Show simple item record

Načelo efikasnosti u međunarodnom krivičnom pravosuđu

dc.contributor.advisorTubić, Bojan
dc.contributor.otherBrkić, Snežana
dc.contributor.otherGajić, Aleksandar
dc.contributor.otherTubić, Bojan
dc.creatorЋујић, Миодраг
dc.date.accessioned2021-02-27T07:45:32Z
dc.date.available2021-02-27T07:45:32Z
dc.date.issued2020-12-28
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija160102270528888.pdf?controlNumber=(BISIS)115046&fileName=160102270528888.pdf&id=16814&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=115046&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije16010227168091.pdf?controlNumber=(BISIS)115046&fileName=16010227168091.pdf&id=16815&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije16010227168091.pdf?controlNumber=(BISIS)115046&fileName=16010227168091.pdf&id=16815
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18062
dc.description.abstractСавремени концепти међународног кривичног права одавно су напустили правне оквире, начела и традицију очувања светског мира, јер се међународно право више не примењује, оно се тумачи и то на онај начин који одговара политичким струјама у међународним односима. На који начин је дошло до вулгаризације међународног кривичног права и у којој мери је оно изражено најприближније говоре случајеви покренути пред међународним кривичним судовима. Анализом рада међународних кривичних судова у смислу: конституисања суда, дефинисања материјалних и процесних норми, извођењу доказа, изменом и допуном Правилника о поступку и доказима, истицању одређених кривичних дела, различитим стандардима и начину вредновања наступелих последица, националниј припадности субјеката у поступку... могу се препознати многи проблеми који су дискредитовали постојање начелних питања истине, објективности и правичности. У овим начелима налазе се потенцијална решења ефикасности међународних кривичних судова, али стиче се утисак да би решењем ових проблема правда била достижна и за оне који су проузроковали низ озбиљних сукоба у свету. Сходно томе, потребно је запитати се да ли међународна заједница уопште жели да постоји институција као што је Међународни кривични суд? Међународни кривични судови, до сада су више личили на институције које су биле подређене медијским кампањама усмереним против унапред етикетираних држава и носиоца њихове суверене власти, што се у великом броју случајева показало као идеалан параван за покретање агресивних ратова. Ако је Међународни кривични суд надлежан, између осталог, и за дела агресије, због чега целокупна међународна заједница ћути и ништа не предузима по питању окупације аутономне покрајне Косова и Метохије и                   не супротстави се рушилачким идеологијама припајања суседним државама. Зар то не представља рушилачки фактор безбедности и мира у региону? Већина држава у свету, а посебно у Европи, има сличних проблема који су мање или више транспарентни, али уколико се настави садашњим путем слична судбина могла би и њих да задеси. Да би међународни кривични судови били у могућности да обављају функцију због које су основани њихова надлежност треба да искqучи сваки вид економске и политичке зависности. Своју надлежност судови треба да заснивају на правилима бона фидес којима би као Судови региона своју правну снагу црпили из кодификованог међународног кривичног права и постулата обичајних правних правила. Такве судове је могуће успоставити, под условом да се постојећи политизовани бирократски систем судија и тужилаца у међународним кривичним судовима замени новим регионалним решењима и концепцијама независних механизама контроле.sr
dc.description.abstractSavremeni koncepti međunarodnog krivičnog prava odavno su napustili pravne okvire, načela i tradiciju očuvanja svetskog mira, jer se međunarodno pravo više ne primenjuje, ono se tumači i to na onaj način koji odgovara političkim strujama u međunarodnim odnosima. Na koji način je došlo do vulgarizacije međunarodnog krivičnog prava i u kojoj meri je ono izraženo najpribližnije govore slučajevi pokrenuti pred međunarodnim krivičnim sudovima. Analizom rada međunarodnih krivičnih sudova u smislu: konstituisanja suda, definisanja materijalnih i procesnih normi, izvođenju dokaza, izmenom i dopunom Pravilnika o postupku i dokazima, isticanju određenih krivičnih dela, različitim standardima i načinu vrednovanja nastupelih posledica, nacionalnij pripadnosti subjekata u postupku... mogu se prepoznati mnogi problemi koji su diskreditovali postojanje načelnih pitanja istine, objektivnosti i pravičnosti. U ovim načelima nalaze se potencijalna rešenja efikasnosti međunarodnih krivičnih sudova, ali stiče se utisak da bi rešenjem ovih problema pravda bila dostižna i za one koji su prouzrokovali niz ozbiljnih sukoba u svetu. Shodno tome, potrebno je zapitati se da li međunarodna zajednica uopšte želi da postoji institucija kao što je Međunarodni krivični sud? Međunarodni krivični sudovi, do sada su više ličili na institucije koje su bile podređene medijskim kampanjama usmerenim protiv unapred etiketiranih država i nosioca njihove suverene vlasti, što se u velikom broju slučajeva pokazalo kao idealan paravan za pokretanje agresivnih ratova. Ako je Međunarodni krivični sud nadležan, između ostalog, i za dela agresije, zbog čega celokupna međunarodna zajednica ćuti i ništa ne preduzima po pitanju okupacije autonomne pokrajne Kosova i Metohije i                   ne suprotstavi se rušilačkim ideologijama pripajanja susednim državama. Zar to ne predstavlja rušilački faktor bezbednosti i mira u regionu? Većina država u svetu, a posebno u Evropi, ima sličnih problema koji su manje ili više transparentni, ali ukoliko se nastavi sadašnjim putem slična sudbina mogla bi i njih da zadesi. Da bi međunarodni krivični sudovi bili u mogućnosti da obavljaju funkciju zbog koje su osnovani njihova nadležnost treba da iskquči svaki vid ekonomske i političke zavisnosti. Svoju nadležnost sudovi treba da zasnivaju na pravilima bona fides kojima bi kao Sudovi regiona svoju pravnu snagu crpili iz kodifikovanog međunarodnog krivičnog prava i postulata običajnih pravnih pravila. Takve sudove je moguće uspostaviti, pod uslovom da se postojeći politizovani birokratski sistem sudija i tužilaca u međunarodnim krivičnim sudovima zameni novim regionalnim rešenjima i koncepcijama nezavisnih mehanizama kontrole.sr
dc.description.abstractModern concepts of international criminal law have long since left the legal frameworks, principles and tradition of preserving world peace, because international law is no longer applicable, it is interpreted in a way that is consistent with political currents in international relations. How has the vulgarisation of international criminal law come about and to what extent is it most closely illustrated by cases brought before international criminal courts. By analyzing the work of international criminal courts in terms of: constituting a court, defining substantive and procedural norms, presenting evidence, amending the Rules of Procedure and Evidence, highlighting certain criminal offenses, different standards and the way of evaluating the consequences, the national affiliation of the subjects in the proceedings ... many problems can be identified that have discredited the existence of fundamental questions of truth, objectivity and fairness. These principles provide potential solutions to the effectiveness of international criminal courts, but the impression is that by resolving these problems, justice would be attainable for those who have caused a number of serious conflicts in the world. Accordingly, one has to wonder if the international community wants an institution such as the International Criminal Court at all? International criminal courts have so far been more like institutions subordinate to media campaigns against pre-labeled states and holders of their sovereign power, which in many cases proved to be an ideal front for launching aggressive wars. If the International Criminal Court has jurisdiction over, among other things, acts of aggression, for which reason the entire international community is silent and does nothing about the occupation of the autonomous provincial Kosovo and Metohija and does not oppose the destructive ideologies of annexation to neighboring countries. Doesn't that represent the destructive factor of security and peace in the region? Most countries in the world, and especially in Europe, have similar problems that are more or less transparent, but if they continue along the same path, a similar fate could befall them. In order for international criminal courts to be able to perform the function for which they were founded, their jurisdiction should exclude any form of economic and political dependence. Courts should base their jurisdiction on bona fides rules which, as the Courts of the Region, derive their legal power from codified international criminal law and the common law rules. Such courts can be established, provided that the existing politicized bureaucratic system of judges and prosecutors in international criminal courts is replaced by new regional solutions and concepts of independent control mechanisms.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectмеђународно хуманитарно правоsr
dc.subjectmeđunarodno humanitarno pravosr
dc.subjectinternational humanitarian lawen
dc.subjectinternational criminal courtsen
dc.subjectIMTen
dc.subjectIMTFEen
dc.subjectICTYen
dc.subjectICTRen
dc.subjectECCCen
dc.subjectSTLen
dc.subjectSTSLen
dc.subjectMICTen
dc.subjectMCETen
dc.subjectICCen
dc.subjectNATOen
dc.subjectcriminal organizationsen
dc.subjectaggressionen
dc.subjectwar crimesen
dc.subjectcrimes against humanityen
dc.subjectgenocideen
dc.subjectprinciplesen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectмеђународни кривични судовиsr
dc.subjectИМТsr
dc.subjectИМТФЕsr
dc.subjectИЦТYsr
dc.subjectИЦТРsr
dc.subjectЕЦЦЦsr
dc.subjectСТЛsr
dc.subjectСТСЛsr
dc.subjectМИЦТsr
dc.subjectМЦЕТsr
dc.subjectИЦЦsr
dc.subjectНАТОsr
dc.subjectзлочиначке организацијеsr
dc.subjectагресијаsr
dc.subjectратни злочиниsr
dc.subjectзлочини против човечностиsr
dc.subjectгеноцидsr
dc.subjectначелаsr
dc.subjectефикасностsr
dc.subjectmeđunarodni krivični sudovisr
dc.subjectIMTsr
dc.subjectIMTFEsr
dc.subjectICTYsr
dc.subjectICTRsr
dc.subjectECCCsr
dc.subjectSTLsr
dc.subjectSTSLsr
dc.subjectMICTsr
dc.subjectMCETsr
dc.subjectICCsr
dc.subjectNATOsr
dc.subjectzločinačke organizacijesr
dc.subjectagresijasr
dc.subjectratni zločinisr
dc.subjectzločini protiv čovečnostisr
dc.subjectgenocidsr
dc.subjectnačelasr
dc.subjectefikasnostsr
dc.titleНачело ефикасности у међународном кривичном правосуђуsr
dc.title.alternativeNačelo efikasnosti u međunarodnom krivičnom pravosuđusr
dc.title.alternativeThe principle of efficiency in international criminal justiceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69733/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69732/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18062


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record