Show simple item record

Identity and experiences of stigmatization of transgender persons in Serbia

dc.contributor.advisorDžamonja-Ignjatović, Tamara
dc.contributor.otherStanković, Biljana
dc.contributor.otherKlikovac, Tamara
dc.contributor.otherKrstić, Ivana
dc.creatorVidić, Jelena
dc.date.accessioned2021-06-22T10:11:07Z
dc.date.available2021-06-22T10:11:07Z
dc.date.issued2021-02-22
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8184
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23854/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=39645193
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18398
dc.description.abstractPredmet ovog rada je doživljaj identiteta i iskustva stigmatizacije transrodnih osoba u Srbiji, a cilj istraživanje različitih načina na koje transrodne osobe tokom života osmišljavaju svoj identitet i iskustva sa okruženjem (na prvom mestu sa primarnom porodicom i vršnjačkom grupom) kroz prizmu svoje transrodnosti, kao i način na koji percipiraju i osmišljavaju dostupnost unutrašnjih i spoljašnjih resursa. Sam rad se sastoji se iz dve velike celine: teorijskih razmatranja sa metodološkim delom i prikaza rezultata istraživanja. Pošto je oblast transrodnosti malo poznata i u stručnim krugovima, u teorijskom delu rada su prikazana važna pitanja u vezi sa ovom temom: Nakon što su definisani predmet i ciljevi istraživanja i obrazložena metodologija istraživanja, u drugom delu rada su prikazani i diskutovani rezultati. Predmet istraživanja je odredio i izbor metodologije: u radu je korišćena kvalitativna metodologija, a u okviru nje interpretativna fenomenološka analiza kao pristup koji je usmeren na načine na koje osobe pridaju smisao svom unutrašnjem iskustvu. Kao tehnika za prikupljanje podataka je korišćen polustrukturisani intervju. Uzorak je prigodan i čini ga 12 transrodnih osoba: 8 transrodnih muškaraca i 4 transrodne žene. Dve osobe u uzorku svoj identitet određuju izvan binarnih kategorija. Analizom podataka je identifikovano 6 glavnih tema i 25 tema drugog reda. Glavne teme su: otkrivanje transrodnosti – detinjstvo i rana sećanja, rodni identitet u adolescenciji i odraslom dobu, medicinska tranzicija, pravno priznanje roda, borba za mentalno zdravlje u cisnormativnom društvu i strategije preživljavanja i resursi za prevladavanje. Rezultati ukazuju na različitost načina na koje transrodne osobe osmišljavaju svoj identitet, složen odnos prema telu, zastupljenost invalidirajućih reakcija okruženja na njihov identitet i institucionalne barijere, dok su kao glavni resursi identifikovani prijatelji, druge transrodne osobe i porodica.sr
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the identity and experiences of stigmatization of transgender people in Serbia. The aim is to explore different ways in which transgender people make meaning of their identity and experiences with their environment (in the first place, with the family of origin and peers), from their own perspective, as well as how they perceive and make meaning of their internal and external resources. The thesis consists of two major parts: theoretical considerations and methodology, and the results of the study. Since the transgender phenomenon is not well-known among the experts in mental health, significant issues related to the topic are discussed in the theoretical part. The second part specifies the study's subject and goals, methodological considerations, and the presentation and discussion of the results. The study's subject determined the choice of the methodology: we used qualitative methodology and interpretative phenomenological analysis as an approach focused on different ways the person makes meaning of their internal experiences. We used a semi-structured interview to collect the data. The sample is convenient and consists of 12 transgender persons: 8 transgender men and 4 transgender women. Two persons in the sample describe their identity as non-binary. Data analysis identified 6 main themes and another 25 second-order themes. Main themes are: transgender emergence – childhood and early memories, transgender person during puberty: body trouble, gender identity in adolescence and adulthood, medical transition, legal gender recognition, the battle for mental health in a cisnormative society, and survival strategies and coping resources. Results indicate a variety of ways transgender people make meaning of their identity, complex relation towards the body, prevalence of invalidating interactions with the environment regarding their identity, and institutional barriers. Three main resources were identified: friends, other transgender people, and family.en
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjecttransrodnostsr
dc.subjecttransgenderen
dc.subjectidentityen
dc.subjectstigmatizationen
dc.subjectgender confirmation processen
dc.subjectlegal gender recognitionen
dc.subjectresourcesen
dc.subjectgender affirmationen
dc.subjectqualitative methodologyen
dc.subjectinterpretative phenomenological analysisen
dc.subjectidentitetsr
dc.subjectstigmatizacijasr
dc.subjectmedicinsko prilagođavanje polasr
dc.subjectpravno priznanje rodasr
dc.subjectresursisr
dc.subjectafirmacija rodasr
dc.subjectkvalitativna metodologijasr
dc.subjectinterpretativna fenomenološka analizasr
dc.titleIdentitet i iskustva stigmatizacije transrodnih osoba u Srbijisr
dc.title.alternativeIdentity and experiences of stigmatization of transgender persons in Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/72027/IzvestajKomisije28858.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/72026/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18398


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record