Show simple item record

Pravni položaj banke kao posebnog privrednog subjekta

dc.contributor.advisorĐurđev, Dušanka
dc.contributor.otherMrkšić, Dragan
dc.contributor.otherMirković, Predrag
dc.contributor.otherĐurđev, Dušanka
dc.creatorМилосављевић, Јелена
dc.date.accessioned2021-03-18T09:55:16Z
dc.date.available2021-03-18T09:55:16Z
dc.date.issued2020-10-01
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija159100120674490.pdf?controlNumber=(BISIS)114657&fileName=159100120674490.pdf&id=15538&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=114657&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije159100121240774.pdf?controlNumber=(BISIS)114657&fileName=159100121240774.pdf&id=15539&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18119
dc.description.abstractБанка, као акционарско друштво, у центру је пажње и интересовања дужи низ година наше и светске пословне праксе и економске, привредне и правне науке из два основна разлога. Први разлог за то је велики значај који банаке имају у привредном систему сваке државе са тржишном привредом, док је други разлог, што се на основу банкарских послова, остварују јавни и приватни интереси.           На основу опсежног  истраживања може се извести закључак да банка:            -представља најстарије основано акционарско друштво, -се оснива као друштво капитала и да је посебан привредни субјект, -обавља лукративну делатност и остварује значајну  добит, те да за своје обавезе одговара целокупном својом имовином, -има својство правног лица које стиче уписом у одговарајући регистар, -обавља делатност која може бити обавезна или факултативна, -има обавезно седиште у домаћој држави. -има специфичан концесиони (на основу дозволе) начин оснивања,              -има специфичне организационе јединице (филијале, експозитуре, представништва),             -се пословно удружује (преко Удружења банака) и повезују са другим субјектима  (на основу капитала, на основу уговора или мешовито) на себи својствен начин,             -има знатно већи износ основног новчаног капитала него било које друго акционарско друштво,            -има високо професионалан систем управљања,            -поседује елементе на основу којих је препознатљива на тржишту, пре свега, на основу пословног имена, делатности и седишта,             -обавља специфичну делатност, која се разликује од делатности других привредних субјеката и која је чини препознатљивом на тржишту пошто сем ње исту не могу да обављају други субјекти (примање депозита и давање кредита), -има одређене специфичности приликом њеног престанка. Дисертацијом су потврђени резултати већег броја већ обављених истраживања о правном положају банке и  утврђено је да има неистражених питања која се односе на ову област, што може бити мотив за наставак проучавања ове теме, за шта је постављена солидна основа.  Будућа истраживања би требала да обухвате анализу правног положаја банке у већем броју земаља, као и већи број института који спадају у корпус правног положаја банке (као што су пословна тајна, права акционара и њихова заштита, вршења надзора над менаџментом банке и др.), него што је то учињено у овој дисертацији, са циљем да се провери поузданост резултата истраживања која су спроведена приликом израде дисертације и дошло до нових сазнања.sr
dc.description.abstractBanka, kao akcionarsko društvo, u centru je pažnje i interesovanja duži niz godina naše i svetske poslovne prakse i ekonomske, privredne i pravne nauke iz dva osnovna razloga. Prvi razlog za to je veliki značaj koji banake imaju u privrednom sistemu svake države sa tržišnom privredom, dok je drugi razlog, što se na osnovu bankarskih poslova, ostvaruju javni i privatni interesi.           Na osnovu opsežnog  istraživanja može se izvesti zaključak da banka:            -predstavlja najstarije osnovano akcionarsko društvo, -se osniva kao društvo kapitala i da je poseban privredni subjekt, -obavlja lukrativnu delatnost i ostvaruje značajnu  dobit, te da za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom, -ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u odgovarajući registar, -obavlja delatnost koja može biti obavezna ili fakultativna, -ima obavezno sedište u domaćoj državi. -ima specifičan koncesioni (na osnovu dozvole) način osnivanja,              -ima specifične organizacione jedinice (filijale, ekspoziture, predstavništva),             -se poslovno udružuje (preko Udruženja banaka) i povezuju sa drugim subjektima  (na osnovu kapitala, na osnovu ugovora ili mešovito) na sebi svojstven način,             -ima znatno veći iznos osnovnog novčanog kapitala nego bilo koje drugo akcionarsko društvo,            -ima visoko profesionalan sistem upravljanja,            -poseduje elemente na osnovu kojih je prepoznatljiva na tržištu, pre svega, na osnovu poslovnog imena, delatnosti i sedišta,             -obavlja specifičnu delatnost, koja se razlikuje od delatnosti drugih privrednih subjekata i koja je čini prepoznatljivom na tržištu pošto sem nje istu ne mogu da obavljaju drugi subjekti (primanje depozita i davanje kredita), -ima određene specifičnosti prilikom njenog prestanka. Disertacijom su potvrđeni rezultati većeg broja već obavljenih istraživanja o pravnom položaju banke i  utvrđeno je da ima neistraženih pitanja koja se odnose na ovu oblast, što može biti motiv za nastavak proučavanja ove teme, za šta je postavljena solidna osnova.  Buduća istraživanja bi trebala da obuhvate analizu pravnog položaja banke u većem broju zemalja, kao i veći broj instituta koji spadaju u korpus pravnog položaja banke (kao što su poslovna tajna, prava akcionara i njihova zaštita, vršenja nadzora nad menadžmentom banke i dr.), nego što je to učinjeno u ovoj disertaciji, sa ciljem da se proveri pouzdanost rezultata istraživanja koja su sprovedena prilikom izrade disertacije i došlo do novih saznanja.sr
dc.description.abstractThe Bank, as a joint-stock company, has been the focus of attention and interest for many years in our and worldwide business practices and economic, economic and legal sciences for two main reasons. The first reason for this is the great importance that banks have in the economic system of every country with a market economy, while the second reason is that public and private interests are exercised on the basis of banking operations.           Based on extensive research, it can be concluded that the bank: -represents the oldest established joint stock company, -established itself as a capital company and is a separate economic-entity, - engages in lucrative activity and generates significant profits, and is responsible for its liabilities with all its assets, - has the status of a legal entity acquired by entry in the relevant register, -performs activities that may be compulsory or optional, Have a mandatory seat in your home country. -a specific concession (on the basis of a license) method of establishment, -specific organizational units (branches, branches, representative offices), -businesses (through the Banking Association) and associate with other entities (capital, contractual or mixed) in their own way - has a significantly higher amount of share capital than any other joint stock company, has a highly professional management system, - presents elements on the basis of which it is recognizable in the market, first of all, on the basis of business name, activity and headquarters - performs a specific activity, which is different from the activity of other economic entities and which (activity) makes it recognizable in the market since it cannot be performed by other entities (receiving deposits and giving loans); -has certain specificities at its termination.               The dissertation confirmed the results of a number of researches carried out on the legal position of the bank and found that there were unexplored issues related to this area, which may be a motive for further study of this topic, for which a solid basis was laid .                Future research should include an analysis of the legal position of the bank in a number of countries, as well as a number of institutes that fall within the body of the legal position of the bank (such as trade secrets, shareholders' rights and their protection, supervision of the bank's management, etc.), than was done in this dissertation, with the aim of checking the reliability of the research results that were conducted during the preparation of the dissertation and new findings emerged.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectБанкаsr
dc.subjectBankasr
dc.subjectBanken
dc.subjectпосебан привредни субјектsr
dc.subjectзначајsr
dc.subjectоснивањеsr
dc.subjectкапиталsr
dc.subjectуправљањеsr
dc.subjectиндивидуализацијаsr
dc.subjectправно пословањеsr
dc.subjectорганизационе јединицеsr
dc.subjectудруживањеsr
dc.subjectповезивање и престанакsr
dc.subjectspecial economic entityen
dc.subjectsignificanceen
dc.subjectestablishmenten
dc.subjectcapitalen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectindividualizationen
dc.subjectlegal businessen
dc.subjectorganizational unitsen
dc.subjectassociationen
dc.subjectassociation and terminationen
dc.subjectposeban privredni subjektsr
dc.subjectznačajsr
dc.subjectosnivanjesr
dc.subjectkapitalsr
dc.subjectupravljanjesr
dc.subjectindividualizacijasr
dc.subjectpravno poslovanjesr
dc.subjectorganizacione jedinicesr
dc.subjectudruživanjesr
dc.subjectpovezivanje i prestanaksr
dc.titleПравни положај банке као посебног привредног субјектаsr
dc.title.alternativePravni položaj banke kao posebnog privrednog subjektasr
dc.title.alternativeThe Legal Position Of The Bank As A Special Business Entityen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂурђев, Душанка; Ђурђев, Душанка; Мирковић, Предраг; Мркшић, Драган; Milosavljević, Jelena; Pravni položaj banke kao posebnog privrednog subjekta;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70110/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70109/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18119


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record