Show simple item record

The avant garde poetry and poetics for children and young people (Aleksandar Vučo, Oskar Davičo and Vasko Popa) - methodical and theoretical aspects Поэтика и поэзия авангарда для детей и юношества (Александар Вучо, Оскар Давичо и Васко Попа) - методологические и теоретические аспекты

dc.contributor.advisorMrkalj, Zona
dc.creatorMarković, Bojan
dc.date.accessioned2021-02-26T15:57:23Z
dc.date.available2021-02-26T15:57:23Z
dc.date.issued2020-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7949
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23302/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=32206601
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18024
dc.description.abstractПредмет истраживања јесте поетика авангарде и поезија Александра Вуча, Оскара Давича и Васка Попе у контексту разумевања одређеног корпуса њихове поезије као поезије за децу и младе. Унутар опуса три песника (од надреализма до Попе) прати се и анализира јединствена линија авангардне (надреалистичке) поетике и распознају се њене доминанте и константе, као и разлике значајне за њено конституисање у српској књижевности. У фокусу истраживања је селективни корпус књижевних дела ових аутора која се налазе на рубној/граничној позицији између поезије „за одрасле” и поезије за децу. У тези се путем интерпретације и квалитативног емпиријског истраживања испитује рецепција песничког текста за који важи статус „непримерености” оправданог нивоом његове апстрактности насупрот узрасту или чињеницом да одређени аутор није номинално писао тај текст за децу. У виду се има активна категорија ученика читаоца савремене поезије прогресивне рецепције, дакле, онога који би могао бити упућен на савремену поезију, иако она примарно није писана за децу и младе, или је настала уз свест о поштовању и дораслости свог младог читаоца. Према томе, „имплицитни читалац” у овом случају неће бити строго узрасно одређен услед свести о флуидности категорија које га одређују. Циљ се остварује кроз књижевноисторијски, теоријски и методички аспект. Методички аспект рада је остварен спровођењем емпиријског квалитативног истраживања са циљем да испита рецепцију поезије код ученика узраста око 10 година. Резултати указују на могућност да дечја рецепција на специфичан начин актуализује поезију која се испоставља блиска дечјем и(ли) омладинском модерном читалачком сензибилитету. Такође, дефинишу се фактори и методичке трансформације које омогућавају пријем авангардне поезије на одговарајућем узрасном нивоу.sr
dc.description.abstractThe subject of this research were the poetics of the avant-garde and the poetry of Aleksandar Vučo, Oskar Davičo, and Vasko Popa in the context of understanding the set corpus of their poetry as poetry for children and young people. A unique line of the avant-garde (surrealist) poetics was observed and analysed within the opus of these three poets (from the Surrealism to Popa), and its dominants and constants were identified, as well as the differences that were important for its constitution in the Serbian literature. The focus of the research was placed on a selective corpus of literary works by these authors, which were on the bordering position between poetry for “adults” and poetry for children. Through interpretation and qualitative empirical research, the thesis examined the reception of a poetic text with the status of "inappropriateness", justified by the level of its abstractness in comparison to the readers’ age, or by the fact that the author did not nominally write it for children. We studied the active category of students as the readers of contemporary poetry of progressive reception – those who could be directed to contemporary poetry even though it was not primarily written for children and young people or was created with respect and maturity of its young readers in mind. Therefore, the "implicit reader" in this paper was not strictly defined by age due to the fluidity of the categories that determine them. The literary, historical, theoretical and methodical aspects helped to achieve the goal. The methodological aspect of the work was realised through the empirical and qualitative research made to examine the reception of poetry in students of approximately 10 years of age. The results showed the possibility that children's reception actualizes the poetry in a particular manner that seems to be close to the modern reading sensibilities of children and/or youth. Factors and methodological transformations that allow the reception of avant-garde poetry at the appropriate age level were also defined.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectавангардна књижевност/поезија за децу и младеsr
dc.subjectavant-garde literature/poetry for children and young peopleen
dc.subjectнадреализамsr
dc.subjectгранична књижевностsr
dc.subjectАлександар Вучоsr
dc.subjectОскар Давичоsr
dc.subjectВаско Попаsr
dc.subjectнаставна интерпретацијаsr
dc.subjectразумевање метафореsr
dc.subjectпесничке сликеsr
dc.subjectрецепција младог читаоцаsr
dc.subjectSurrealismen
dc.subjectfrontier literatureen
dc.subjectAleksandar Vucoen
dc.subjectOskar Davicoen
dc.subjectVasko Popaen
dc.subjectteaching interpretationen
dc.subjectunderstanding of metaphoren
dc.subjectpoetic imageen
dc.subjectreception of young readersen
dc.titleПоетика и поезија авангарде за децу и младе (Александар Вучо, Оскар Давичо и Васко Попа) - методички и теоријски аспектиsr
dc.title.alternativeThe avant garde poetry and poetics for children and young people (Aleksandar Vučo, Oskar Davičo and Vasko Popa) - methodical and theoretical aspects Поэтика и поэзия авангарда для детей и юношества (Александар Вучо, Оскар Давичо и Васко Попа) - методологические и теоретические аспектыen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМркаљ, Зона; Марковић, Бојан; Poetika i poezija avangarde za decu i mlade (Aleksandar Vučo, Oskar Davičo i Vasko Popa) - metodički i teorijski aspekti;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69475/IzvestajKomisije26006.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69474/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18024


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record