Show simple item record

The Impact of international cooperation on the system for risk reduction of natural and man-made disasters in the Republic of Serbia

dc.contributor.advisorJakovljević, Vladimir
dc.contributor.otherDragišić, Zoran
dc.contributor.otherCvetković, Vladimir M.
dc.contributor.otherDragićević, Slavoljub
dc.creatorMilašinović, Mileta R.
dc.date.accessioned2021-03-17T10:27:59Z
dc.date.available2021-03-17T10:27:59Z
dc.date.issued2020-07-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7983
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23352/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513534645
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18075
dc.description.abstractТемa докторске дисертациjе, под насловом „Утицај међународне сарадње на Систем смањења ризика од елементарних и других непогода у Републици Србиjи“, je значаjна, али недовољно истраженa област из више разлога. Пре свега, у домаћој научној литератури ово питање се посматра парциjално, односно знања из ове области нису свеобухватно систематизована, што je централно питање дисертациjе. Такође, у разноврсној научној литератури кoja се бави овим питањем, али и другим питањима од значаjа за Систем смањења ризика од елементарних и других непогода, има недовољно радова у коjима се анализираjу међународни облици, инструменти, механизми и добре праксе на плану смањења ризика од природних и других катастрофа. Зато је ово посебан изазов како би се утврдила узрочно-последична веза и утицај на концепт Система смањења ризика од елементарних и других непогода у Републици Србиjи. На крају, ово истраживање ће утицати на испуњавање обавеза Републике Србиjе у погледу реформе сектора безбедности у процесу придруживања ЕУ. Једно од битних питања у овом процесу јесте и реформа система заштите и спасавања, као и прилагођавање стандардима и процедурама кoje су садржане у Европским директивама и другим међународним уговорима из ове области. Истраживањем смо дошли, употребом релевантних методолошких поступака, до одговора на нека круциjална питања кoja се тичу актера, облика, механизама и инструмената међународне сарадње чиjи je циљ превенциjа и смањење ризика од катастрофа у свету, и сагледали њихову рефлексиjу, заступљеност и потребе за имплементациjом у правни и институционални оквир смањења ризика од елементарних и других непогода и управљања ванредним ситуациjама у Републици Србиjи. Истражени су поjедини облици међународне сарадње Републике Србиjе кojи су успостављени или се очекује њихово успостављање у наредном периоду на основу одговарајућих међународних инструмената и механизама сарадње што ће, свакако, допринети смањењу ризика од природних и других катастрофа. У раду су анализирани основни резултати међународне сарадње на плану смањења ризика од катастрофа, при чему су обухваћени инструменти уговорне природе, као и важниjи међународни инструменти какви су резолуциjе, декларације, кодекси стандарда и праксе, смернице и модели, као и међународни субjекти и актери, а све због идентификовања међународних обавеза Републике Србије у области смањења ризика од катастрофа. С обзиром на одсуство свестранијег истраживања ове проблематике и уобличавања теориjских разматрања, презентовани су аспекти политичких, економских и правних ангажмана као и практичних видова и инструмената међународне сарадње на плану смањења ризика од катастрофа до кoje je дошло у последњој деценији, пошто je Република Србиjа на овом плану показала значајну инвентивност. Ово се посебно чини значаjним гледано са аспекта придруживања Републике Србиjе у чланство ЕУ, где ћe се приликом отварања поjединих поглавља у процесу придруживања инсистирати на имплементациjи и усклађивању правног и иституционалног оквира и из области система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуациjама. У раду је дат аналитички приказ међународне capaдње у области смањења ризика од катастрофа, а детаљно је анализиран правни и институционални оквир Система превенције и смањења ризика од природних и других катастрофа Републике Србије. На основу тога, формулисан је предлог да се у исте имплементираjу институционална решења садржана у међународним документима, као и искуства, знања и добре праксе стечене у свету и региону у овој области. Да би се темељније разjаснила сва питања везана за укупне облике и инструменте међународне сарадње коjи су до данас дали неке позитивне резултате (али не и довољне), дати су одговори и на важна питања, попут оних кoja се односе на научну експликациjу етиолошких, феноменолошких, виктимолошких димензиjа катастрофа.sr
dc.description.abstractThe topic of the doctoral dissertation under the title "The Impact of International cooperation on the System for risk reduction of natural and man-made disasters in the Republic of Serbia" is a significant but insufficiently explored problem for several reasons. First of all, in domestic scientific literature this issue is considered partially, meaning that the knowledge in this field is not comprehensively systematized, and therefore is the central subject of this dissertation. Correspondingly, in a variety of scientific literature dealing with this matter, as well as with other issues of relevance to the System for risk reduction of natural and man-made disasters, there are insufficient papers analyzing international forms, instruments, mechanisms and good practices in reducing risks from natural and other disasters, and this is a particular challenge to determine the cause-effect relationship and the impact on the concept of the System for risk reduction of natural and man-made disasters in the Republic of Serbia. In the end, the research on this subject will affect the fulfillment of the obligations of the Republic of Serbia in relation to security sector reform in the process of accession to the European Union. One of the key issues in this process is the reform of the protection and rescue system and adapting to the standards and procedures defined in the European directives and other international agreements in this field. Using relevant methodological procedures, many questions have been answered concerning stakeholders, forms, mechanisms and instruments of international cooperation aimed at preventing and reducing the risk of disasters in the world, as well as their reflection and representation and the need to be implemented in legal and institutional framework for reducing the risk of natural and man-made disasters and emergency management in the Republic of Serbia. Specific forms of international cooperation of the Republic of Serbia that have already been established or can be expected to be established in the following period on the basis of appropriate international instruments and mechanisms for cooperation were examined, that will consequently contribute to the reduction of risk of natural and other man-made disasters. This dissertation analyzes the basic results of international cooperation in disaster risk reduction, including legal instruments, as well as more important international instruments such as resolutions, declarations, codes of standards and practices, guidelines and models, as well as international actors, all in relation to the issue of identifying the international obligations of the Republic of Serbia in the field of disaster risk reduction. Considering the absence of a comprehensive study on this subject matter and determining theoretical considerations, aspects of political, economic and legal engagements as well as practical aspects and instruments of international cooperation in disaster risk reduction in the last decade have been presented, since significant inventiveness in this field has been shown in the Republic of Serbia. This is particularly important in terms of the accession of the Republic of Serbia to the European Union, having in mind that in the opening of certain negotiating chapters in the accession process, it is also insisted on the implementation and harmonization of legal and institutional framework in the field of disaster risk reduction and emergency management. Dissertation provides an analytical presentation of the international cooperation in the field of disaster risk reduction and detailed analyses of the legal and institutional framework of the System for prevention and risks reduction of natural and man-made disasters of the Republic of Serbia and consequently, formulation of proposal to implement the institutional solutions existing in international documents, as well as the experiences, knowledge and good practices in this field acquired in the region and the world. In order to clarify more closely the issues related to the overall forms and instruments of international cooperation that have yielded some positive results to date (however not enough), answers to important questions, such as those relating to the scientific explication of etiological, phenomenological, and victimology dimension of disasters. Core part of the research is focused on an analytical presentation of international cooperation in disaster risk reduction, which provides clear guidance and opportunity for all countries to better manage disaster risks, as well as opportunities for receiving international assistance. This assistance relates both to the strengthening of the institutional and legal framework for disaster risk reduction, as well as humanitarian aid for managing the consequences of disasters.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕлементарне непогодеsr
dc.subjectNatural disastersen
dc.subjectкатастрофеsr
dc.subjectванредне ситуацијеsr
dc.subjectризициsr
dc.subjectуправљање ризицимаsr
dc.subjectцивилна заштитаsr
dc.subjectмеђународна сарадњаsr
dc.subjectорганизације и институцијеsr
dc.subjectDisastersen
dc.subjectEmergency situationsen
dc.subjectRisksen
dc.subjectRisk managementen
dc.subjectCivil protectionen
dc.subjectInternational cooperationen
dc.subjectOrganizations and Institutionsen
dc.titleУтицај међународне сарадње на систем смањења ризика од елементарних и других непогода у Републици Србијиsr
dc.title.alternativeThe Impact of international cooperation on the system for risk reduction of natural and man-made disasters in the Republic of Serbiaen
dc.typePhD thesis
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69870/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69871/IzvestajKomisije28449.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18075


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record