Show simple item record

The category of the sociativity in Russian and Serbian languages Категория совместности в русском и сербском языках

dc.contributor.advisorPiper, Predrag
dc.creatorOpačić, Marija M.
dc.date.accessioned2021-02-26T15:57:14Z
dc.date.available2021-02-26T15:57:14Z
dc.date.issued2020-09-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7939
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23292/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=32070153
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18015
dc.description.abstractПредмет проучавања овог функционално-граматичког, конфронтативно- типолошког дисертационог истраживања из области лингвистичке русистике је дифузна полицентрична структура категорије социјативности у руском и српском језику, коју сачињавају њени морфосинтаксички, синтаксички, лексички, лексичко- граматички и дериватолошки категоријални центри, при чему се пажња усмерава и на сагледавање њихових системских односа, остварених на реченичном нивоу. Уводна запажања посвећена су питањима разграничења и груписања показатеља инваријантне и варијантне социјативности, на којима се заснива и категоријална дефиниција значења друштва, које се у градуелном остварењу инваријантних чинилаца облигаторног статуса темељи на социјативној нејединичности и подударности семантичких функција учесника категоријалне ситуације. У другој глави истраживања спроведена је синтаксичко-семантичка анализа конструкција са социјативним инструменталом у руском и српском језику, у чији састав улазе прави социјативи, најзаступљеније конструкције за исказивање доминантног значења друштва, и псеудосоцијативи...sr
dc.description.abstractThe object of this functional-grammatical confrontative-typological dissertation study in the field of the Russian linguistics is the diffuse polycentric structure of the sociativity category in Russian and Serbian languages which is composed of morphosyntactic, syntactic, lexical, lexical-grammatical and derivative categorical centers with regard to the perception of theirs systematic relations realized on a sentence level. Introductory opservations were dedicated to demarcation and groupings indicators of the invariant and variant sociativity which is the fundament of the categorial definition of the sociativity meaning. In the gradual realization of invariant obligatory factors it is based on the sociative nonsingularity and the accordance of semantic functions of the categorial situation participants. In the second section of this study the syntactic-semantic analysis of constructions with sociative instrumental in Russian and Serbian languages was performed including real sociatives, the most frequent constructions for the sociativity expression, and pseudo-sociatives...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкатегорија социјативностиsr
dc.subjectsociativity categoryen
dc.subject(in)variant categorial indicatorsen
dc.subjectthe Russian languageen
dc.subjectthe Serbian languageen
dc.subject(ин)варијантни критеријумиsr
dc.subjectпадежи конекцијеsr
dc.subjectруски језикsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.titleКатегорија социјативности у руском и српском језикуsr
dc.title.alternativeThe category of the sociativity in Russian and Serbian languages Категория совместности в русском и сербском языкахen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПипер, Предраг; Опачић, Марија М.; Kategorija socijativnosti u ruskom i srpskom jeziku;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69448/IzvestajKomisije25996.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69447/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18015


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record