Show simple item record

Messiah in the New Age movement as antipode to savior in the christian tradition

dc.contributor.advisorKinđić, Zoran
dc.contributor.otherStanojević, Dobrivoje
dc.contributor.otherLolić, Marinko
dc.creatorKaran, Savka
dc.date.accessioned2021-02-26T15:57:03Z
dc.date.available2021-02-26T15:57:03Z
dc.date.issued2019-01-17
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7922
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23277/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518376791
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18007
dc.description.abstractНови светски поредак, који се гради пред нашим очима, не само што уноси значајне промене у готово све сфере друштвеног живота, него и отвара широк простор за бројне манипулације од стране интересних група. У настојању да наметну глобалну доминацију, његови идеолози се труде да преобликује свест људи. Будући да је она умногоме одређена и религијом, они улажу напоре да обликују верско учење које се неће опирати процесу коначног успостављања овог устројства. У ту сврху архитекте Новог светског поретка теже растакању и поништавању традиционалних религијских идентитета, за шта као главно средство користе синкретистичко New Age учење, које, попут свих значајних религија у којима је присутна месијанска идеја, значајну пажњу посвећује најави скорог доласка спаситеља - Маитреје. Циљ рада је да се поређењем идеје месије у New Age покрету и фигуре Спаситеља у хришћанској традицији укаже на њихову велику, непремостиву разлику, као и да се упозори на могућност кобне духовне обмане, која би многе могла одвести у богоотпадништво. Уколико би хришћани неопрезно допустили да се поистовете Христос и Маитреја, био би утабан пут ка успостављању глобалне диктатуре у оквиру Новог светског поретка. Методолошки оквир рада представља хипотетичко-дедуктивна метода заснована на општим ставовима и хипотезама, а у различитим фазама истраживања примењене су анализа садржаја, метода специјализације, као и метода студије случаја. Истраживањем је потврђена главна хипотеза да месија у New Age покрету представља антипод Спаситеља у хришћанској традицији. Упркос настојању припадника New Age покрета да Маитреју прикажу као спаситеља који обједињује све значајне религијске месијанске ликове, хришћанство и New Age представљају суште супротности. Хришћани, поготово православни, разобличавају месијански лик New Age покрета као Антихриста. Православље је једина брана која може онемогућити успостављање Новог светског поретка и долазак Антихриста.sr
dc.description.abstractThe New World Order growing in front of our eyes brings not only significant mutations in almost all social life domains, but it opens a wide space for numerous manipulations by many interest groups. In order to impose the global agenda its ideologists try to reshape the mind of people. Considering the fact that the mind and consciousness are determined in many aspects by religion, they struggle to create religious teaching that will not resist the proces of final establishment of this agenda. The New World Order architects tend to root out the traditional religious identities using as the main tool the New Age teaching which pays significant attention to introduction of recent arrival of saviour – Maitreya, similar to the contemporary most prominent religious concepts having the idea of messiah. The comparison of the idea of messiah in the New Age movement and the image of the Saviour in the Christian tradition constitutes the main aim of this paper pointing out the great and insurmountable difference between these two phenomena, as well as to notify the possibility of disastrous spiritual deception that could lead the many into the apostasy from God. In the case that Christians carelessly identify Christ with Maitreya the road toward establishment of a global dictatorship would be punched within the agenda of the New World Order. The methodological framework is represented in the hypothetic – deductive method embedded in general attitudes and hypotheses, while in different phases of this research are applied the analysis of the content, method of specialisation and case study method. The research confirms the main hypothesis that messiah in the New Age movement represents an antipode to the Saviour in the Christian tradition. In spite of attempts by the New Age movement members to show Maitreya as saviour who consolidates all significant religious messiah images, the Christianity and the New Age essentially differ in important aspects and developments. The Christians, particularly Orthodox, unmask the messiah image of the New Age movement as Antichrist. The Orthodox Christianity is the only one defence able to neutralise establishment of the New World Order and arrival of Antichrist.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectМесија, Исус Христос, Антихрист, Маитреја, хришћанство, New Age покрет, Нови Светски поредак, прелест, теозофија, симболизамsr
dc.subjectmessiah, Jesus Christ, Antichrist, Maitreya, Christianity, New Age movement, New World Order, deception, theosophy, symbolismen
dc.titleМесија у New Age покрету као антипод спаситеља у хришћанској традицијиsr
dc.title.alternativeMessiah in the New Age movement as antipode to savior in the christian traditionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69423/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69424/IzvestajKomisije25986.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record