno postići optimum preventivnih mera, čijom primenom se sprečava vršenje saobraćajnih delikata, a represivnim merama postići optimum odvraćanja potencijalnih izvršilaca od vršenja saobraćajnih delikata, te uticati na delinkvente da ne vrše ponovo krivična dela. Tema disertacije usmerena je na istraživanje uticaja primene saobraćajnih propisa na sprečavanje saobraćajnih delikata kao negativne pojave u društvu, kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja na putevima u Republici Srbiji. Istraživanje saobraćajnih delikata, uključuje i saznanja iz drugih naučnih oblasti o saobraćajnom delinkventu, njegovom delu, uzrocima i pojavnim oblicima saobraćajne delinkvencije. Sumiranje saznanja, putem sintetičkog metoda, daje mnogo veći značaj istraživanju i veću težinu i značaj izvedenih zaključaka, jer parcijalni pristupi nisu u mogućnosti da objasne celinu posmatrane pojave saobraćajne delikte u celokupnoj njihovoj kompleksnosti. Osim toga, u radu su analizirani rezultati empirijskih istraživanja o efektima primene zakonskih mera na sprečavanje saobraćajnih delikata u drugim zemljama.  Nakon proteka određenog perioda od početka primene zakonskih reformi u oblasti saobraćaja, očekivani su i određeni efekti primene zakona u praksi u našoj zemlji. Statistički podaci o saobraćajnim deliktima analizirani u ovom radu pokazali su da je primena zakonske regulative u oblasti saobraćaja uticala na sprečavanje saobraćajnih delikata i smanjenje broja poginulih u saobraćajnim nezgodama. Međutim, trend opadanja analiziranih pokazatelja pokazuje oscilacije po godinama u analiziranom periodu, što govori u prilog tome da je za uspostavljanje stabilnog sistema zaštite u bezbednosti saobraćaja potrebno nastaviti sa jačanjem strateškog i sistemskog delovanja u primeni zakonskih mera u ovoj oblasti.sr
dc.description.abstractThe characteristics of traffic offenses, as a specific type of criminal behaviour, impose the need to adapt the entire mechanism of social reaction to this phenomenon. It could be said that traffic safety and traffic delinquency are "two sides of the coin" that have an antagonistic effect. Expressed in simplified way, it could be said that increasing the level of traffic safety also means reducing violations of traffic regulations, and thus the volume of traffic delinquency, and vice versa. During the previous years, through the combined application of new legal solutions, police coercion, public information, etc., intention was to achieve a higher level of compliance with traffic regulations by traffic participants. All the measures that were made to make a man as the "main arbiter" in traffic infallible, remained unsuccessful, because it is known that he cannot be as such in the conditions in which road traffic takes place. The characteristics and conditions in which road traffic takes place affect the scope and content of legal norms that regulate safety in this area of social life. Insisting on adaption of a person to traffic is a kind of failure, but it is necessary to adjust the normative framework to the specifics of a person. Modern criminal law is facing a new delinquency arising from the mass application of technology. This results in new dangers, increased threats as well as greater risks. Efficiency in the suppression of traffic offenses has opened a number of questions, which to date criminal law theory, as well as practice, have failed to unravel. The mass nature of traffic delinquency, as negligent and technical delinquency, inevitably raises the question of the efficiency of the application of legal regulations in the prevention of traffic delinquency. The reform of traffic regulations in the Republic of Serbia marked the beginning of strategic action in the field of traffic safety management. The application of traffic regulations is defined as a field of activity, the aim of which is to control the behaviour of road users, through preventive and repressive actions in order to influence the safe and efficient flow of traffic. Primarily, the implementation of traffic regulations sought to act preventively on potential perpetrators of traffic offenses. It is known that a wide range of measures of social reaction can more effectively influence the prevention of traffic offenses. Therefore, it is important to achieve the optimum of preventive measures, the application of which prevents the commission of traffic offenses, and repressive measures to achieve the optimum deterrence of potential perpetrators from committing traffic offenses, and to influence delinquents not to commit crimes again. The topic of the dissertation is focused on the research of the impact of the application of traffic regulations on the prevention of traffic offenses as a negative phenomenon in society, which endangers traffic safety on the roads in the Republic of Serbia. Research on traffic offenses includes knowledge from other scientific fields about traffic delinquents, their acts, causes and manifestations of traffic delinquency. Summarizing knowledge, through the synthetic method, gives much greater importance to research and greater weight and significance of the conclusions drawn, because partial approaches are not able to explain the whole observed phenomenon - traffic offenses in their overall complexity. In addition, the paper analyzes the results of empirical research on the effects of legal measures on the prevention of traffic offenses in other countries. After a certain period from the beginning of the implementation of legal reforms in the field of transport, certain effects of the implementation of the law in practice in our country are expected. The statistical data on traffic offenses analyzed in this paper have shown that the application of legal regulations in the field of traffic has influenced the prevention of traffic offenses and the reduction of the number of deaths in traffic accidents. However, the declining trend of the analyzed indicators shows oscillations by years in the analyzed period, which speaks in favour of establishment of a stable system of protection in traffic safety, it is necessary to continue strengthening strategic and systemic action in the implementation of legal measures in this area.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђеsr
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectЗакон о безбедности саобраћаја на путевима, Кривични законик, саобраћајни делинквенција, саобраћајни делинквенти, кривична дела против безбедности јавног саобраћаја, саобраћајни прекршаји, саобраћајне незгоде, превентивне мере, репресивне мере, законска регулативаsr
dc.subjectZakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Krivični zakonik, saobraćajni delinkvencija, saobraćajni delinkventi, krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saobraćajni prekršaji, saobraćajne nezgode, preventivne mere, represivne mere, zakonska regulativasr
dc.subjectRoad Traffic Safety Act, Criminal Law, Traffic delinquency, traffic delinquents, crimes against public transport safety, traffic offences, traffic accidents, preventive measures, repressive measures, legalen
dc.titleЕфекти примене законске регулативе на спречавање саобраћајних деликата у Републици Србијиsr
dc.title.alternativeEfekti primene zakonske regulative na sprečavanje saobraćajnih delikata u Republici Srbijisr
dc.title.alternativeEfects of the Application of Legal Regulations on the Prevention of Traffic Offences in the Republic of Serbiaen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dcterms.abstractКулић, Мирко; Добрић, Младен; Драгојловић, Јоко; Кулић, Мирко; Petrović, Aleksandra; Efekti primene zakonske regulative na sprečavanje saobraćajnih delikata u Republici Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/72611/Disertacija_11218.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/72612/Izvestaj_komisije_11218.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18471


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record