Show simple item record

Discourses about the end of the world in media culture

dc.contributor.advisorSimić, Marina
dc.contributor.otherMilivojević, Snježana
dc.contributor.otherBanić Grubišić, Ana
dc.creatorMilin Perković, Snežana
dc.date.accessioned2021-05-07T12:50:11Z
dc.date.available2021-05-07T12:50:11Z
dc.date.issued2021-02-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8107
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23610/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=37138441
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18291
dc.description.abstractЦиљ овог рада је да се препознају и интерпретирају дискурси о крају света у медијској култури. Историјски преглед апокалиптичних појава потврђује хипотезу о иманентности, континуитету и разноврсности значења и употреба идеја о крају света у западној култури, које су увек везане за представе о актуелним друштвеним кризама. Као главне одлике савремених апокалиптичних дискурса препознају се важност деловања медија у њиховом конструисању и преношењу и тежња да се кризе, односно опасности које могу довести до глобалне катастрофе, представе као ризици којима се може управљати унутар система. Интерпретацијом одабраних медијских текстова и коментара читалаца објављених на три информативна портала у Србији издвајају се карактеристике савремених медијских дискурса о крају света и најзаступљеније теме у оквиру којих се они конструишу у медијима: дискурс о катастрофи, еколошком колапсу, (пост)апокалиптичном поретку и технолошкој (пост)апокалипси. Према налазима анализе, на обликовање већине дискурса о крају света највише утичу представе о научно-технолошким открићима и сазнањима. Такође, у текстовима се препознају специфични начини тумачења кризе и ишчитавају различити политички и економски интереси. Анализа коментара читалаца показује да се свест о кризи углавном манифестује уз изражени песимизам према могућности њеног превазилажења. Резултати истраживања такође указују на постојање супротстављених дискурса у готово свим апокалиптичним темама, отварајући питања о различитим промишљањима будућности, али и о квалитету расправа од чијих одлука она зависи. У том смислу, проучавање дискурса о крају света доприноси бољем разумевању начина на које се у медијској култури артикулише свест о кризама, као и однос према могућности њиховог решавања.sr
dc.description.abstractThe goal of the thesis is to identify and interpret the discourses on the end of the world in media culture. The historical view on the apocalyptic phenomena confirms the hypothesis about immanence, continuity and various meanings and uses of the idea of the end in Western culture, that are connected to the representations of the current social crises. The main features of contemporary discourses are the importance of media in their construction and distribution, and the tendency to present the crises or potential global catastrophes as risks that are managable within the system. The interpretation of selected media texts and readers’ comments published on three media portals in Serbia focuses on the characteristics of contemporary „end of the world“ media discourses and the prevalent themes in which they are constructed: the discourses on catastrophe, ecological colapse, (post)apocalyptic order and techological (post)apocalypse. The analysis shows that the shaping of most discourses is influenced by the representations of scientific and technological findings and knowledge. Also, specific ways of interpreting crisis and different political and economical interests are detectable within the texts. The comments analysis shows that crisis awareness is mainly manifested through pessimism toward its solution. The results also point at the existence of contrary discourses in almost all apocalyptic themes, opening the question about different prospects of future, but also the quality of the debates that might decide upon it. Therefore, researching discourses on the end of the world allows for better understanding of the ways in which the global crises awareness is articulated in media culture, as well as of the attitude towards the possibilities of overcoming the crises.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдискурси о крају светаsr
dc.subjectdiscourses about the end of the worlden
dc.subjectapocalyptisicmen
dc.subjectcrisisen
dc.subjectpostapocalypseen
dc.subjectmedia cultureen
dc.subjectmedia text analysisen
dc.subjectапокалиптизамsr
dc.subjectкризаsr
dc.subjectпостапокалипсаsr
dc.subjectмедијска култураsr
dc.subjectанализа медијског текстаsr
dc.titleДискурси о крају света у медијској културиsr
dc.title.alternativeDiscourses about the end of the world in media cultureen
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractСимић, Марина; Миливојевић, Сњежана; Банић Грубишић, Aна; Милин Перковић, Снежана; Diskursi o kraju sveta u medijskoj kulturi;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71319/IzvestajKomisije28684.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71318/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18291


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record