Show simple item record

Emocionalni procesi kao osnova razlikovanja psihopatije i sadizma

dc.contributor.advisorKnežević, Goran
dc.contributor.otherMeđedović, Janko
dc.contributor.otherMarković, Slobodan
dc.contributor.otherŽeželj, Iris
dc.contributor.otherChabrol, Henri
dc.creatorBulut, Tara
dc.date.accessioned2021-03-17T10:28:39Z
dc.date.available2021-03-17T10:28:39Z
dc.date.issued2021-01-20
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7969
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23328/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=33449737
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18085
dc.description.abstractIntroduction. Psychopathy and sadism represent overlapping, albeit distinct dark traits. They generally affect interpersonal interactions negatively, and bring damage to other individuals. They are both associated with aggressive and antisocial behavior, and deficient emotional processes. Psychopathy is usually characterized by deficits in experiencing negative emotions and difficulty to recognize them. This leads to a difficulty in inhibiting socially unacceptable behaviors. Unlike psychopathy, sadism is still less investigated. This trait holds enjoyment in other’s suffering at its core, which is tightly related to achieving pleasure. Sadistic individuals have intensified positive response to violence, and it is believed this is source of their motivation to torture others. For this reason, it is suggested they probably have normal or better ability to recognize emotional expressions, along with getting positive reaction to distress of others. Study objective. The main objective of the first study was to explore psychopathy and sadism in relation to emotional experience and aspects of social cognition, such as emotion perception and implicit emotional associations with violence. The main goal of our second study was to explore these traits in context of everyday emotional experience and situational characteristics. Method. Data for our first study were collected on a sample of 235 university students using self-report measures of psychopathy and sadism (and Brutality as additional trait), and tasks covering different aspects of emotion-related processes – emotion perception, explicit emotional responses to violent and peaceful stimuli, and implicit emotional associations to violent and peaceful stimuli. Our second study relied on Day Reconstruction Method administered to a subsample of 67 undergraduate students. In two days, we collected 1340 episodes comprising emotional experience in everyday context, situational ratings, and measures capturing subjective effects of interpersonal interactions. These were studied in relation with psychopathy, sadism, and additional dark traits (narcissism, Machiavellianism, Brutality). Results. Results of our first study indicate differential relations of psychopathy and sadism with emotion perception ability. We confirmed broader deficit in psychopathy, with Cognitive responsiveness and Affective responsiveness as traits most robustly showing negative relations with this ability. On the other hand, sadism showed a positive contribution to identification of emotional expressions. In terms of emotional response to violence, we established different emotional profiles of psychopathic and sadistic individuals – while psychopaths have issues with appropriately generating negative emotions, sadistic individuals are characterized by positive reactivity to violence. Finally, using the implicit paradigm, we primarily showed relations with psychopathy, suggesting easier associating of pleasant emotions with violence. Our second study used multilevel modeling to determine intra and inter-individual variance of dark traits and their cross-situational relations with emotional experience. 6 Even though we did not confirm several of our assumptions, especially regarding psychopathy, we showed sadism has links with general negative affectivity, perceived negativity, and adversity of experienced situations with perceived emotional distress. Conclusion. Our results are mostly reflecting the existing literature on psychopathic traits, and add novel information to growing literature on sadistic traits. Especially relevant are the established differences in emotional processes between these traits. Furthermore, our diary study represents the first one to apply this method in research of sadismsr
dc.description.abstractRezime Uvod. Psihopatija i sadizam su crte ličnosti sa izvesnim stepenom preklapanja, ali ujedno i distinktnim karakteristikama. Negativno utiču na međuljudske odnose i nanose štetu drugim pojedincima. Takođe, povezane su sa agresivnim i antisocijalnim ponašanjem, kao i sa deficitarnim emotivnim procesima. Psihopatiju obic no karakteris u deficiti u doz ivljavanju negativnih emocija i tes koc e u njihovom prepoznavanju. Takav emotivni obrazac dovodi do potes koc a u inhibiciji socijalno neprihvatljivog ponas anja. a razliku od psihopatije, sadizam je manje istražen. Ova crta u svojoj suštini svodi se na uživanje u tuđoj patnji, što je usko povezano sa postizanjem zadovoljstva. Sadistički pojedinci imaju intenziviran pozitivan odgovor na nasilje i pretpostavlja se da je to izvor njihove motivacije da muče druge. To je razlog zbog kojeg se sugeriše da verovatno imaju normalnu ili bolju sposobnost prepoznavanja emocionalnih izraza, uz istovremenu pozitivnu reakciju na patnju drugih. Cilj. Osnovni cilj prve studije bio je istraživanje psihopatije i sadizma u vezi sa emocionalnim iskustvom i aspektima socijalne kognicije, kao što su percepcija emocija i implicitne emocionalne asocijacije sa nasiljem. Naše drugo istraživanje bilo je pak usmereno na ispitivanje tih osobina u kontekstu svakodnevnog emocionalnog iskustva i situacionih karakteristika. Metod. Podaci za našu prvu studiju prikupljeni su na uzorku od 235 univerzitetskih studenata pomoću self-report mera psihopatije i sadizma, i brutalnosti (kao dodatne crte), i zadataka koji pokrivaju različite aspekte emocionalnih procesa - percepciju emocija, eksplicitne emocionalne reakcije na nasilne i miroljubive stimuluse, kao i implicitne emocionalne asocijacije na nasilne i miroljubive stimuluse. Naša druga studija oslanja se se na metodu rekonstrukcije dana koja je primenjena na poduzorku od 67 dodiplomskih studenata. U dva dana prikupili smo 1.340 epizoda koje uključuju emocionalno iskustvo u svakodnevnom kontekstu, procene situacija i mere subjektivnih efekata međuljudskih interakcija. Te mere su proučavane su u vezi sa psihopatijom, sadizmom i ostalim mračnim crtama (narcizam, makijavelijanizam, brutalnost). Rezultati. Rezultati prvog istraživanja ukazuju na različite odnose psihopatije i sadizma sa sposobnostima percepcije emocija. Kod psihopatije, potvrdili smo s iri deficit, sa kognitivnom i afektivnom responzivnos c u kao crtama koje pokazuju najkonzistentnije negativne odnose sa tom sposobnos c u. S druge strane, sadizam je pokazao pozitivan doprinos u identifikaciji emocionalnih izraza. U pogledu emocionalnog odgovora na nasilje, uspostavili smo razlic ite emocionalne profile psihopatskih i sadistic kih pojedinaca - dok psihopate imaju problema sa odgovarajuc im generisanjem negativnih emocija, sadistic ke osobe karakteris e pozitivna reaktivnost na nasilje. Najzad, koristec i implicitnu paradigmu, prvenstveno smo pokazali odnose sa psihopatijom, sugerišući lakše povezivanje prijatnih emocija sa nasiljem. Zaključak. Naši rezultati u celini odslikavaju postojec u literaturu o psihopatskim crtama i rastućim istraživanjima na temu sadističkih crta. Posebno su relevantne utvrđene razlike u emocionalnim procesima između te dve crte ličnosti. Konačno, naša naša dnevnička studija predstavlja je prva koja je primenila ovu metodu u istraživanju sadizmaen
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectpsychopathysr
dc.subjectpsihopatijaen
dc.subjectsadizamen
dc.subjectemocionalni procesien
dc.subjectsadismsr
dc.subjectemotional processessr
dc.titleEmotional processes as the basis for distinguishing psychopathy and sadismsr
dc.title.alternativeEmocionalni procesi kao osnova razlikovanja psihopatije i sadizmaen
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69901/IzvestajKomisije28437.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69900/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18085


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess