Show simple item record

Legal nature of auction

dc.contributor.advisorJovanović, Nebojša
dc.contributor.otherVujisić, Dragan
dc.contributor.otherRadović, Mirjana
dc.creatorMišković, Maša
dc.date.accessioned2021-06-22T10:10:56Z
dc.date.available2021-06-22T10:10:56Z
dc.date.issued2021-04-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8198
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23881/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=38707721
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18394
dc.description.abstractАукција се према својој правној природи може поделити на добровољну и принудну аукцију. Основни циљ дисертације је да се размотри добровољна аукција, јер она у нашем праву готово да није регулисана, имајући у виду да постоји само један члан у новом Закону о трговини из 2019. године (стари Закон о трговини из 2010. године садржао је два члана), који регулише аукцијске куће. Међутим, ради поређења са добровољном аукцијом и извођења закључка о правној природи добровољне аукције, као и аукције уопште, морају се размотрити и правила појединих закона, који уређују друге врсте аукције, а по својој правној природи су принудне или мешовите. То су нарочито Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о хипотеци, Закон о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Царински закон, Закон о јавној својини, Закон о поштанским услугама и Закон о облигационим односима. Објашњење правила наведених закона у функцији је објашњења правне природе аукције као правног института. Дакле, дисертација има за циљ одређење правне природе аукције тако што се разјашњавају различите врсте аукције, које су регулисане у српском праву, те се оне пореде са добровољном аукцијом, која у нашем праву није детаљно регулисана. Највеће и данас најпознатије аукцијске куће настале су у Великој Британији још у другој половини 18. века. Продаја робе путем аукције прешла је из Европе у Америку, а данашњи статистички подаци говоре да су тржишни лидери у аукцијској продаји САД, Велика Британија и Кина. Због тога се у дисертацији разматра правно регулисање аукције, пре свега, у Великој Британији, јер она представља репрезентативни узорак за посматрање и анализу. Разматрају се одређена питања и у другим правним системима коришћењем упоредноправног метода истраживања како би се предложио најбољи начин на који је потребно регулисати аукцијску продају у српском праву. Регулисање добровољне аукције у српском праву је потребно, имајући у виду да су у свету аукције веома развијене, а посебан значај и распрострањеност имају електронске (онлајн) аукције. Веб-сајтови за аукцијску продају робе (на пример, eBay, Amazon и слично) у нашој земљи нису развијени, али имајући у виду дигитализацију и све већи и бржи развој информационо-комуникационих технологија, требало би очекивати да ће се у догледно време одомаћити и код нас. Стога се у дисертацији разматрају и одређена питања значајна за електронске (онлајн) аукције. Давањем предлога о начину регулисања добровољне аукције у српском праву на основу анализе одређених спорних питања, дисертација би могла послужити и као подстицај за регулисање добровољне аукције у нашем праву. Тиме би уз поједине врсте аукције, које су већ правно уређене у појединим посебним законима, регулисањем добровољне аукције био примењен систематски приступ у погледу аукцијске продаје и створена њена целовита регулатива.sr
dc.description.abstractAccording to its legal nature, an auction can be divided into a voluntary (private) auction and compulsory auction (auction by law). The main goal of the dissertation is to consider a voluntary auction, because it is almost not regulated in Serbian law, given the fact that there is only one article in the new Law on Trade 2019 (the old Law on Trade 2010 contained two articles), which regulates auction houses. However, in order to compare with the voluntary auction and draw the conclusion about the legal nature of the voluntary auction, as well as auctions in general, the provisions of certain laws must be considered, which regulate other types of auctions. Those other regulated types of auctions by their legal nature are compulsory or mixed (hybrid) auctions. They are regulated, in particular, by the Law on Enforcement and Security Interest, the Law on Mortgage, The Law on Pledge on Movable Assets in the pledge Registry, the Law on Tax Procedure and Tax Administration, the Customs Law, the Law on Public Property, the Law on Postal Services and the Law on Obligations. The explanation of the provisions of the mentioned laws serves as a way of explaining the legal nature of the auction as a legal institute. Therefore, the dissertation aims to determine the legal nature of the auction by clarifying the different types of auctions, which are regulated in Serbian law, and by comparing them with a voluntary auction, which is not regulated in detail in our law. The largest and today the most famous auction houses were established in the United Kingdom in the second half of the 18th century. The auction sale of goods has spread from Europe to America, and today's statistics show that the market leaders in auction sales are the USA, Great Britain and China. Therefore, the dissertation considers the legal regulation of the auction primarily in the United Kingdom, because it represents a representative sample for observation and analysis. Certain issues are also considered in other legal systems using the comparative law research methodology, in order to propose the best way in which it is necessary to regulate auction sales in Serbian law. Regulation of voluntary auctions in Serbian law is necessary, bearing in mind that auctions are extremely developed in the world, including electronic (online) auctions, which are of special importance and prevalence. Web-sites for the auction sale of goods (for example, eBay, Amazon, etc.) have not been developed in our country, but given the digitalization and the growing and fast development of information and communications technologies, it could be expected that they will be developed in our country in the near future. Therefore, the dissertation also considers certain issues important for electronic (online) auctions. By giving a proposal on the way of regulating the voluntary auction in Serbian law, based on the analysis of certain controversial issues, the dissertation could also serve as a stimulus to regulate the voluntary auction in our law. Thus, in addition to certain types of auctions, which are already regulated in certain special laws, by the detailed regulation of voluntary auctions a systematic approach to auction sales would be applied and comprehensive regulation of auction would be created.en
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectаукцијаsr
dc.subjectauctionen
dc.subjectаукционарsr
dc.subjectпринудна аукцијаsr
dc.subjectдобровољна аукцијаsr
dc.subjectаукцијске радњеsr
dc.subjectправила аукционараsr
dc.subjectодговорност аукционараsr
dc.subjectмеђународна аукцијаsr
dc.subjectauctioneeren
dc.subjectcompulsory auctionen
dc.subjectauction by lawen
dc.subjectvoluntary auctionen
dc.subjectprivate auctionen
dc.subjectactions in auctionen
dc.subjectauctioneer’s terms and conditionsen
dc.subjectauctioneer’s liabilityen
dc.subjectinternational auctionen
dc.titleПравна природа аукцијеsr
dc.title.alternativeLegal nature of auctionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/72014/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/72015/IzvestajKomisije28871.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18394


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess