Show simple item record

Rеalization of the brachistochronic motion of variable mass mechanical szstems bz ideal constraints with restricted reactions

dc.contributor.advisorObradović, Aleksandar
dc.contributor.otherRadulović, Radoslav D.
dc.contributor.otherJeremić, Olivera
dc.contributor.otherMitrović, Zoran
dc.contributor.otherŠalinić, Slaviša
dc.creatorJeremić, Bojan
dc.date.accessioned2021-04-26T15:05:59Z
dc.date.available2021-04-26T15:05:59Z
dc.date.issued2020-01-31
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8071
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23539/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=27863561
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18260
dc.description.abstractУ овој докторској дисертацији уопштење класичног проблема брахистохроног кретања материјалне тачке у вертикалној равни, чије се кретање реализује идеалном везом без активних управљачких сила, односи се на холономне и нехолономне механичке системе у оквиру којих постоје и тачке променљиве масе. Брахистохроно кретање реализује се, у складу са класичним брахистохроним проблемом, без активних управљачких сила. Улогу управљања преузимају реакције идеалних веза, где треба имати у виду да је снага управљачких сила током брахистохроног кретања једнака нули...sr
dc.description.abstractIn this doctoral dissertation, the generalization of the classical problem of brachistochronic motion of the particle in a vertical plane, whose motion is realized by an ideal constraint without active control forces, refers to holonomic and nonholonomic mechanical systems within which there are also variable mass particles. The brachistochronic motion is realized in accordance with the classical brachistochrone problem, without active control forces. The role of control is assumedby the reactions of ideal constraints, where one should bear in mind that the power of the control forces during brachistochronic motion is equal to zero...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/35006/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectбрахистохронаsr
dc.subjectbrachistochroneen
dc.subjectпроменљива масаsr
dc.subjectмеханички систем, нехолономне везеsr
dc.subjectхолономне везеsr
dc.subjectреализација кретања, ограничене реакцијеsr
dc.subjectПонтрјагинов принцип максимума, оптимално управљањеsr
dc.subjectТPBVPsr
dc.subjectvariable massen
dc.subjectmechanical systemen
dc.subjectnon-holonomic constraintsen
dc.subjectholonomic constraintsen
dc.subjectmotion realizationen
dc.subjectlimited reactionsen
dc.subjectPontrjagins maximum principleen
dc.subjectoptimal controlen
dc.subjectTPBVPen
dc.titleРеализација брахистохроног кретања механичких система променљиве масе идеалним везама са ограниченим реакцијамаsr
dc.title.alternativeRеalization of the brachistochronic motion of variable mass mechanical szstems bz ideal constraints with restricted reactionsen
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractОбрадовић, Aлександар; Јеремић, Оливера; Радуловић, Радослав Д.; Шалинић, Славиша; Митровић, Зоран; Јеремић, Бојан; Realizacija brahistohronog kretanja mehaničkih sistema promenljive mase idealnim vezama sa ograničenim reakcijama;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71157/IzvestajKomisije28646.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71156/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18260


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record