Show simple item record

Architectural fiction: project and reality beyond reality

dc.contributor.advisorMilenković, Vladimir
dc.contributor.otherMako, Vladimir
dc.contributor.otherMladenović, Milorad
dc.contributor.otherŠuvaković, Miško
dc.creatorBogosavljević, Jelena
dc.date.accessioned2021-03-17T10:31:03Z
dc.date.available2021-03-17T10:31:03Z
dc.date.issued2020-02-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7986
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23360/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=23700489
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18091
dc.description.abstractЈединственим опажањем постојања овостране и оностране реалности, архитектонска стварност је јединствена стварност фикционог света, јер је он стваран и нестваран, док је свесно и несвесно замислив свет њених имагинарних стварности једне исте реалности. Оне су његова фикционална и ониричка стварност у оностраној реалности и јединствена, постојећа и нова архитектонска стварност у овостраној, само онда, када пројектант у процесу пројектовања сневањем, инструментализује ониричку фикцију архитектуре у пројекту реалности изван реалности. Сневањем у оностраним реалностима, фикционалној и ониричкој, а затим преласком у једну нову реалност, Он је Пројектант јединствене свести, јер је јединствен субјект фикције који пројектује јединством имагинације, ониричком и стваралачком имагинацијом сањалачког фикционог света сна фикционалног и ониричког субјекта архитектонског пројектовања. Када ониричку фикцију архитектуре у пројекту реалности изван реалности, инструментализује њеном новом фикцијом у пројекту реалности у реалности, сањалачки фикциони свет сна је његов архитектонски сан пројекта реалности једне исте, али Нове реалности.sr
dc.description.abstractBy a unique perception of the existance of the hither and the transcendent reality, the architectural reality is a unique reality of the fictional world, since it is real as well as unreal, while the world of its imaginary realities of the one and the same reality can be imagined both consciously and unconsciously. These imaginary realities represent his fictional and oneiric reality in the transcendent reality and a unique, existing and new architectural reality in the hither one, only when a Designer, in the process of designing by dreaming, instrumentalizes the oneiric fiction of architecture in a project of a reality beyond reality. By dreaming in the transcendent realities, fictional and oneiric ones, and then by a transition into a New Reality, He is a Designer of a unique consciousness, being a unique subject of the fiction who designs by a unity of imagination, oneiric and creative imagination of the dreamy fiction world of a dream of the fictional and oneiric entity of the architectural design. When the oneiric fiction of architecture in the project of reality beyond reality is instrumentalized by its new fiction in the project of reality within reality, a dreamy fiction world of the dream is his architectural dream of the project of reality of the one and the same, but a New Reality.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectфикцијаsr
dc.subjectfictionen
dc.subjectсанsr
dc.subjectнова реалностsr
dc.subjectархитектонски пројекатsr
dc.subjectархитектонска праксаsr
dc.subjectdreamen
dc.subjectnew realityen
dc.subjectarchitectural designen
dc.subjectarchitectural practiceen
dc.titleАрхитектонска фикција: пројекат и реалност изван реалностиsr
dc.title.alternativeArchitectural fiction: project and reality beyond realityen
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseARR
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69918/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69919/IzvestajKomisije28452.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18091


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record