Show simple item record

Model for assessing the impact of shopping centres on urban environment

dc.contributor.advisorĐokić, Vladan
dc.contributor.otherŽivković, Jelena
dc.contributor.otherĐukić, Aleksandra
dc.contributor.otherPetrović, Mina
dc.creatorCvetković, Marija
dc.date.accessioned2021-03-17T10:31:02Z
dc.date.available2021-03-17T10:31:02Z
dc.date.issued2020-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7985
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23357/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=22504201
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18090
dc.description.abstractДисертација се бави испитивањем утицаја тржних центара на квалитет урбаног окружења. Уочено је да потрошња у савременим условима утиче на формирање и обликовање града, услед чега је улога трговинског простора значајна за квалитет непосредног урбаног окружења. У раду се као репрезент савремених трговинских простора разматра тржни центар, који постаје један од покретача промене и развоја урбаног окружења. Компресовање и интензивирање функција јавног простора и смештање свих потребних садржаја под један кров доводи до трансформације постојеће изграђене структуре подручја у који се тржни центар лоцира. Претпоставка је да позиционирање и обликовање тржног центра утиче на развој, квалитет и интензитет коришћења простора, унапређење, а у неким случајевима и деградацију урбаног окружења. Утицај тржних центара на урбано окружење je одређен не само у зависности од појединачних елемената компоновања, њиховог положаја, физичко-функционалних карактеристика, већ и степена интеграције у урбано подручје. Истраживање је утврдило неоспоран утицај карактеристика ових објеката на квалитет урбаног окружења, те је сврха истраживања повећање знања и разумевања утицаја тржног центра у развоју и квалитету урбаног окружења. У овом истраживању је спроведена свеобухватна анализа о тржним центрима ради формирања елемената за вредновање утицаја тржних центара на функционално-физичку структуру урбаног подручја на примеру Београда, са освртом на друштвене и симболичке вредности тих простора. Циљ формирања модела за евалуацију је детерминисање какав тржни центар у смислу физичке и функционалне структуре остварује позитиван утицај у одређеном подручју. Преко модела за евалуацију су формиране препоруке за просторно-физичко обликовање и физичко-функционално уклапање у урбано окружење.sr
dc.description.abstractThe dissertation analyses the impact of shopping centres on the quality of urban environment. It has been observed that consumption in contemporary conditions influences the urban design of the city. That makes the role of trading space important for the quality of the immediate urban environment. This thesis analyses the shopping centre as a representative of modern trading spaces, which becomes one of the drivers of urban change and development. Compression and intensification of the functions of the public space with all necessary amenities under one roof leads to the transformation of the existing built structure of the urban area where the shopping centre is located. The assumption is that the location and design of the shopping centre affects the urban development, quality and intensity of space usage and leads to improvement or in some cases even degradation of the urban space. The impact of shopping centre on the urban environment is specified not only on the individual elements of their location and physical and functional characteristics, but also on the degree of integration into the urban area. The research has identified the undeniable impact of these facilities on the quality of the urban environment. The purpose of this research is to increase the comprehension of the impact of the shopping centre in the urban development and quality of the urban environment. A comprehensive analysis of shopping malls was conducted in this research to form elements for evaluating the impact of shopping malls on the physical and functional structure of an urban area in Belgrade, with reference to the social and symbolic values of those spaces. The goal of forming an evaluation model is to determine what kind of shopping mall, in terms of functional and physical structure, has a positive impact on a certain location. Recommendations for spatio-physical design and physical and functional integration into the urban environment have been formed through the evaluation model.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43007/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтржни центарsr
dc.subject725.21:711.4(497.11 Beograd)(043.3)en
dc.subjectурбано окружењеsr
dc.subjectевалуацијаsr
dc.subjectурбани дизајнsr
dc.subjectквалитетsr
dc.subjectјавни просторsr
dc.subjectБеоградsr
dc.titleМодел за евалуацију утицаја тржних центара на урбано окружењеsr
dc.title.alternativeModel for assessing the impact of shopping centres on urban environmenten
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂокић, Владан; Живковић, Јелена; Ђукић, Aлександра; Петровић, Мина; Цветковић, Марија; Model za evaluaciju uticaja tržnih centara na urbano okruženje;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69916/IzvestajKomisije28451.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69915/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18090


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record